Europe.bg
  Начало - Библиотека - Фондовете за България
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Библиотека / Фондовете за България

RSS
  • A+
  • A-
22-01-2009

Възможности за възстановяване на горите, пострадали от пожари

Информационно-разяснителна публикация от проект, осъществяван от обединение "СТРАТЕГМА-Европейски институт" с възложител Държавен фонд "Земеделие".
 
Проекти за възстановяване на горите, пострадали от пожари и други природни бедствия, могат да получат финансова помощ по мярка № 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. Подкрепят се и проекти за възстановителни и превантивни дейности, с които да се намали опасността от горски пожари. Средствата, предвидени по мярка 226, възлизат на 29 540 976 евро, а заявленията за подпомагане се приемат от август 2008 г. в съответните Областни разплащателни агенции на ДФ „Земеделие” по място на извършване на инвестицията.

 


Почистването на площи в гори, пострадали от пожари и други природни бедствия, с цел тяхното изкуствено или естествено възобновяване са сред разходите за възстановителни дейности, които са допустими за финансово подпомагане. Сред тях попадат и презалесяването на пострадали гори, както и създаването и подобряването на депа за съхранение на дървесина, добита от гори, пострадали от неблагоприятни природни въздействия.
 
Могат да кандидатстват:


•    физически и юридически лица, собственици на гори и земи от горския фонд;
•    общини, собственици на гори и земи от горския фонд;
•    държавни горски и ловни стопанства, национални паркове и научноизследователски горски стопанства, управляващи гори и земи от държавния горския фонд.

По мярка 226 финансова помощ се предоставя и за превантивни дейности като създаване и подобряване на противопожарна инфраструктура и закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства. Сред превантивните дейности са също изграждането на хеликоптерни площадки, наблюдателни пунктове, на водоизточници за борба с пожарите, на горски пътища в гори с висока степен на риск от пожари, както и разнообразяване на видовия състав на горите.

Възстановителните дейности в гори са допустими на територията на цялата страна, а превантивните дейности срещу горски пожари – в гори и земи от горския фонд, определени като гори с висок и среден риск от горски пожари. Няма да се подкрепят проекти в местата по Националната екологична мрежа НАТУРА 2000, които не са съобразени със специалните законови изисквания към дейностите в тези територии.

Не са допустими за подпомагане закупуването на оборудване и машини втора употреба, на земя и сгради, ДДС, лизинг, разходи за поддръжка, наеми и др.

Размерът на максимално допустимите разходи се определя в зависимост от горската площ, обхваната от съответния проект. Минималният размер на допустимите разходи (общата стойност на проекта), за които може да се кандидатства е 1 000 евро, а максималният – 300 000 евро. Финансовото подпомагане може да бъде в размер до 100% от допустимите разходи по проекта.

Условията и редът за финансово подпомагане на проекти по мярката са определени в Наредба № 20 от 07.07.2008 г. на министъра на земеделието и храните.
 
Заявленията за подпомагане се подават на български език в Областната РА на ДФ „Земеделие” по място на извършване на инвестицията заедно с всички необходими документи. Всяко заявление получава уникален номер с дата и час на приемане. РА проверява дали заявените данни отговарят на изискванията и взима решение за одобрение или отхвърляне на заявлението. Ако установи нередовности или непълноти по документите, РА уведомява писмено кандидата, който в срок от 10 работни дни може да отстрани констатираните нередовности.

Финансовата помощ се изплаща

след извършване на цялата инвестиция, което означава, че кандидатът трябва да осигури необходимите средства, с които да изпълни предвидените дейности. Помощта ще бъде предоставена след приключването на дейностите и одобряване от Разплащателната агенция (РА) на направените разходи. Възможно е кандидатът да получи авансово и/или междинно плащане. За да одобри окончателно плащане по приключил проект, РА проверява документите за осъществените дейности и плащания, като може да извърши и проверка на място.

Всички дейности за изпълнение на одобрен проект трябва да бъдат извършени до 24 месеца от датата на подписване на договора с РА. Бенефициентът спазва и специални изисквания – за срок от 5 години той трябва да използва всички придобити активи по предназначение, не бива да ги продава, дарява или преотстъпва. Подпомогнатата дейност не трябва да бъде преустановявана, освен когато това се налага от сезонните условия за производство.
 
Повече подробности по темата, както и актуална информация, могат да бъдат намерени на интернет страница на МЗХ http://mzh.government.bg и на интернет страница на РА към ДФЗ http://www.dfz.bg.
 

Проект "Подготовка на журналистически материали, предназначени за отпечатване в регионални печатни медии във връзка с изпълнението на стратегия за публична информационна кампания за прилагане на мерките по Програмата за развитие на селските райони в Република България".
 


 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.