Europe.bg
  Начало - Библиотека - Фондовете за България
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Библиотека / Фондовете за България

RSS
  • A+
  • A-
22-01-2009

Eвропейски средства в подкрепа на земеделските стопанства

Информационно-разяснителна публикация от проект, осъществяван от обединение "СТРАТЕГМА-Европейски институт" с възложител Държавен фонд "Земеделие".

Мярка № 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. цели да подобри конкурентоспособността на земеделието. Това става чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата и насърчаване на въвеждането на нови технически решения.

Мярката се прилага на територията на цялата страна. За схемата, стартирала на 17 април 2008 г. са планирани средства в размер на 1 040 566 938 евро.

Полезно: Вижте ТУК пълния текст на ПРСР, приложенията към нея, както и преглед на отворените мерки и всички наредби, включително Наредба 8!

Финансовата помощ по мярка 121 се предоставя на земеделски производители или признати организации на такива. Предвижда се финансиране на проекти, насочени към цялостното подобряване на дейността на стопанството, включително внедряване на иновативни технологии и продукти и подобряване на хигиенните и екологични изисквания, така че продукцията да бъде с по-високо качество.

Минималният размер на допустимите разходи, за които може да се кандидатства, е 3 500 евро, а максималният – 1 500 000 евро. Финансовото подпомагане на кандидатствалите проекти може да бъде в размер между 50% и 65% от одобрените разходи до края на 2009 г. и между 40% и 60% за периода 2010-2013 година в зависимост от групата, в която попада фермерът. По-високите размери на финансиране за предназначени за млади фермери, земеделски производители в необлагодетелствани райони и в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000. За опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници се отпуска най-голяма финансова помощ – 75%.
На Портал ЕВРОПА е поместена по-детайлна информация за групите, в които попадат фермерите, за процента финансова помощ по години, както и за реда и условията за кандидатстване по мярката:
Финансовата помощ за одобрени проекти до 31.12.2009 г. е в размер на:

1. 65 % от общите допустими разходи за млади фермери в необлагодетелствани райони;

2. 60 % от общите допустими разходи за земеделски производители в необлагодетелствани райони, които не са млади фермери;

3. 60 % от общите допустими разходи за млади фермери в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000, но които са вън от необлагодетелстваните райони;

4. 55 % от общите допустими разходи за млади фермери в райони, различни от необлагодетелстваните и извън обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000;

5. 50 % от общите допустими разходи за земеделски производители, които не отговарят на условията от т. 1 до т. 4 включително.

Финансовата помощ за одобрени проекти след 01.01.2010 г. е в размер на:

1. 60 % от общите допустими разходи за млади фермери в необлагодетелствани райони и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000;

2. 50 % от общите допустими разходи за млади фермери в райони, различни от необлагодетелстваните и извън обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000;

3. 50 % от общите допустими разходи за земеделски производители в необлагодетелствани райони;

4. 40 % от общите допустими разходи за земеделските производители, които не отговарят на условията от т. 1 до т. 3 включително.


Мярка 121 за:
• закупуване, строителство или обновяване на сгради, използвани за земеделското производство, вкл. за опазване на околната среда - торосъбирателни площадки, складове за съхранение на биомаса, недвижими активи за третиране на отпадъчни води/утайки, съоръжения за съхранение на силаж и др.;
• закупуване на земя, необходима за изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
• закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес;
• закупуване на специализирани земеделски транспортни средства.
Условията и редът за финансово подпомагане на проекти по мярката са определени в Наредба № 8 на министъра на земеделието и продоволствието, обнародвана в ДВ - бр. 41 от 22.04.2008 г.
Кандидатите

трябва да са регистрирани земеделски производители: могат да са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, както и признати организации на земеделски производители. Общият размер на обработваемите земеделски площи на земеделското им стопанство следва да бъде не по-малко от 1 ха или 0,5 ха за трайни насаждения. Към всички групи допустими кандидати са формулирани и допълнителни изисквания.

Допустими за финансово подпомагане

са разходите, предназначени за постигане на целите на ПРСР. Средствата, отпускани на земеделски производители са за инвестиции, свързани с производство, съхранение и преработка само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба. Помощта за признати организации на производители е насочена към производство, съхранение и подготовка за продажба на продукция, произведена от членовете на земеделската организация. Инвестицията трябва да е от полза на цялата организация.

Не са допустими за подпомагане инвестиции в преработка на земеделски продукти на производители, чиито доходи от преработка на земеделска продукция са над 50% от всичките им доходи. При юридическите лица минимум 50% от общия приход за предходната година трябва да е от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги, директно свързани с аграрни дейности. Недопустим разход е закупуването на оборудване и машини втора употреба, както и разходи за възстановимо ДДС, за лизинг, за поддръжка, наеми и др.

Основно правило за допустимост на разходите е те да са направени след подаване на проекта в Разплащателната агенция (РА) и преди изтичане на срока на действие на договора за финансиране. Изключение правят разходите за консултации по изготвянето на проекта, включително хонорари за правни услуги, архитекти и инженери, както и разходите за закупуване на земя и сгради, свързани с производствената дейност на стопанството. Те трябва да са извършени не по-рано от 1 година преди датата на подаване на заявлението за подпомагане.


Мярка 121 за:
• създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, вкл. десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия и др.;
• достигане на съответствие със стандарти на Общността и други международно признати стандарти;
• инвестиции в пчеларство;
• инвестиции в напоителни съоръжения.

Финансовата помощ се изплаща

след извършване на цялата инвестиция. Това означава, че кандидатът трябва да осигури необходимите финансови средства, с които да изпълни предвидените дейности. Помощта ще бъде предоставена след приключването на дейностите и одобряване от РА на направените разходи. Възможно е кандидатът да получи авансово плащане на стойност, по-голяма от 1 500 евро и не надвишаваща 20% от одобрената безвъзмездна помощ. Предвидено е и едно междинно плащане, което подлежи на одобрение от РА. То се допуска, при условие, че неговият размер е по-голям от 3000 евро.

Всички дейности за изпълнение на проектите трябва да бъдат извършени до 24 месеца от датата на подписване на договора, като получателят на помощта не бива да продава или преотстъпва придобитите активи, а да ги ползва по предназначение. Подпомогнатата дейност не трябва да бъде преустановявана с изключение на сезонните производства, когато съществуват такива. При нарушения ползвателят връща получената помощ заедно със законната лихва върху нея.

Повече подробности по темата, както и актуална информация, могат да бъдат намерени на интернет страница на МЗХ http://mzh.government.bg и на интернет страница на РА към ДФЗ http://www.dfz.bg.

Проект "Подготовка на журналистически материали, предназначени за отпечатване в регионални печатни медии във връзка с изпълнението на стратегия за публична информационна кампания за прилагане на мерките по Програмата за развитие на селските райони в Република България".


 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.