Europe.bg
  Начало - Библиотека - Фондовете за България
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Библиотека / Фондовете за България

RSS
  • A+
  • A-
22-01-2009

Европейски фондове в подкрепа на младите български фермери

Информационно-разяснителна публикация от проект, осъществяван от обединение "СТРАТЕГМА-Европейски институт" с възложител Държавен фонд "Земеделие".

102 413 694 евро са предвидени за финансиране на мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” от Програмата за развитие на селските райони.

Тези средства улесняват процеса на създаване на нови или поемане от млади фермери на вече съществуващи земеделски стопанства и тяхното модернизиране. Подпомагат се проекти за постигане на съответствие с изискванията за безопасност на труда и за хигиена, опазването на околната среда и хуманното отношение към животните, както и преминаването от традиционно към биологично земеделие. Мярката се прилага на територията на цялата страна. Подпомаганите по мярка 112 млади фермери на възраст между 18 и 40 години

за първи път ръководят

земеделско стопанство: станали са собственици или имат договор за наем на земеделска земя или животновъден обект. Финансовата помощ по мярката се предоставя на младите фермери за изпълнение на заложените в специално разработен бизнес-план цели, дейности и инвестиции, необходими за развитието на земеделското стопанство.

Определение: Млади фермери са физически лица и еднолични търговци на възраст от 18 навършени до 40 ненавършени години към датата на кандидатстване.

Общият размер на

финансовата помощ

за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро. Изплащането на помощта се извършва на два етапа. Първото плащане, след одобрение на заявлението за подпомагане, възлиза на 12 500 евро. Второто плащане е размер до 12 500 евро и зависи от увеличението на икономическия размер на стопанството като за всяка цяла икономическа единица увеличение спрямо първоначалното състояние на земеделското стопанство се изплаща 2500 евро. Това плащане се извършва след проверка на изпълнението на бизнес-плана – след края на третата или четвъртата, но не по-късно от края на петата година от датата на сключване на договора с младия фермер.

За измерване на икономическото развитие на стопанството се използва терминът „икономическа единица” – чрез нея се изчисляват икономическият размер на стопанството и създадената добавена стойност. Стойността на икономическата единица зависи от обработваемата площ и вида култура, както и от броя и вида отглеждани животни.

Допустими за финансово подпомагане

са дейности, насочени за повишаване на икономическия размер на земеделското стопанство минимум с 3 икономически единици, за увеличаване обема обработваема земя, за създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни и лозя, включително винени, за строителство и реконструкция на сгради, пряко свързани с дейността на младия фермер, както и за закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство. Мярка 112 е една от малкото в ПРСР, които финансират закупуването на животни и увеличаването на броя на животните в стопанството. Подпомагат се също така обучението за повишаване на квалификацията и придобиване на нови познания в областта на земеделието, както и дейностите, свързани с преминаване към биологично производство и достигане на съответствие със стандартите на Общността.

Могат да кандидатстват физически лица или еднолични търговци, които не по-рано от 14 месеца преди датата на кандидатстване:

• са регистрирани за първи път като земеделски производители;
• са подавали заявление по схемата за единно плащане на площ и/или необлагодетелствани райони, в случай че са подавали такова;
• са започнали да отглеждат животни в собствен или нает животновъден обект и или да стопанисват земя с цел производство на земеделска и животинска продукция;
• са започнали да се осигуряват като земеделски производители.

Младите фермери могат

да търсят съдействие

от Областните служби за съвети в земеделието, чиито консултации за подготовка на проекти по тази мярка се предоставят безплатно. Заявленията за подпомагане, придружени с всички необходими документи, се подават лично от кандидата в Областната РА на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес. Наредба № 9 от 03.04.2008 г. (ДВ, бр. 42 от 25.04.2008 г.) съдържа всички необходими образци на документи, като Заявление за подпомагане и Бизнес-план. Наредбата определя условията и реда за финансово подпомагане по мярката.

Полезно: Вижте ТУК пълния текст на ПРСР, приложенията към нея, както и преглед на отворените мерки и всички наредби, включително Наредба 9!
За подпомагане могат да кандидатстват стопанства, чийто общ икономически размер е не по-малко от 2 икономически единици.

Задължителните инвестиции, които трябва да се направят по време на изпълнението на проекта са за най-малко 3 000 евро, икономическият размер на стопанството трябва да се е увеличил най-малко с 3 икономически единици, а до 36 месеца след създаването на стопанството трябва да бъде постигнато съответствие с европейските фито-санитарни, хигиенни и ветеринарни стандарти, както и с изискванията за хуманно отношение към животните, за безопасност на условията на труд и за опазване на околната среда.

За срок от 5 години след сключване на договора младият фермер се задължава да използва всички придобити активи по предназначение, да не ги продава или преотстъпва, да няма трудови или служебни правоотношения за повече от 4 часа дневно, да има постоянен и настоящ адрес в общината или в една от общините, където извършва подпомаганата дейност или в община съседна на някоя от тях. Подпомогнатата дейност не трябва да бъде преустановявана, освен когато това се налага от сезонните условия за производство. Ползвателят е длъжен да възстанови получените средства, ако по време на извършена

проверка за изпълнението

на бизнес-плана се установи, че не са изпълнени основните му цели и дейности. Същото се отнася и в случай, че не са направени планираните инвестиции, не е увеличен икономическият размер на земеделското стопанство с поне 3 икономически единици или ако младият фермер не е покрил изискванията за професионални умения и познания 36 месеца след сключване на договора.
Повече подробности по темата, както и актуална информация, могат да бъдат намерени на интернет страница на МЗХ http://mzh.government.bg и на интернет страница на РА към ДФЗ http://www.dfz.bg.

Проект "Подготовка на журналистически материали, предназначени за отпечатване в регионални печатни медии във връзка с изпълнението на стратегия за публична информационна кампания за прилагане на мерките по Програмата за развитие на селските райони в Република България".


 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.