Europe.bg
  Начало - Библиотека - Фондовете за България
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Библиотека / Фондовете за България

RSS
  • A+
  • A-
01-03-2009

ПРСР подпомага земеделските стопани в планински и необлагодетелствани райони

Информационно-разяснителна публикация от проект, осъществяван от обединение "СТРАТЕГМА-Европейски институт" с възложител Държавен фонд "Земеделие".
 
Предоставят се плащания, които да компенсират стопаните за природните ограничения в неблагоприятните за земеделие райони и да се предотврати изоставянето на земята.

Финансовото подпомагане е съгласно Мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони” и мярка 212 „Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони”. Тези две мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) дават възможност за финансово подпомагане на стопани, които се занимават със земеделие в конкретни райони с природни ограничения.

Подпомагат се фермери, които работят при изключително тежки и непривлекателни природни условия. В тези случаи за производството на единица продукция се влагат значително повече средства, отколкото в стопанствата в останалите райони. Плащанията подкрепят поддържането на земята в добро агро-екологично състояние, както и  намаляват опасността земята да бъде изоставена поради неблагоприятни агро-климатични и почвени ресурси. Сред целите, които тези мерки подкрепят са също подържането на ландшафта и биологичното разнообразие, както и рационалното използване, съхранение и устойчиво управление на земята и другите природни ресурси.

Специална Наредба, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.), определя критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват. Необлаготелстваните райони се делят на два вида: планински райони и райони с природни ограничения, различни от планинските.
 
В планинските райони попадат землищата на населените места, които отговарят на поне един от следните критерии и показатели:

•    средна надморска височина минимум 700 м.;
•    среден наклон на терена минимум 20%;
•    средна надморска височина минимум 500 м. в комбинация със среден наклон на терена минимум 15%;
•    хомогенизират се землища и група от землища, съседни на планинските, които имат минимум 90% обща граница с планински землища.

В необлагодетелствани райони с природни ограничения, различни от планинските, попадат землища на населени места, които са със слабопродуктивни земеделски земи.
 
За финансово подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които обработват площи и са регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). Размерът на всяко стопанство трябва да е не по-малък от 0,5 ха за планинските и 1 ха за необлагодетелстваните райони, различни от планинските. Минималният размер за всеки парцел трябва да е 0,1 ха (1 декар).

Кандидатстващите за финансиране по реда на тази наредба трябва да извършват земеделска дейност в съответния необлагодетелстван район поне за 5 последователни години от първото плащане. Освен това те трябва да поддържат земята в добро земеделско и екологично състояние – условията за което са одобрени със заповед на министъра на земеделието и храните.

Финансовата помощ се изплаща

за всяка година под формата на компенсаторни плащания за хектар допустима площ.
 
Площи, допустими за отпускане на помощи:

•    Обработваема (орна) земя;
•    Постоянно затревени площи (пасища и ливади);
•    Земи, заети с постоянни култури (в т. ч. лозя);
•    Семейни градини.

Земеделските стопани получават подпомагане след извършване на проверки на заявените от тях площи.
 
Размерът на финансовата помощ за частта до 50 ха е по 90 евро на хектар за земеделски стопани в планински район и по 50 евро на хектар за стопаните в необлагодетелствани райони, различни от планинските. Съответно за частта от 50 до 100 ха се изплащат по 40 евро на хектар (планински район) и 20 евро (различен от планинския). И при двете категории стопани за площите над 100 ха не се предоставя финансова помощ.
 
Мерки 211 и 212 целят:

•    Подържане на земеделската дейност в необлагодетелстваните райони и предотвратяване на изоставянето на земеделски земи;
•    Противодействие на обезлюдяването на необлагодетелстваните райони;
•    Подържане на ландшафта и биологичното разнообразие;
•    Рационалното използване, съхранение и устойчиво управление на земята и другите природни ресурси.

Условията и редът за финансово подпомагане на проекти по мерките са определени в Наредба № 11 от 3.04.2008 г. на министъра на земеделието и храните, обнародвана в ДВ, бр. 40 от 18.04.2008 г.
 
Заявката за подпомагане

по мерките се подава в периода от 1 март до 15 май на годината, за която се кандидатства за подпомагане. Всеки кандидат може да подаде само по едно заявление за подпомагане на година. Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция (РА) изплаща финансовата помощ в периода от 1 декември в годината на кандидатстване до 30 юни на следващата година.

Възможно е земеделският стопанин да получи намаление на поисканата помощ или отказ за плащане, ако се установи, че е заявил по-големи от обработваните от него площи, или че не е спазил срока за подаване на заявлението. Отказ или намаление на помощ може да възникне и при неспазване на условията за подържане на земята в добро състояние, а също така и когато са подадени две или повече заявления за една и съща площ и не бъде постигнато разбирателство между заявителите. Финансова помощ не се предоставя и на неотговарящи на условията за подпомагане кандидати, както и в случай, че има опит да се възпрепятства проверката на място от компетентните органи.
 
Повече подробности по темата, както и актуална информация, могат да бъдат намерени на интернет страница на МЗХ http://mzh.government.bg и на интернет страница на РА към ДФЗ http://www.dfz.bg.


Проект "Подготовка на журналистически материали, предназначени за отпечатване в регионални печатни медии във връзка с изпълнението на стратегия за публична информационна кампания за прилагане на мерките по Програмата за развитие на селските райони в Република България".


 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.