Europe.bg
  Начало - Библиотека - Фондовете за България
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Библиотека / Фондовете за България

RSS
  • A+
  • A-
04-03-2009

Субсидии по мярка 321 от ПРСР за общини, НПО и читалища в селските райони

Информационно-разяснителна публикация от проект, осъществяван от обединение "СТРАТЕГМА-Европейски институт" с възложител Държавен фонд "Земеделие".

Финансова помощ за подобряване на средата за развитие на бизнес и условията за живот се предоставя по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.

РА на ДФ „Земеделие” приема заявленията за подпомагане по тази мярка от 1 септември 2008 г. Средствата са насочени към подкрепа за проекти, включени в Общинските планове за развитие за периода 2007-2013.

Мярката се прилага за дейности, свързани с изграждане на водоснабдителна и канализационна мрежа в населени места с до 2 000 еквивалентни жители на територията на всичките 231 селски общини. Всички останали дейности, предвидени за финансово подпомагане, се изпълняват в 178 селски общини, които не са включени в градските агломерационни ареали.

Публичните средства за подпомагане, предвидени по тази мярка, възлизат на 412 503 341 евро. Минималният размер на допустимите разходи, за които може да се кандидатства е 10 000 евро, а максималният – 3 000 000 евро за общините и 500 000 евро за неправителствени организации и читалища. Финансовото подпомагане на кандидатствалите проекти е 100 %  от одобрените разходи за общините и 70 % за неправителствени организации и читалища.
 
Цели на мярка 321 – подобряване на:

•      Мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнес в селските райони чрез подобряване на пътната инфраструктура;
•        Условията за живот чрез достъп до качествена водоснабдителна и канализационна инфраструктура;
•        Достъпа до услуги, свързани с култура, спорт, свободно време и отдих;
•        Достъпа до социални услуги и по-специално на децата и уязвимите групи от населението;
•        Достъпа до услуги, свързани с информационните и комуникационните технологии.
 
Финансова помощ се предоставя за инвестиции в инфраструктура, обзавеждане и оборудване на различни елементи от техническата и социалната инфраструктура в селските райони – общински пътища и мостове, водоснабдителни системи и съоръжения. Финансират се инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на сгради, които са общински или се използват за предоставяне на обществени услуги – включително ремонт или изграждане на инсталации за производство на топлинна енергия и електричество от възобновяеми енергийни източници. Сред допустимите за финансово подпомагане

разходи

е и изграждането на разпределителна мрежа за топлинна и електрическа енергия, произведени от биомаса. Финансират се също изграждането и рехабилитацията на малка инфраструктура за управление на животински отпадъци.

Чрез тази мярка от ПРСР могат да бъдат изграждани нови или подобрявани съществуващи центрове за предоставяне на услуги: като културни центрове, театри, библиотеки – включително мобилни; спортни и младежки центове и такива за социални услуги. Сред тях се включват детски ясли и градини, дневни центрове за грижи за възрастни хора и за хора с увреждания – в това число и специализираният транспорт. Включени са  също центровете, предоставящи общински услуги, здравни съвети, подпомагащи бизнеса и други, като могат да бъдат създавани и мобилни центрове, центрове за услуги, свързани с ИКТ. Не са допустими за подпомагане обаче реконструкцията на паметници на културата от национално значение и инвестициите в държавни сгради за обучение и здравеопазване, за голф, скално катерене, лов и риболов.

Кандидатите трябва да имат седалище на територията на община в селски район и основният им предмет на дейност трябва да е свързан с активността или услугата, за чието развиване кандидатстват.
 
Могат да кандидатстват:

общини, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани на територията на която ще се извършва инвестицията и читалища. Условията и редът за финансово подпомагане на проекти по мярката са определени в Наредба № 25 от 29.07.2008 г. на министъра на земеделието и храните, обнародвана в ДВ - бр. 72 от 15.08.2008 г.
 
Заявленията за подпомагане

придружени с всички необходими документи, се подават от 01.09.2008 г. в Областната РА на ДФ „Земеделие” по място на извършване на инвестицията. Наредба № 25 от 29.07.2008 г. съдържа всички необходими документи като образци на Заявление за подпомагане, Бизнес-план и пакет от документи, доказващи възможностите на кандидата да изпълни описания проект. РА проверява дали заявените данни отговарят на изискванията и взима решение за одобрение или отхвърляне на заявлението.
 
 
 
Финансовата помощ
 
се изплаща след извършване на цялата инвестиция. Това означава, че кандидатът трябва да осигури финансови средства за предвидените дейности. Помощта ще бъде предоставена след приключването на дейностите и одобряване от РА на направените разходи. Възможно е получаването на авансово и междунни плащания при условия, определени в наредбата. Всички дейности за изпълнение на проектите трябва да бъдат извършени до 30 месеца от датата на подписване на договора за безвъзмездна помощ.
 
Повече подробности по темата, както и актуална информация, могат да бъдат намерени на интернет страница на МЗХ http://mzh.government.bg и на интернет страница на РА към ДФЗ http://www.dfz.bg.


Проект "Подготовка на журналистически материали, предназначени за отпечатване в регионални печатни медии във връзка с изпълнението на стратегия за публична информационна кампания за прилагане на мерките по Програмата за развитие на селските райони в Република България".


 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.