Europe.bg
  Начало - Библиотека - Фондовете за България
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Библиотека / Фондовете за България

RSS
  • A+
  • A-
04-03-2009

В-к „Сливенски новини”: За стабилизиране на пазарите на селскостопанската продукция в Европейския съюз

Представяме ви публикация на вестник „Сливенски НОВИНИ”, посветена на изложението „АГРА-2009” и семинарите на СТРАТЕГМА-Европейски институт”. Материалът е публикуван през месец февруари 2009 г.: 

 

В рам­ки­те на из­ло­же­ни­е­то АГ­РА на Пло­в­ди­в­с­кия па­на­ир се про­ве­де се­ми­нар за жур­на­ли­с­ти от ця­ла­та стра­на с ек­с­пер­ти от Аген­ция "СТРА­ТЕ­Г­МА" , Ев­ро­пей­с­кия ин­с­ти­тут, ДФ "Зе­ме­де­лие" и Ев­ро­пей­с­кия пар­ла­мент.

Про­е­к­тът "ОСП - дви­га­тел за раз­ви­ти­е­то на бъл­гар­с­ки­те сел­с­ки ра­йо­ни" ор­га­ни­зи­ра по­ре­ди­ца ин­фор­ма­ци­он­ни сре­щи по вре­ме на сел­с­ко­с­то­пан­с­ка из­ло­ж­ба "АГ­РА-2009".

Ев­ро­де­пу­та­тът Пе­тя Ста­в­ре­ва, член на Ко­ми­си­я­та по зе­ме­де­лие и раз­ви­тие на сел­с­ки­те ра­йо­ни в Ев­ро­пей­с­кия пар­ла­мент, пре­д­с­та­ви въз­мо­ж­но­с­ти­те за зе­ме­дел­с­ки про­из­во­ди­те­ли и бран­шо­ви ор­га­ни­за­ции да уча­с­т­ват в про­це­са на фор­ми­ра­не­то на об­ща сел­с­ко-сто­пан­с­ка по­ли­ти­ка (ОСП). ОСП се съ­с­тои от гру­па пра­ви­ла и ме­ха­ни­з­ми, ко­и­то ре­гу­ли­рат про­из­во­д­с­т­во­то, тър­го­ви­я­та и пре­ра­бо­т­ка­та на зе­ме­дел­с­ки про­ду­к­ти в Ев­ро­пей­с­кия съ­юз, ка­то се об­ръ­ща по­ви­ше­но вни­ма­ние на сел­с­ки­те ра­йо­ни. Г - жа Ста­в­ре­ва по­д­ро­б­но ра­зя­с­ни и стъл­бо­ве­те на ко­и­то се опи­ра ОСП - І - ви стълб - мер­ки за па­зар­на по­д­к­ре­па и по­д­по­ма­га­не на до­хо­ди­те, чрез ди­ре­к­т­ни пла­ща­ния и ІІ - ри стълб - Раз­ви­тие на сел­с­ки­те ра­йо­ни.

При­н­ци­пи­те, вър­ху ко­и­то е из­г­ра­де­на ОСП, най-об­що ка­за­но са: Сво­бо­д­но дви­же­ние, ка­то при­ла­га­не­то му пре­ма­х­ва ба­ри­е­ри­те в тър­го­ви­я­та със сел­с­ко­с­то­пан­с­ки про­ду­к­ти в рам­ки­те на ЕС, пре­дим­с­т­во за сел­с­ко­с­то­пан­с­ки­те про­ду­к­ти, про­из­ве­де­ни в об­щ­но­ст­та, т. е. за­щи­та чрез вно­с­ни ми­та и не на по­с­ле­д­но мя­с­то фи­нан­со­ва со­ли­дар­ност.

Це­ли­те, над ко­и­то ще ра­бо­ти ОСП, са уве­ли­ча­ва­не на про­из­во­ди­тел­но­ст­та и те­х­ни­че­с­кия про­г­рес чрез оси­гу­ря­ва­не на ра­зум­но ко­ли­че­с­т­во зе­ме­дел­с­ка про­ду­к­ция и оп­ти­мал­но из­по­л­з­ва­не на про­из­во­д­с­т­ве­ни­те фа­к­то­ри, осо­бе­но тру­да; оси­гу­ря­ва­не на спра­ве­д­лив стан­дарт на жи­вот на зе­ме­дел­с­ка­та об­щ­ност чрез уве­ли­ча­ва­не до­хо­ди­те на за­е­ти­те в сел­с­ко­то сто­пан­с­т­во; ста­би­ли­зи­ра­не на па­за­ри­те на сел­с­ко­с­то­пан­с­ка про­ду­к­ция; оси­гу­ря­ва­не на пре­д­ла­га­не на сто­ки и ус­лу­ги на па­за­ра и на по­т­ре­би­те­ли­те на ра­зум­ни це­ни.

 


В рам­ки­те на се­ми­на­ра сво­и­те пре­зен­та­ции пре­д­с­та­ви­ха и ек­с­пер­ти от Дър­жа­вен донд "Зе­ме­де­лие". По те­ма­та "Учи­ли­щ­но мля­ко" - цел­та е да се уве­ли­чи кон­су­ма­ци­я­та на мля­ко и мле­ч­ни про­ду­к­ти от уче­ни­ци­те, ка­то вся­ко де­те по­лу­ча­ва 250 мл мля­ко в ин­ди­ви­ду­ал­на опа­ко­в­ка, ус­ло­ви­я­та са про­ду­к­ти­те да са при­го­т­ве­ни от кра­ве мля­ко, про­из­ве­де­ни в ЕС и за­ку­пе­ни в Бъл­га­рия. За­я­в­ки­те се по­да­ват за съ­о­т­ве­т­на­та уче­б­на го­ди­на.

За та­зи про­г­ра­ма все още ня­ма по­с­тъ­пи­ли за­я­в­ле­ния.

"Фи­нан­со­во по­д­по­ма­га­не за ор­га­ни­за­ции на про­из­во­ди­те­ли­те на пло­до­ве и зе­лен­чу­ци" це­ли се да се по­д­по­мо­г­нат фи­нан­со­во ор­га­ни­за­ци­и­те, за­ни­ма­ва­щи се с про­из­во­д­с­т­во на пло­до­ве и зе­лен­чу­ци, ка­то по то­зи на­чин се уве­ли­ча­ва кон­су­ма­ци­я­та им и се по­до­б­ря­ва ка­че­с­т­во­то на про­из­ве­ж­да­на­та про­ду­к­ция. Ус­ло­ви­е­то за кан­ди­да­т­с­т­ва­не е да сте ре­ги­с­т­ри­ран зе­ме­дел­с­ки про­из­во­ди­тел.

"Схе­ми и мер­ки за по­д­по­ма­га­не на ло­за­ро - ви­нар­с­кия се­к­тор 2009 - 2014 г. "- в та­зи пре­зен­та­ция са раз­г­ле­да­ни на­чи­ни­те за фи­нан­со­во по­д­по­ма­га­не на про­из­во­ди­те­ли­те на ви­не­ни ло­зя и ви­но в по­со­че­ния пе­ри­од. Де­сер­т­ни­те сор­то­ве гро­з­де не по­д­ле­жат на та­ко­ва по­д­по­ма­га­не. Кан­ди­да­т­с­т­ва­не­то ста­ва чрез по­пъл­ва­не на об­ра­зец - фор­му­ляр, след 25.02.2009 г., "Про­мо­ци­о­нал­ни про­г­ра­ми - ин­фор­ми­ра­не и на­сър­ча­ва­не на сел­с­ко­с­то­пан­с­ки про­ду­к­ти на па­за­ра на ЕС и в тре­ти стра­ни" - из­ло­же­ни са съ­в­ку­п­ност от дей­но­с­ти, ко­и­то мо­гат да оси­гу­рят пре­д­с­та­вя­не­то на по­д­ро­б­на ин­фор­ма­ция за съ­о­т­ве­т­ния про­дукт и да уле­с­нят пре­д­ла­га­не­то му на па­за­ра. В про­г­ра­ми­те мо­гат да бъ­дат вклю­че­ни раз­но­о­б­ра­з­ни дей­но­с­ти - връ­з­ки с об­ще­с­т­ве­но­ст­та, ре­к­ла­ма, ор­га­ни­за­ция на обу­че­ния - на­ци­о­нал­ни и ме­ж­ду­на­ро­д­ни. Кан­ди­да­т­с­т­ва­не­то ста­ва чрез по­пъл­ва­не на об­ра­зец - фор­му­ляр до 31 март за тре­ти стра­ни и до 30 но­ем­в­ри за стра­ни­те от ЕС.

"На­ци­о­нал­на про­г­ра­ма по пче­лар­с­т­во за пе­ри­о­да 2008 - 2010 г".  е на­со­че­на към по­д­по­ма­га­не на мал­ки­те и сре­д­ни про­из­во­ди­те­ли на мед и пчел­ни про­ду­к­ти, цел­та е да се за­по­з­на­ят пче­ла­ри­те с но­ви ме­то­ди за бор­ба с вре­ди­те­ли­те, ка­к­то и да се на­сър­чи кон­су­ма­ци­я­та на мед. Ус­ло­ви­я­та за кан­ди­да­т­с­т­ва­не са да сте ре­ги­с­т­ри­ран зе­ме­дел­с­ки про­из­во­ди­тел и да има­те не по­ве­че от 100 пчел­ни се­мей­с­т­ва.

За вси­ч­ки про­г­ра­ми има одо­б­рен от Ев­ро­пей­с­ка­та об­щ­ност бю­джет, кой­то се пре­из­чи­с­ля­ва за вся­ка сле­д­ва­ща го­ди­на. За по­ве­че ин­фор­ма­ция и пъл­но опи­са­ние на изи­с­к­ва­ни­я­та и до­ку­мен­ти­те за кан­ди­да­т­с­т­ва­не мо­же­те да по­се­ти­те сай­та на ДФ "Зе­ме­де­лие"- www.dfz.bg.

Автор: Ралица Иванова, в-к „Сливенски НОВИНИ”. 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.