Europe.bg
  Начало - Библиотека - Фондовете за България
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Библиотека / Фондовете за България

RSS
  • A+
  • A-
13-07-2010

Методология за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми

В Държавен вестник брой 53, от 13 юли е  публикувано Постановление № 134 на Министерски съвет от 5 юли 2010 г. за приемане на Методология за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство.

Методология за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство

Раздел І

Цел и правна рамка

 Чл. 1. (1) С методологията се урежда определянето на финансовите корекции във връзка с отделни или системни нередности, установени в операции или оперативни програми, финансирани в Република България със средства от Европейския съюз (ЕС), които всяка държава членка налага съгласно чл. 98, т. 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999.

(2) Целта на финансовите корекции е да се възстанови ситуацията, при която 100 на сто от разходите, одобрени за съфинансиране от структурните инструменти на ЕС, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, са в съответствие с приложимото национално законодателство и общностно право в тази област.

(3) С налагането на финансови корекции се цели и подобряване на контрола и намаляване случаите на нередности.

(4) Правната рамка на приложимото национално законодателство и общностно право по ал. 2 е посочена в приложение № 1.

Чл. 2. Целта на методологията е да установи общите принципи за определянето на финансовите корекции, които се прилагат при констатиране на нередности, свързани с процедурите по:

1. възлагане на обществени поръчки по проекти, съфинансирани със средства от Структурните фондове, Кохезионния фонд на ЕС, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, за програмния период 2007 - 2013 г.;

2. определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на ЕС, Програма ФАР на ЕС и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство - за случаите, когато бенефициентът не се явява възложител на обществена поръчка.

Чл. 3. Методологията се прилага в съответствие със:

1. принципите, възприети за Кохезионния фонд в Решение C/2002/2871 на комисията;

2. насоките на Европейската комисия за определяне на финансовите корекции, които следва да се прилагат спрямо разходите, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд, при неспазване на правилата относно обществените поръчки (COCOF 07/0037/03).

 

Раздел ІІ

Обхват

Чл. 4. Методологията се прилага по отношение на нередностите, съставляващи нарушения на националното законодателство и общностното право. Правната рамка във връзка с прилагането на методологията е посочена в приложение № 1.

Чл. 5. Нередностите, за които се прилага налагане на финансови корекции, са свързани с неспазване на следните основни принципи:

1. публичност и прозрачност;

2. свободна и лоялна конкуренция;

3. равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Чл. 6. (1) Основните категории нередности, съставляващи нарушения на националното законодателство в областта на обществените поръчки (ЗОП, НВМОП), са посочени в приложение № 2, като за тях са посочени препоръчителни размери на финансовите корекции.

(2) Основните категории нередности, свързани с процедурите по определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на ЕС, Програма ФАР на ЕС и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство - за случаите, когато бенефициентът не се явява възложител на обществена поръчка (Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г.), са посочени в приложение № 3, като за тях са определени препоръчителни размери на финансовите корекции. В случаите, когато проведената процедура за определяне на изпълнител е под стойностните прагове, определени с Регламент на Европейската комисия, издаден на основание чл. 69 от Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и чл. 78 от Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки, следва да бъде приложена финансова корекция в размер 50 на сто от посочения препоръчителен размер за съответната категория нередност от приложение № 3.

Раздел ІІІ

Размер на финансовите корекции. Диференциран и пропорционален метод

Чл. 7. (1) При определяне размера на финансовите корекции се отчитат:

1. характерът и сериозността на нередността;

2. финансовите загуби на публични средства, до които е довело неспазването на националното законодателство и общностното право.

(2) Размерът на финансовите корекции трябва да отговаря на размера на финансовата загуба на публичните средства, в това число от фондовете на ЕС.

(3) Размерът на финансовите корекции се определя чрез прилагане на диференциален метод или на пропорционален метод.

Чл. 8. (1) При прилагане на диференциалния метод размерът на финансовата корекция е равен на установения размер на финансовата загуба, определен на базата на анализ на процедурата по възлагане на обществена поръчка или процедурата за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ. Анализът има за цел да се установи нарушението и да се оцени размерът на финансовата загуба, причинена от нередността.

(2) Финансовата загуба е отправна точка за определяне размера на финансовата корекция. За определяне размера на загубата се съпоставят размерът на договорените/изразходваните средства по договора след възникване на нарушението и хипотетичният размер на разходите в ситуация, в която не е имало нарушение.

Чл. 9. (1) Размерът на финансовата корекция се установява по пропорционалния метод в случаите, когато изчисляването на конкретния размер на финансовата загуба, причинена от нарушение, е трудно или дори невъзможно, защото финансовите последици от даденото нарушение са косвени или неизмерими и това затруднява тяхното оценяване.

(2) Пропорционалният метод се прилага само за отделни случаи на установени нередности, при които не може да бъде приложен диференциалният метод.

(3) При използването на пропорционалния метод размерът на финансовата корекция се изчислява като произведение от процентния показател на финансовата корекция и стойността на сключения договор съгласно формулата:

К = Пк x Сд,

където:

К е размерът на финансовата корекция;

Пк - процентният показател на финансовата корекция;

Сд - стойността на сключения договор.

(4) Процентният показател на финансовата корекция изразява абстрактна осреднена степен на финансовата загуба, породена от даден тип нарушение.

(5) Процентните показатели, които служат за изчисляване на стойността на финансовата корекция, определени в приложение № 2, колона № 4 и приложение № 3, колона № 4, имат препоръчителен характер. По отношение на нередности, произтичащи от нарушения на Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г., когато проведената процедура за определяне на изпълнител е под стойностните прагове, определени с Регламент на Европейската комисия, издаден на основание чл. 69 от Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и чл. 78 от Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки, следва да бъде приложена финансова корекция в размер 50 на сто от посочения препоръчителен размер за съответната категория нередност от приложение № 3.

(6) Посочените в колона № 3 на приложения № 2 и 3 типове нарушения са примерни и с тях не се ограничават случаите на нередности, за които се прилага методологията. Ако установен случай на нередност не е обхванат в приложенията, за изчисляване стойността на финансовата корекция се приема процентният показател, предвиден за най-близките по вид категория и тип нарушение.

Чл. 10. (1) За нередности, които имат по-скоро формален характер и не водят до финансови загуби, могат да не бъдат налагани финансови корекции.

(2) Не се налагат финансови корекции за нередности, които могат да бъдат закрити чрез прекратяване на процедура за обществена поръчка, по която не е извършено плащане от страна на договарящия орган.

(3) При констатирани два или повече случая на нередности от един бенефициент в рамките на една процедура/договор за възлагане на поръчка/избор на изпълнител, за които предвидените в приложения № 2 и 3 процентни показатели са различни, се налага една финансова корекция, при определянето на която се прилага най-големият процентен показател.

Раздел ІV

Органи по прилагането на методологията

Чл. 11. (1) Методологията се прилага при налагането на финансови корекции на бенефициентите по договорите за безвъзмездна финансова помощ от:

1. договарящите органи по чл. 2 от Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, и по Програма ФАР на ЕС;

2. договарящите органи на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство";

3. одитните органи по оперативните програми, съфинансирани от Структурните инструменти на ЕС, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство.

(2) Органите по ал. 1 отговарят за въвеждането и прилагането на ефективни системи за установяване случаите на нередности, произтичащи от нарушения на разпоредбите на националното законодателство и общностното право в областта на обществените поръчки, както и на правилата за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на ЕС, Програма ФАР на ЕС и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, като:

1. управляващите органи утвърждават писмени правила за налагане на финансови корек¬ции, които се публикуват на тяхната интернет страница и на Единния информационен портал за обща информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС на Република България;

2. договарящите органи предвиждат в договорите с бенефициентите за безвъзмездна финансова помощ клаузи съобразно методологията и правилата по т. 1 относно налагането на финансови корекции.

Чл. 12. (1) Договарящите органи са длъжни да предприемат незабавни действия за намаляване на безвъзмездната финансова помощ, съответно събиране на неправомерно изразходваните/изплатените суми по договори, финансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, в това число свързаното с тях национално съфинансиране.

(2) Сумите, подлежащи на възстановяване, следва да са равни по размер на установените финансови загуби, а в случаите, в които финансовите загуби не могат да бъдат точно установени по размер - да бъдат съобразени с препоръчителните размери на финансовите корекции съгласно приложения № 2 и 3.

(3) В зависимост от характера и сериозността на нарушенията договарящите органи обосновано могат да прилагат размери на финансовите корекции, различни от препоръчителните размери, определени в приложенията.

Чл. 13. (1) Правилата за налагане на финансови корекции по чл. 11, ал. 2, т. 1 предвиждат за случаите на установени нередности от договарящ орган преди изплащане на безвъзмездната финансова помощ, както следва:

1. договарящият орган уведомява бенефициента за съществуващо съмнение за нарушение, за което предстои да бъде редуцирана/отказана безвъзмездната финансова помощ, като посочва размера на финансовата корекция;

2. в срок 10 работни дни от датата на получаване на уведомлението по т. 1 бенефициентът може да представи на договарящия орган коментари, бележки и/или допълнителни документи, с които да мотивира искане да не се редуцира/откаже безвъзмездната финансова помощ или да се намали размерът на финансовата корекция;

3. в срок 5 работни дни от получаването на искането по т. 2 договарящият орган писмено мотивира неговото приемане или отхвърляне;

4. в случай че искането на бенефициента бъде прието, договарящият орган не предприема действия по налагане на финансова корекция или коригира нейния размер, за което писмено информира бенефициента;

5. в случай че отхвърли искането, договарящият орган пристъпва към намаляване размера на безвъзмездната финансова помощ по конкретния проект със стойността на нередността съгласно приложения № 2 или 3.

(2) Правилата за налагане на финансови корекции по чл. 11, ал. 2, т. 1 предвиждат за случаите на установяване на нередности на етап след изплащане на безвъзмездната финансова помощ, както следва:

1. договарящият орган уведомява бенефициента за съществуващо съмнение за нарушение, за което предстои да бъде наложена финансова корекция, като мотивира писмено подхода, който е избран за определянето й, и посочва нейния размер;

2. в срок 10 работни дни от датата на получаване на уведомлението бенефициентът може да представи на договарящия орган коментари, бележки и/или допълнителни документи, с които да мотивира искане да не се налага финансова корекция или да се намали нейният размер;

3. в срок 5 работни дни от получаването на искането по т. 2 договарящият орган писмено мотивира неговото приемане или отхвърляне;

4. в случай че искането бъде прието, договарящият орган не налага финансова корекция или коригира нейния размер, за което писмено информира бенефициента;

5. в случай че отхвърли искането, договарящият орган пристъпва към налагане на финансова корекция, като може да предприеме следните действия за възстановяване на сумите, подлежащи на възстановяване:

а) прихваща дължимите суми от последващи плащания по договора за безвъзмездна финансова помощ (в случай че са налице такива);

б) упражнява правата по учредени/издадени от бенефициента обезпечения по договора за безвъзмездна финансова помощ;

в) изпраща покана до бенефициента да плати доброволно задължението си в двуседмичен срок от нейното получаване; поканата за доброволно изпълнение до бенефициентите съдържа: информация за нередността, размера на дължимите суми, срока за възстановяването им, данни за банковата сметка, по която да бъдат възстановени, както и реда за уведомяване на договарящия орган от бенефициентите за доброволно възстановените суми; в поканата се посочват и възможните санкции и последващи процедури, в случай че изискването за възстановяване на дължимите суми не бъде изпълнено в указания срок.

Чл. 14. (1) В изпълнение на нормативно определените функции за извършване на одити на системите и одити на операциите за всички оперативни програми, съфинансирани от Структурните инструменти на ЕС, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, одитните органи извършват проверка за законосъобразност на проведените процедури по чл. 2.

(2) Одитните доклади за резултатите от извършените одитни ангажименти съдържат констатации, изводи и препоръки при установени грешки, слабости, нередности или нарушения при провеждането на процедурите по чл. 2, включително конкретните размери на предлаганите финансови корекции.

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 4

Правна рамка във връзка с прилагането на Методологията за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на EС, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство

Национално законодателство:

     -   Закон за обществените поръчки (ЗОП);

     -   Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП);

     -   Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от структурните фондове на Европейския съюз, Програма ФАР на Европейския съюз и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Общностно законодателство:

а) Договор за създаване на Европейската общност, определящ основните принципи в областта на обществените поръчки - свободно движение на стоки, право на установяване, свободно предоставяне на услуги, свобода за провеждане на търговска дейност, забрана за дискриминация и равно третиране.

б) Директиви:

     -   Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки;

     -   Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги;

     -   Директива на Съвета от 21 декември 1989 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на производства по обжалване при възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителство;

     -   Директива 92/13/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1992 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно прилагането на правилата на Общността по възлагане на обществени поръчки на субекти, извършващи дейност във водния, енергийния, транспортния и телекомуникационния сектор;

     -   Директива 2005/51/ЕО на Комисията от 7 септември 2005 г. за изменение на приложение XX към Директива 2004/17/ЕО и на приложение VIII към Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно обществените поръчки.

в) Регламенти:

     -   Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999;

     -   Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие;

     -   Регламент (ЕО) № 1177 на Комисията от 30 ноември 2009 г. за изменение на директиви 2004/17/ЕО, 2004/18/ЕО и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите от тях прагове за процедурите за възлагане на обществени поръчки;

     -   Регламент (ЕО) № 1564/2005 на Комисията от 7 септември 2005 г. за установяване на стандартни формуляри за публикуването на обявления в рамките на процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;

     -   Регламент (ЕО) № 1792/2006 на Комисията от 23 октомври 2006 г. за адаптиране на определени разпоредби и решения в областта на свободното движение на стоки, свободата на движение на хора, политика по конкуренция, селско стопанство (ветеринарно и фитосанитарно законодателство), риболов, транспортна политика, данъци, статистика, социална политика и заетост, околна среда, митнически съюз и външни отношения поради присъединяването на България и Румъния;

     -   Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности.

г) Други актове:

     -   Решение на Комисията от 7 януари 2005 г. относно подробните правила за прилагане на процедурата, предвидена в чл. 30 от Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги.

Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1

Нередности, произтичащи от нарушения на законодателството в областта на обществените поръчки (ЗОП, НВМОП)

 

по ред

Категория нередност

Описание на нередността

Препоръчителен размер на финансовата корекция (процент от стойността на

договора)

1.

Неспазване на изискванията за публичност

-    Процедурата за обществена поръчка е проведена и е сключен договор по нея, като са нарушени изискванията за публикуване на обявление и решение, предвидени в националното и Общностното законодателство в областта на обществените поръчки; не съществува никаква форма на публичност;

-    Процедурата за обществена поръчка е проведена и е сключен договор по нея, като са нарушени някои разпоредби относно публичността в националното и Общностното законодателство в областта на обществените поръчки (т.е. наличие на известна публичност, позволяваща участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, но тя не обхваща всички потенциални кандидати);

Примери:

(1) Обявлението е изпратено за обнародване в Официален вестник на ЕС, но не е изпратено за обнародване в „Държавен вестник" или в Регистъра на обществените поръчки;

(2) Обявлението е изпратено за обнародване в Официален вестник на ЕС, но не е изпратено до нито един от националните органи за обнародване;

(3) Обявлението не е изпратено до Официален вестник на ЕС.

100 на сто от стойността на договора

 

 

 

  

 25 на сто от стойността на договора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Пропуски в обявлението за обществена поръчка по отношение на критериите за подбор (минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидата, както и изискванията за техническите възможности и/или квалификацията на кандидата) и критериите за възлагане (избрания критерий за оценка, методиката за оценка и показателите за комплексна оценка)

-    Обявлението за обществена поръчка не съдържа критериите за подбор, като те или част от тях се съдържат само в документацията;

 

 

 

 

-    Обявлението за обществена поръчка, възлагана по реда на ЗОП, не съдържа критериите (показателите) за възлагане.

25 на сто от стойността на договора. В зависимост от тежестта на нарушението този процент може да бъде намален до 5 на сто.

 

25 на сто от стойността на договора. В зависимост от тежестта на нарушението този процент може да бъде намален до 5 на сто.

3.

Неоснователно прилагане на процедура на договаряне/състезателен диалог или нарушение при прилагането й

 

 

 

 

-    Проведено е договаряне (със или без обявление, съответно с покана), без да е налице основание по чл. 84 и 90 ЗОП или по чл. 53 НВМОП;

 

-    Налице е основание за провеждане на процедура на договаряне по чл. 90, ал. 1, т. 8 ЗОП или по чл. 53, ал. 1, т. 10 НВМОП, но не е спазено изискването общата стойност на допълнителния договор да е не повече от 50 на сто от стойността на основния договор;

 

-    Не са спазени изискванията за прилагане на договаряне по чл. 90, ал. 1, т. 8 ЗОП или по чл. 53, ал. 1, т. 10 НВМОП, независимо дали е надвишен или не определеният праг от 50 на сто от стойността на основния договор.

 

100 на сто от стойността на договора

 

 

 

100 на сто от стойността на надвишението над 50 на сто от стойността на основния договор

 

 

За нередности, произтичащи от нарушения на ЗОП - 100 на сто от стойността на допълнителния договор.

За нередности, произтичащи от нарушения на НВМОП, този процент може да бъде намален до 25 на сто (в случай че не е надвишен определеният праг от 50 на сто от стойността на основния договор).

4.

Неправилно прилагане на нормативен акт при избор на процедура или неправилно прилагане на режим по НВМОП

-    Провеждане на процедура по НВМОП вместо по ЗОП;

 

-    Събиране на оферти вместо провеждане на процедура по НВМОП;

 

-    Сключване на договор, без да се събират оферти при наличие на основания за събиране на оферти.

100 на сто от стойността на договора

 

100 на сто от стойността на договора

 

100 на сто от стойността на договора

5.

В документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка не са посочени критериите за подбор, когато възложителят определя такива (минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидата, както и изискванията за техническите възможности и/или квалификацията на кандидата), както и избраният критерий за оценка, показателите и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, при критерий икономически най-изгодна оферта

 

-    В документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, включително в обявлението като част от документацията:

     -  Не са посочени критериите за подбор, които са приложени в оценителния процес;

 

     -  Не е посочен критерият за оценка и/или липсва методика за определяне на комплексната оценка;

 

     -   Използван е критерий за подбор като показател за оценка в методиката.

 

 

 

 

  

-    В обявлението или в техническата спецификация не са посочени всички критерии за подбор/критерии за възлагане.

 

 

 

100 на сто от стойността на договора

 

100 на сто от стойността на договора

 

 25 на сто от стойността на договора. Този процент може да бъде намален до 10 на сто или 5 на сто в зависимост от тежестта на нарушението.

 

 

25 на сто от стойността на договора. Този процент може да бъде намален до 10 на сто или 5 на сто в зависимост от тежестта на нарушението.

6.

Неправомерно прилагане на избрания критерий за оценка или методиката за оценка на офертите

-    При провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка не е приложен избраният критерий за оценка, показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, в случай че избраният критерий е икономически най-изгодна оферта, което е довело до манипулиране на комплексната оценка на кандидатите и избора на изпълнител.

25 на сто от стойността на договора. Този процент може да бъде намален до 10 на сто или 5 на сто в зависимост от тежестта на нарушението.

 

7.

Залагане в обявлението и/или документацията за участие на дискриминационни условия за подбор в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка

-    Необосновано определяне на дискриминационни условия за подбор в процедура за избор на изпълнител на обществената поръчка, които дават предимство на един от кандидатите в процедурата или ограничават кръга на потенциалните участници в нея.

Примери:

(1) Залагане на конкретни технически характеристики на продукта с цел избирането на конкретен кандидат в процедурата;

(2) Изискване за наличието на сертификат на непопулярна сертификационна система;

(3) Необосновано посочване в Техническите спецификации на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или стоки и по този начин до нарушаване на принципите за лоялна конкуренция и равнопоставено третиране на кандидатите;

(4) В документацията за участие в процедурата е включен критерий за подбор, който не е свързан със спецификата на предмета на обществената поръчка и дава предимство на един участник и ограничава необосновано конкуренцията.

За нередности, произтичащи от нарушения на ЗОП - 25 на сто от стойността на договора, като в зависимост от тежестта на нарушението този процент може да бъде повишен до 100 на сто.

 

 

За нередности, произтичащи от нарушения на НВМОП - 10 на сто от стойността на договора, като в зависимост от тежестта на нарушението този процент може да бъде намален до 5 на сто.

 

8.

Недостатъчна или дискриминираща дефиниция на обекта на обществената поръчка

-    Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка съдържа недостатъчно описание на предмета на поръчката, с цел да се даде предимство на един от кандидатите, който е бил определен за изпълнител;

 

-    При постъпило искане не са дадени разяснения или разясненията не са изпратени до всички кандидати.

25 на сто от стойността на договора, като този процент може да бъде намален до 10 на сто или 5 на сто в зависимост от тежестта на нарушението.

 

25 на сто от стойността на договора, като този процент може да бъде намален до 10 на сто или 5 на сто в зависимост от тежестта на нарушението.

9.

Договаряне по време на процедурата по възлагане на обществена поръчка в нарушение на разпоредбите на законодателството в областта на обществените поръчки

-    Осъществен е неправомерен контакт с участник в процедура, за която нормативно не е предвидено провеждане на преговори за определяне клаузите на договора и съдържанието на офертата, и е сключен договор с кандидат, с който са водени преговори;

 

-    Обществената поръчка е възложена чрез открита или ограничена процедура, но възложителят е допуснал допълнително представяне на липсващи документи с цел да се изясни или допълни съдържанието на офертата.

25 на сто от стойността на договора. Този процент може да бъде намален до 10 на сто или 5 на сто в зависимост от тежестта на нарушението.

 

25 на сто от стойността на договора. Този процент може да бъде намален до 10 на сто или 5 на сто в зависимост от тежестта на нарушението.

10.

Процедурни нарушения, допуснати от комисията за разглеждане, оценка и класиране на оферти

 

-    Не всички членове на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите са подписали декларации за липса на обстоятелства по чл. 35 от Закона за обществените поръчки и чл. 19 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки при установена впоследствие свързаност;

-    Възложителят не е предоставил копие от протокола за работата на комисията при наличие на регистрирано писмено искане от участник в процедурата в нарушение на чл. 73, ал. 5 ЗОП, което е нарушение на принципите на публичност и прозрачност.

25 на сто от стойността на договора 

 

 

 

 

5 на сто от стойността на договора

 

 

11.

Намаляване на количеството или обема на договора

-    Договорът е сключен при спазване на изискванията на законодателството в областта на обществените поръчки, но е последван от намаление на количеството или обема на договора, без стойността на договора да бъде пропорционално намалена;

  

 

 

-    Договорът е сключен при спазване на изискванията на законодателството в областта на обществените поръчки, но е последван от намаление на количеството или обема, като стойността на договора е пропорционално намалена;

100 на сто от сумата, която представлява стойността на намаленото количество или обем, плюс 25 на сто от сумата на крайното количество или обем, съгласно предмета на договора.

 

25 на сто от сумата, която представлява крайното количество или обем, съгласно предмета на договора.

 

 

 

-    Договорът е сключен при спазване на изискванията на законодателството в областта на обществените поръчки, но поради възникването на обективни причини, например променена икономическа обстановка, извънредни обстоятелства и други, е последван от намаление на количеството или обема, като стойността му е пропорционално намалена.

10 на сто от сумата, която представлява крайното количество или обем, съгласно предмета на договора.

 

12.

Нарушения при сключването на договора за обществена поръчка

-    Променен е начинът (схемата) на плащане в договора за обществена поръчка в сравнение със заложеното в документацията и са договорени по-изгодни за изпълнителя условия;

 

-    Удължен е срокът за изпълнение на договора, без да бъде обезпечена валидна гаранция за добро изпълнение в съответствие с удължения срок.

2 на сто от стойността на договора.

 

 

 

2 на сто от стойността на договора.

13.

Нарушения при изменение на сключен договор

-    Изменения на сключен договор в нарушение на чл. 43 от Закона за обществените поръчки

 

10 на сто от стойността на договора, като в зависимост от тежестта на нарушението този процент може да бъде намален до 5 на сто.

14.

Сключване на договор в нарушение на чл. 41, ал. 2 ЗОП или чл. 31, ал. 2 НВМОП

-    Договорът за обществена поръчка не включва всички предложения от офертата на участника, които са били обект на оценка и въз основа на които е определен за изпълнител, или включва условия, различни от оферираните;

 

-    Сключване на договор за обществена поръчка на стойност, по-висока от ценовата оферта на изпълнителя.

25 на сто от стойността на договора, като в зависимост от тежестта на нарушението този процент може да бъде намален до 2 на сто.

 

100 на сто от стойността на надвишението.

15.

Сключване на договор за обществена поръчка в нарушение на чл. 42, ал. 1 ЗОП или чл. 32, ал. 1 НВМОП

Договорът за обществена поръчка е сключен с участник, определен за изпълнител, за който:

 

-    Част от изискуемите по чл. 42, ал. 1 ЗОП/чл. 32, ал. 1 НВМОП документи са представени след сключването на договора за обществена поръчка, но от тях е видно, че избраният изпълнител отговаря на изискванията на възложителя;

 

-    Документите по чл. 42, ал. 1 ЗОП/чл. 32, ал. 1 НВМОП не са представени или от тях е видно, че кандидатът, с който е сключен договор, не отговаря на изискванията.

 

 

 

5 на сто от стойността на договора, като в зависимост от тежестта на нарушението този процент може да бъде намален до 2 на сто.

 

100 на сто от стойността на договора.

 

 

16.

Сключване на нищожен договор за обществена поръчка с изключение на случаите, които предвижда ЗОП

Договор, който е сключен:

-    преди изтичане на 10-дневния срок за обжалване на решението за определяне на изпълнител;

 

-    преди влизане в сила на определението по искането за налагане на временна мярка и при установено нарушение на процедурата за възлагане на обществена поръчка;

 

-    без да се провежда процедура за възлагане на обществена поръчка въпреки изискванията на закона;

 

 

100 на сто от стойността на договора

  

100 на сто от стойността на договора

 

 

100 на сто от стойността на договора

 

 

-    при наличие на конфликт на интереси между членовете на комисията и/или възложителя и кандидата, с който е сключен договор.

100 на сто от стойността на договора

 

Приложение № 3 към чл. 6, ал. 2

Нередности, произтичащи от нарушения на изискванията на Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз, Програма ФАР на Европейския съюз и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

В случаите, когато проведената процедура за определяне на изпълнител е под стойностните прагове, определени с Регламент на Европейската комисия, издаден на основание чл. 69 от Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г., относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, и чл. 78 от Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки, следва да бъде приложена финансова корекция в размер 50 на сто от определения препоръчителен размер за съответната категория нередност от това приложение.

 

по ред

Категория

нередност

Описание на нередността

Препоръчителен размер на финансовата корекция (процент от стойността на договора)

1.

Неспазване на процедурите за публичност

-    Договорът е бил сключен, без да бъдат спазени изискванията на постановлението по отношение на публичността, определени в чл. 14, ал. 2, където за процедурите по чл. 7, т. 1 и 2 е предвидено публикуване на обява най-малко в един национален ежедневник; не съществува никаква форма на публичност;

-    Договорът е бил сключен, без да бъдат спазени всички изисквания на постановлението по отношение на публичността, т.е. наличие на известна публичност.

Примери:

(1) Наличие на публикувана обява, която не е в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 2; обявата е публикувана в национален ежедневник, но не е изпратена за публикуване на интернет страницата на управляващия орган или обратното.

(2) Наличие на публикувана обява на интернет страницата на бенефициента, като датата на публикуване на обявата е по-ранна от датата на публикуването й в националния/националните ежедневник/ежедневници

-    Наличие на публикувана обява, която не е в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 3, т. 1, 2 и 3.

Примери:

(1) Публикувана е обява в национален ежедневник, но тя не съдържа всички данни за бенефициента, посочени в чл. 14, ал. 3, т. 1.

(2) Не са посочени обектът и видът на процедурата за определяне на изпълнител и номерът на договора за безвъзмездна помощ съгласно чл. 14, ал. 3, т. 2.

(3) Не е посочен адрес, на който могат да бъдат получени пояснителен документ и документацията за провежданата процедура, съгласно чл. 14, ал. 3, т. 3.

 

-    Не е посочена информация за място, дата и час, до който могат да се подават оферти, при открит избор или заявления при процедура на договаряне с пояснителен документ съгласно чл. 14, ал. 3, т. 4.

100 на сто от стойността на договора

  

 

25 на сто от стойността на договора, като в зависимост от тежестта на нарушението този процент може да бъде намален до 10 на сто

 

  

 

10 на сто от стойността на договора

 

 

 

 

 

 

 

 

25 на сто от стойността на договора

2.

Сключване на договор с изпълнител без осигуряване на конкуренция за допълнителни услуги, строителство или доставки извън предвидените в постановлението случаи

-    Основният договор е бил сключен при спазване на изискванията на постановлението, но е последван от договор за допълнителна услуга, строителство или доставки, без да са били спазени изискванията на чл. 57, ал. 1, т. 2 от постановлението, но не е надвишен заложеният праг от 50 на сто от стойността на основния договор.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

-    Основният договор е бил сключен при спазване на изискванията на постановлението, последван от един или повече договори за допълнителни услуги, строителство или доставки, за които са спазени изискванията на чл. 57, ал. 1, т. 2, но не е спазено изискването общата стойност на допълнителния договор да е не повече от 50 на сто от стойността на основния договор.

25 на сто от стойността на допълнителния договор.

В случай че е надвишен заложеният праг от 50 на сто от стойността на основния договор, размерът на финансовата корекция е 25 на сто от стойността на допълнителния договор плюс 100 на сто от стойността на надвишението над 50 на сто от стойността на основния договор.

 

100 на сто от стойността на надвишението над 50 на сто от стойността на основния договор.

3.

В документацията за участие в процедурата за определяне на изпълнител не са посочени избраният критерий за оценка, показателите и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата при критерий икономически най-изгодна оферта

 

В документацията за участие в процедурата за определяне на изпълнител:

-    Не са посочени критериите за подбор, които са приложени в оценителния процес;

 

-    Не е посочен избраният критерий за оценка и/или липсва методика за оценка;

 

 

 

-    Методиката не съдържа достатъчни указания, което води до невъзможност за извършване на оценка на кандидатите или до манипулиране на комплексната оценка на кандидатите;

 

-    Осъществена е промяна в методиката за оценка на етап набиране на оферти.

 

 

 

В обявлението или в техническата спецификация не са посочени всички критерии за подбор/критерии за възлагане.

 

 

 

100 на сто от стойността на договора

100 на сто от стойността на договора

 

25 на сто от стойността на договора

 

 

25 на сто от стойността на договора

 

25 на сто от стойността на договора. Този процент може да бъде намален до 10 на сто или 5 на сто в зависимост от тежестта на нарушението.

4.

Неправомерно прилагане на методиката за оценка на офертите

-    При избора на изпълнител не са били приложени избраният критерий за оценка, показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, в случай че избраният критерий е икономически най-изгодна оферта, което е довело до манипулиране на комплексната оценка на кандидатите и избора на изпълнител.

 

25 на сто от стойността на договора. Този процент може да бъде намален до 10 на сто или 5 на сто в зависимост от тежестта на нарушението.

5.

Залагане на дискриминационни критерии или правила за подбор на кандидатите в пояснителния документ

-    Необосновано определяне на дискриминационни условия за избор на изпълнител, които дават предимство на един от кандидатите или ограничават кръга на потенциалните участници.

Примери:

(1) Залагане на конкретни технически характеристики на продукта с цел избирането на конкретен кандидат в процедурата.

(2) Изискване за наличието на сертификат на непопулярна сертификационна система.

(3) Необосновано посочване в техническите спецификации на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или стоки извън определените в закона случаи.

(4) В документацията за участие в процедурата са включени минимални изисквания към кандидатите, които не са свързани със спецификата на обекта на поръчката и дават предимство на един участник и ограничават необосновано конкуренцията.

10 на сто от стойността на договора, като в зависимост от сериозността на нарушението може да бъде увеличен до 100 на сто.

 

6.

Недостатъчна или дискриминираща дефиниция на предмета на поръчката

-    Документацията за участие в процедурата съдържа недостатъчно описание или дискриминираща дефиниция на предмета на поръчката с цел да се даде предимство на един от кандидатите, който е бил определен за изпълнител.

 

25 на сто от стойността на договора, като този процент може да бъде намален до 10 на сто или 5 на сто в зависимост от тежестта на нарушението.

7.

Неправомерно договаряне по време на провеждане на процедурата по възлагане чрез открит избор

-    Процедурата за избор на изпълнител е проведена чрез открит избор, но бенефициентът е преговарял неправомерно с участниците за постигане на договорености, които са довели до избирането на един от кандидатите, и е сключен договор с кандидата, с който са водени преговори.

 

 

 

 

-    Процедурата за избор на изпълнител е проведена чрез открит избор, но бенефициентът е допуснал допълнително представяне на липсващи документи с цел да се изясни или допълни съдържанието на офертата. 

 

25 на сто от стойността на договора. Този процент може да бъде намален до 10 на сто или 5 на сто в зависимост от тежестта на нарушението.

 

25 на сто от стойността на договора. Този процент може да бъде намален до 10 на сто или 5 на сто в зависимост от тежестта на нарушението.

8.

Намаляване на количеството или обема на договора

 

-    Договорът е сключен при спазване на изискванията на постановлението, но е последван от намаление на количеството или обема на договора, без стойността на договора да бъде пропорционално намалена.

 

100 на сто от сумата, която представлява стойността на намаленото количество или обема, плюс 25 на сто от сумата на крайното количество или обем, съгласно предмета на договора.

 

 

-    Договорът е сключен при спазване на изискванията на законодателството в областта на обществените поръчки, но е последван от намаляване на количеството или обема, като стойността на договора е пропорционално намалена.

 

 

 

-    Договорът е сключен при спазване на изискванията на постановлението, но поради възникването на обективни причини, например променена икономическа обстановка, извънредни обстоятелства и други, е последван от намаление на количеството или обема, като стойността му е пропорционално намалена.

 

-    Договорът включва и допълнителни дейности извън обхвата на проектното предложение, одобрено за финансиране по ОП.

 

25 на сто от сумата, която представлява крайното количество или обем, съгласно предмета на договора.

 

10 на сто от сумата, която представлява крайното количество или обем, съгласно предмета на договора.

 

100 на сто от стойността на допълнителните дейности извън обхвата на проектното предложение.

9.

Неправилен избор на процедура или неправилно прилагане на реда на постановлението

 

-    Неправилен избор на процедура по Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г. Проведена е друг вид процедура.

 

-    Разделяне предмета на процедурата с цел избягване провеждането на предвидена в постановлението процедура.

 

 

-    Представени са документи с невярно съдържание или подправени документи за липса на обстоятелства по чл. 31, ал. 1 и 2 от Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г.

 

-    Част от изискуемите по чл. 31, ал. 4 от Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г. документи са представени след сключване на договора за изпълнение, но от тях е видно, че избраният изпълнител отговаря на изискванията на възложителя.

 

 

 

 

-    Не са представени документите по чл. 31, ал. 4 от Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г. или от тях е видно, че са налице пречки кандидатът да бъде определен за изпълнител на договора.

 

-    Установено е наличието на конфликт на интереси между кандидата, с който е сключен договор, и членовете на оценителната комисия/възложителя.

 

-    Допусната е до оценка оферта, която е подадена след срока на набиране на оферти, и с кандидата е сключен договор.

100 на сто от стойността на договора

 

100 на сто от стойността на договора

 

100 на сто от стойността на договора

 

 

5 на сто от стойността на договора, като в зависимост от тежестта на нарушението този процент може да бъде намален до 2 на сто.

 

100 на сто от стойността на договора

 

 

100 на сто от стойността на договора

 

100 на сто от стойността на договора

10.

Процедурни нарушения, допуснати от комисията за разглеждане, оценка и класиране на оферти

Не всички членове на комисията са подписали декларации за липса на обстоятелства по чл. 21, ал. 1 и 2 при установена впоследствие свързаност.

 

 

10 на сто от стойността на договора

 

 

11.

Изменени условия на сключен договор с избран изпълнител

Променен е начинът (схемата) на плащане в договора за изпълнение в сравнение със заложеното в документацията и са договорени по-изгодни за изпълнителя условия.

2 на сто от стойността на договора 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.