Europe.bg
  Начало - Новини - Анализи
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Новини / Анализи

RSS
  • A+
  • A-
11-09-2013

Писмо от председателя на ЕК Барозу до председателя на Европейския парламент, г-н Мартин Шулц

Уважаеми г-н председател Шулц,

В днешната си реч за състоянието на Съюза изложих своето виждане относно предизвикателствата в периода, в който Европейският парламент се подготвя за избори през идния май, а Комисията навлиза в последната година от мандата си. При много трудни условия ние вече постигнахме заедно забележителен брой резултати в полза на гражданите на Европа. Европейският парламент е незаменим партньор в законодателния процес на ЕС и смятам, че можем да бъдем горди с общите ни постижения. Без да се спирам на всичко, искам да посоча, че съвместната ни работа за необходимото укрепване на нашата рамка за икономическо управление, за политическото споразумение относно следващата многогодишна финансова рамка, както и за всеобхватното преработване на финансовия надзор и регулиране ще бъде от основно значение за устойчивостта на европейската икономика и ще увеличи предпоставките за бъдещия ни растеж.

Независимо от това, предизвикателствата пред нас налагат да ускорим вземането на решения през следващите месеци, като довършим законодателната дейност, която сме започнали, и постигнем напредък при прилагането. Посредством предприемането на действия на място в области, които са с най-голям потенциал за стимулиране и подпомагане на икономическото възстановяване и създаването на работни места, ще спомогнем за възвръщането на доверието в способността на Европа да излезе по-силна от кризата, както и в незаменимата роля на ЕС като част от тази стратегия за възстановяване.

Настоящото писмо съдържа, в съответствие с Рамковото споразумение между нашите две институции, подробности относно основните инициативи, които са предмет на обсъждане във връзка с работната програма на Комисията за 2014 г. Нашата работа по изготвянето на програмата беше повлияна положително от резолюцията на Европейския парламент от 4 юли 2013 г., от честото ми взаимодействие с Вас и с Парламента, както и от нееднократния ползотворен обмен между комисарите и парламентарни комисии. Надявам се да продължим този обмен в процеса на окончателно оформяне на работната програма през следващия месец.

По отношение на нашата работа през 2014 г. Парламентът и Комисията споделят становището, че растежът и заетостта трябва да се запазят като основен приоритет. Трябва да продължим да насърчаваме стремежа на държавите членки към диференцирана бюджетна консолидация, благоприятстваща растежа, към провеждане на структурна реформа за конкурентоспособност, към възстановяване на нормалното финансиране на икономиката, към намиране на нови начини за създаване на заетост, осигуряване на подкрепа на нуждаещите се и разгръщане на творческия потенциал на Европа, както и към модернизиране на публичната администрация. Не бива също да губим от поглед по-дългосрочните предизвикателства, но същевременно и възможности (например енергията и изменението на климата), като повишаваме иновационния капацитет на Европа и нашия принос за стабилността в по света.

Политически приоритети и планиране за 2014 г.

През следващата година по необходимост ще се наблегне до голяма степен на приемането на законодателните предложения, по които е в ход процедурата за съвместно вземане на решение, и на консолидирането на започната вече работа. Тази основна насока ще бъде отразена в работната програма на Комисията за 2014 г. Ударението на нашата работа ще бъде върху приемането и прилагането на все още неприети ключови предложения (като например инициативите за борба с младежката безработица и за увеличаване на отпусканите заеми за МСП), по отношение на които държавите членки трябва да ускорят прилагането. Същевременно ще се работи усилено за подсигуряване на безпроблемното и навременно стартиране на новата многогодишна финансова рамка (МФР), както и на дейността на групата на високо равнище по въпросите на собствените ресурси.

Както и през 2013 г., в центъра на нашата икономическа политика ще бъдат стабилните публични финанси, структурните реформи и целевите инвестиции. Ще работим за изграждането на доверие в способността на Европа да расте устойчиво, за осигуряването на работни места и добри социални системи за нашите граждани, както и за гарантирането на неотслабваща конкурентоспособност на ЕС в световната икономика. Ще се стремим осъществяването на банковия съюз да се счита за приоритет, като ще продължи работата в областта на икономическото управление, достъпа до финансиране, трудовата мобилност и борбата с младежката безработица. В съответствие с плана на Комисията за задълбочен и истински икономически и паричен съюз (ИПС) трябва да продължим нашата работа по изграждането на цялостен икономически и паричен съюз, например чрез залагането на демократичната отчетност като ръководен принцип и придаването на силно социално измерение. По отношение на последното Комисията ще излезе на 2 октомври със съобщение относно социалното измерение на ИПС. Също така трябва да удвоим усилията си за постигане на нашите цели по „Европа 2020“ чрез постоянни и координирани действия на европейско и национално равнище.

Иновациите и инвестициите са жизнено важни за конкурентоспособността. Новите програми по линия на МФР са съгласувани с приоритетите на стратегията „Европа 2020“ и включват широк кръг от мерки за насърчаване на инвестициите, за развитие на човешкия капитал и за даване предимство на реформите, които имат пряко въздействие върху растежа и работните места. Ще продължи текущата работа с Европейската инвестиционна банка за подпомагане на достъпа до финансиране за МСП, представляващо жизнено важен фактор за възстановяването на растежа. Ще продължат и усилията да се гарантира пълното прилагане на правилата за вътрешния пазар в критични области като услугите и енергията, както и да се доведат до успешен завършек инициативите по Акта за единния пазар (АЕП), като наша цел ще бъде окончателното модернизиране на правилата за държавната помощ. Предложенията, които направихме днес за истински единен пазар на далекосъобщенията, са също така от съществено значение за конкурентоспособността. Тяхното приемане ще бъде основен приоритет през следващите месеци. Ще продължим с работата по въздействието на цените на енергията върху конкурентоспособността и намирането на решения по този проблем.

Търговията също е област с огромен потенциал за растеж, в която трябва да се запази темпото на преговори с ключови партньори, включително САЩ.

В този контекст Комисията счита, че ключови за остатъка от 2013 г. и за 2014 г. са следните приоритети:

• гарантиране на безпроблемно начало на всички програми по МФР за периода 2014—2020 г., при което бюджетът на ЕС действа като катализатор за инвестиции, растеж и реформи;

• ускоряване приемането на ключови предложения, а именно относно банковия съюз и Финансовия регламент (напр. предложенията за оздравяване и възстановяване на банките, направени през 2012 г., и за единен механизъм за преобразуване на банки, представено през юли т.г.), относно единния пазар (всички предложения от Акта за единния пазар ІI са в процес на обсъждане), както и програмата в областта на цифровите технологии и приетите днес предложения относно далекосъобщенията; широк набор от предложения от решаващо значение за гражданите в голям кръг области, като например реформираната Обща политика в областта на рибарството, вътрешния пазар на железопътен транспорт, Европейската прокуратура. В тази връзка бих искал да подчертая необходимостта от бързо приемане на Директивата за тютюневите изделия. Превръщането на тези предложения в нормативни актове преди края на Вашия мандат ще потвърди недвусмислено първостепенното значение на ЕС за гражданите.

• укрепване на икономическото управление, включително социалното измерение, и по-нататъшно разгръщане на процеса на Европейския семестър с особен акцент върху прилагането (по-специално „пакета от два законодателни акта“ и координацията на действията на всички равнища);

• работа по нашата търговска програма (по-специално чрез преговори със САЩ за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите, както и преговори с други основни партньори като Канада и Япония); изготвяне на позицията на ЕС по ключови международни преговори, като например следващата конференция на страните по Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменение на климата (РКООНИК) и преговорите относно Програмата за развитие след 2015 г.

• насърчаване на благоприятна за бизнеса среда, и по специално за малките и средните предприятия, чрез по-нататъшно опростяване и облекчаване на регламентацията, особено в контекста на текущата Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT), целяща да се гарантира, че цялото законодателство на ЕС служи за постигането на поставените цели.

Европейският съюз следва да запази цялостния си ангажимент по отношение на постигането на нашите глобални цели. Той трябва да е готов за бърза реакция в краткосрочен план, но също и да работи неотклонно и задълбочено с държавите кандидатки за присъединяване, включително за нормализирането на отношенията между Сърбия и Косово, както и за политическо асоцииране и икономическа интеграция с нашите съседи в рамките на Източното партньорство и за подкрепа на нашите южни съседи в процес на преход, при което създаването на по-тесни връзки с нашите стратегически партньори ще остане ключов приоритет.

Нови инициативи

Освен това Комисията ще предложи подбран брой нови инициативи, предназначени за укрепване на конкурентоспособността на европейската икономика, както и за задаване на рамка на политиката в областта на климата и енергетиката за периода след 2020 г. Ще разработим също така и идеите, които изложих днес относно върховенството на закона.

Сред примерите за разглеждани нови инициативи могат да се посочат:

• съобщението относно социалното измерение на ИПС;

• преглед на уредбата на финансовия надзор и реформа на структурата на банките в ЕС след доклада Liikanen;

• последващи мерки по отношение на дългосрочното финансиране на европейската икономика;

• укрепване на промишлената база на Европа чрез реформа на вътрешния пазар на промишлени изделия и допълнителни инициативи за повишаване на конкурентоспособността на европейската промишленост;

• допълнителни мерки за успешното привършване на модернизирането на държавната помощ на ЕС с цел засилване на вътрешния пазар и подобряване на публичните разходи;

• цялостен подход към европейското пространство на уменията и квалификациите;

• последващи действия във връзка със стратегията за ДДС за намаляването на разходите на бизнеса, свързани с декларациите по ДДС;

• изменение на регламента за координация на системите за социална сигурност;

• довеждане до успешен край на работата по свързването на националните публични служби по заетостта, с което да се намали несъответствието между търсене и предлагане на работна ръка;

• качествена рамка в областта на преструктурирането;

• нова рамка за политиката в областта на енергетиката и климата до 2030 г.;

• резултати от прегледа на политиката в областта на отпадъците;

• съобщение относно бъдещите инициативи, свързани с политиките в областта на правосъдието и вътрешните работи;

• визовият режим за добросъвестните пътници;

• пакетите за разширяване и добросъседство за 2014 г.;

• работата по изготвянето на плана за амбициозни последващи мерки на Целите на хилядолетието за развитие и съчетаването му с Целите на устойчивото развитие;

• приносът на ЕС за световната морската сигурност.

През 2014 г. ще бъде предприета проучвателна работа в области, включващи:

• предоставянето на достъп до пазари и мобилизирането на финансиране;

• увеличаването на участието и на мобилността в пазара на труда, включително за регулираните професии;

• доизграждането на европейското научноизследователско пространство;

• зелените технологии, включително съхранението на енергия и енергийната ефективност;

• увеличаване на правата на потребителите на вътрешния пазар на енергия;

• оценяването на законодателството на ЕС относно здравето и безопасността на работното място;

• последващите мерки във връзка с неотдавнашното съобщение на Комисията в областта на отбраната;

• бъдещето на Европейския фонд за развитие след 2020 г.

Също така ще преценим опита, натрупан във връзка със стратегията „Европа 2020“, и ще обмислим дали са необходими корекции, така че да се насърчат реформите, необходими за ускоряване на растежа и създаване на нови работни места.

Оценките и прегледите, извършвани в рамките на програмата REFIT, ще родят свежи идеи във всички политики на ЕС.

Поглед към бъдещето и засилване на демократичната отчетност

Нашата текуща дейност следва също така да ни позволи да потърсим най-същественото за бъдещето на Европа, и по-специално да разработим идеи за по-дълбока интеграция, опираща се на засилена демократична отчетност. Представянето на дългосрочни идеи за бъдещето на Европейския съюз, в допълнение на принципите, посочени в предходния ни план, ще способства за истински европейски дебат преди изборите за Европейския парламент.

Очаквам с нетърпение срещата на Колегиума на членовете на Комисията със Съвета на председателите на комисии, насрочена за 2 октомври, както и моята среща на 3 октомври с Председателския съвет, на които ще се запознаем с вижданията на Европейския парламент, преди Комисията да финализира работната си програма за 2014 г.

José Manuel BARROSOНовини
Актуално
Анализи
Интервюта


 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.