Europe.bg
  Начало - Библиотека - Законодателство
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Библиотека / Законодателство

Библиотека / Законодателство

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 259/2008 НА КОМИСИЯТА

Регламент (ЕО) № 259/2008 на Комисията от 18 март 2008 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно публикуването на информация за получателите на средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (63.71...
Библиотека / Законодателство

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2008 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

План за действие за 2008 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС (548.83...
Библиотека / Законодателство

ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

В Официалния вестник на ЕС на 14.12.2007 г. е публикуван пълният текст на Хартата на основните права на ЕС. Текстът е наличен и на български език: Харта на основните права на Европейския съюз (165.42 Kb) Наред с текста на самата Харта, в Официалния вестник на ЕС са публикувани и разяснения и тълкувания на документа. Разяснения относно Хартата на основните права (173.94...
Библиотека / Законодателство

ДИРЕКТИВА 2007/64/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Директива 2007/64/ЕО НА Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 година относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 97/7/ЕО, 2002/65/ЕО, 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 97/5/ЕО (272.75 Kb)...
Библиотека / Законодателство

ЗАКОНОДАТЕЛНА И РАБОТНА ПРОГРАМА НА КОМИСИЯТА ЗА 2008 Г.

Законодателна и работна програма на Комисията за 2008 г. (606.81...
Библиотека / Законодателство

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2007 Г.

Постановление № 249 от 17 октомври 2007 г. (838.27 Kb) За приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Околна среда" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския...
Библиотека / Законодателство

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245 ОТ 9 ОКТОМВРИ 2007 Г.

Постановление № 245 от 9 октомври 2007 г. (1.24 Mb) За приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Регионално развитие", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.
Библиотека / Законодателство

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2007 Г.

Постановление № 236 от 27 септември 2007 г. (1.29 Mb) За приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика 2007 - 2013 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие...
Библиотека / Законодателство

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2007 Г.

Постановление № 231 от 20 септември 2007 г. (635.88 Kb) За приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.
Библиотека / Законодателство

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2007 Г.

Постановление № 215 от 5 септември 2007 г. (407.7 Kb) За определяне на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г....
Библиотека / Законодателство

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 ОТ 21 МАРТ 2007 Г.

Постановление № 62 от 21 март 2007 г. (646.43 Kb) За приемане на национални правила за допустимост на разходите по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007-2013 г.
Библиотека / Законодателство

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 ОТ 12 МАРТ 2007

Постановление № 55 от 12 март 2007 (2.42 Mb) За условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския...
Библиотека / Законодателство

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182 ОТ 21 ЮЛИ 2006 Г.

Постановление № 182 от 21 юли 2006 г. (935.39 Kb) За създаване на Комитети за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.
Библиотека / Законодателство

РЕШЕНИЕ № 1150/2007/ЕО

Решение № 1150/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 септември 2007 година за създаване на специалната програма „Превенция на наркотиците и информация за тях" за периода 2007-2013 г. като част от общата програма „Основни права и правосъдие"...
Библиотека / Законодателство

РЕШЕНИЕ № 1149/2007/ЕО

Решение № 1149/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 септември 2007 година за създаване на специална програма „Гражданско правосъдие" за периода 2007-2013 г. като част от общата програма „Основни права и правосъдие"...
Библиотека / Законодателство

РЕШЕНИЕ № 1720/2006/ЕО

Решение № 1720/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за създаване на програма за действие за обучение през целия живот (само на английски език) (161.03...
Библиотека / Законодателство

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2007 ГОДИНА

Решение на комисията от 27 септември 2007 година за изменение на Решение 2006/800/ЕО за удължаване прилагането на плановете за ликвидиране на класическа чума по свинете при диви прасета и за спешната им ваксинация срещу тази болест в...
Библиотека / Законодателство

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА – ДА РЕФОРМИРАМЕ БЮДЖЕТА, ДА ПРОМЕНИМ ЕВРОПА

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - ДА РЕФОРМИРАМЕ БЮДЖЕТА, ДА ПРОМЕНИМ ЕВРОПА Документ за обществено допитване с оглед на прегледа на бюджета през 2008/2009 Г.
Библиотека / Законодателство

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 от 29 АВГУСТ 2007 г.

Постановление № 199 от 29 август 2007 г. за приемане на национални правила относно европейските обединения за териториално сътрудничество...
Библиотека / Законодателство

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 13 АВГУСТ 2007 Г.

Постановление № 194 от 13 август 2007 г. за управление на изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани със средства от европейския...
Библиотека / Законодателство

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 ОТ 27 ЮЛИ 2007 Г.

Постановление № 180 от 27 юли 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007 - 2013 г....
Библиотека / Законодателство

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 121 ОТ 31 МАЙ 2007 ГОДИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 121 от 31 май 2007 година за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз...
Библиотека / Законодателство

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ОТ 20 АВГУСТ 2007

Решение на Комисията от 20 август 2007 година за изменение на Решение 2007/31/ЕО за определяне на преходни мерки по отношение на изпращането от България до други държави-членки на някои продукти от секторите на месото и млякото, обхванати от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2007) 3894)...
Библиотека / Законодателство

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ОТ 7 АВГУСТ 2007 ГОДИНА

Решение на Комисията от 7 август 2007 година относно финансовото участие на Общността в разходите, направени от държавите-членки при въвеждането на системите за мониторинг и контрол, приложими към Общата политика по рибарство за 2007 г.
Библиотека / Законодателство

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №2004/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Регламент (ЕО) №2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище и правилата за тяхното финансиране (на английски...
Библиотека / Законодателство

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 717/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Регламент (ЕО) № 717/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2007 година относно роуминга в обществени мобилни телефонни мрежи в рамките на Общността и за изменение на Директива 2002/21/ЕО(http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=9211&category=357)
Библиотека / Законодателство

ДИРЕКТИВА 2002/21/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г.за общата регулативна рамка на електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова...
Библиотека / Законодателство

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 725/2007 НА КОМИСИЯТА

Регламент (ЕО) № 725/2007 на Комисията от 27 февруари 2007 година за привеждане в съответствие на Регламент (ЕИО) № 3149/92 относно установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в Общността вследствие на присъединяването на България и Румъния към Европейския...
Библиотека / Законодателство

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 614/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Регламент (ЕО) № 614/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 година относно финансовия инструмент за околна среда (LIFE+)...
Библиотека / Законодателство

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 721/2007 НА КОМИСИЯТА

Регламент (ЕО) № 721/2007 на Комисията от 25 юни 2007 година за привеждане в съответствие на Регламент (ЕО) № 884/2006 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета за финансирането от страна на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) на интервенционни мерки под формата на операции на публично съхранение и отчитане на...
За преглед на още статии от тази рубрика, моля използвайте календара в горната част на тази страница.

Законодателство
Български нормативни документи
Международни актове
Вторично законодателство на ЕС
Регламенти; Директиви; Други


 
Заедно
Архив - Март
пон вт ср чет пет съб нед
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.