Europe.bg
  Начало - Библиотека - Законодателство - Вторично законодателство на ЕС
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Библиотека / Законодателство / Вторично законодателство на ЕС

Библиотека / Законодателство / Вторично законодателство на ЕС

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 259/2008 НА КОМИСИЯТА

Регламент (ЕО) № 259/2008 на Комисията от 18 март 2008 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно публикуването на информация за получателите на средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (63.71...
Библиотека / Законодателство / Вторично законодателство на ЕС

ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

В Официалния вестник на ЕС на 14.12.2007 г. е публикуван пълният текст на Хартата на основните права на ЕС. Текстът е наличен и на български език: Харта на основните права на Европейския съюз (165.42 Kb) Наред с текста на самата Харта, в Официалния вестник на ЕС са публикувани и разяснения и тълкувания на документа. Разяснения относно Хартата на основните права (173.94...
Библиотека / Законодателство / Вторично законодателство на ЕС

ДИРЕКТИВА 2007/64/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Директива 2007/64/ЕО НА Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 година относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 97/7/ЕО, 2002/65/ЕО, 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 97/5/ЕО (272.75 Kb)...
Библиотека / Законодателство / Вторично законодателство на ЕС

ЗАКОНОДАТЕЛНА И РАБОТНА ПРОГРАМА НА КОМИСИЯТА ЗА 2008 Г.

Законодателна и работна програма на Комисията за 2008 г. (606.81...
Библиотека / Законодателство / Вторично законодателство на ЕС

РЕШЕНИЕ № 1150/2007/ЕО

Решение № 1150/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 септември 2007 година за създаване на специалната програма „Превенция на наркотиците и информация за тях" за периода 2007-2013 г. като част от общата програма „Основни права и правосъдие"...
Библиотека / Законодателство / Вторично законодателство на ЕС

РЕШЕНИЕ № 1149/2007/ЕО

Решение № 1149/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 септември 2007 година за създаване на специална програма „Гражданско правосъдие" за периода 2007-2013 г. като част от общата програма „Основни права и правосъдие"...
Библиотека / Законодателство / Вторично законодателство на ЕС

РЕШЕНИЕ № 1720/2006/ЕО

Решение № 1720/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за създаване на програма за действие за обучение през целия живот (само на английски език) (161.03...
Библиотека / Законодателство / Вторично законодателство на ЕС

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2007 ГОДИНА

Решение на комисията от 27 септември 2007 година за изменение на Решение 2006/800/ЕО за удължаване прилагането на плановете за ликвидиране на класическа чума по свинете при диви прасета и за спешната им ваксинация срещу тази болест в...
Библиотека / Законодателство / Вторично законодателство на ЕС

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА – ДА РЕФОРМИРАМЕ БЮДЖЕТА, ДА ПРОМЕНИМ ЕВРОПА

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - ДА РЕФОРМИРАМЕ БЮДЖЕТА, ДА ПРОМЕНИМ ЕВРОПА Документ за обществено допитване с оглед на прегледа на бюджета през 2008/2009 Г.
Библиотека / Законодателство / Вторично законодателство на ЕС

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ОТ 20 АВГУСТ 2007

Решение на Комисията от 20 август 2007 година за изменение на Решение 2007/31/ЕО за определяне на преходни мерки по отношение на изпращането от България до други държави-членки на някои продукти от секторите на месото и млякото, обхванати от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2007) 3894)...
Библиотека / Законодателство / Вторично законодателство на ЕС

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ОТ 7 АВГУСТ 2007 ГОДИНА

Решение на Комисията от 7 август 2007 година относно финансовото участие на Общността в разходите, направени от държавите-членки при въвеждането на системите за мониторинг и контрол, приложими към Общата политика по рибарство за 2007 г.
Библиотека / Законодателство / Вторично законодателство на ЕС

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №2004/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Регламент (ЕО) №2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище и правилата за тяхното финансиране (на английски...
Библиотека / Законодателство / Вторично законодателство на ЕС

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 717/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Регламент (ЕО) № 717/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2007 година относно роуминга в обществени мобилни телефонни мрежи в рамките на Общността и за изменение на Директива 2002/21/ЕО(http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=9211&category=357)
Библиотека / Законодателство / Вторично законодателство на ЕС

ДИРЕКТИВА 2002/21/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г.за общата регулативна рамка на електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова...
Библиотека / Законодателство / Вторично законодателство на ЕС

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 725/2007 НА КОМИСИЯТА

Регламент (ЕО) № 725/2007 на Комисията от 27 февруари 2007 година за привеждане в съответствие на Регламент (ЕИО) № 3149/92 относно установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в Общността вследствие на присъединяването на България и Румъния към Европейския...
Библиотека / Законодателство / Вторично законодателство на ЕС

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 614/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Регламент (ЕО) № 614/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 година относно финансовия инструмент за околна среда (LIFE+)...
Библиотека / Законодателство / Вторично законодателство на ЕС

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 721/2007 НА КОМИСИЯТА

Регламент (ЕО) № 721/2007 на Комисията от 25 юни 2007 година за привеждане в съответствие на Регламент (ЕО) № 884/2006 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета за финансирането от страна на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) на интервенционни мерки под формата на операции на публично съхранение и отчитане на...
Библиотека / Законодателство / Вторично законодателство на ЕС

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 208/2007 НА КОМИСИЯТА

Регламент (ЕО) 208/2007 на Комисията от 27 февруари 2007 година за привеждане в съответствие на Регламент (ЕИО) № 3149/92 относно установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в Общността вследствие на присъединяването на България и Румъния към Европейския...
Библиотека / Законодателство / Вторично законодателство на ЕС

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 288/2007 НА КОМИСИЯТА

Регламент (ЕО) № 288/2007 на Комисията от 16 март 2007 година за установяване на преходни мерки, които следва да се приемат с оглед на присъединяването на България и Румъния по отношение на изискванията за предоставяне на възстановявания при износ на някои млечни и яйчни продукти съгласно Регламент (ЕО) №...
Библиотека / Законодателство / Вторично законодателство на ЕС

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 548/2007 НА КОМИСИЯТА

Регламент (ЕО) № 548/2007 на Комисията от 21 май 2007 година относно привеждане в съответствие на няколко регламента относно възстановяванията при износа на плодове и зеленчуци и на някои продукти, получени от тяхната преработка, поради присъединяването на България и Румъния към Европейския...
Библиотека / Законодателство / Вторично законодателство на ЕС

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 296/2007 НА КОМИСИЯТА

Регламент (ЕО) (ЕО) № 296/2007 на Комисията от 20 март 2007 година за въвеждане на преходни мерки в сектора на лена и конопа за влакно в България и...
Библиотека / Законодателство / Вторично законодателство на ЕС

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 342/2007 НА КОМИСИЯТА

Регламент (ЕО) № 342/2007 на Комисията от 29 март 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 489/2005 относно определянето на интервенционните центрове и приемането на неолющен ориз от интервенционните агенции във връзка с присъединяването на България и Румъния към Европейския...
Библиотека / Законодателство / Вторично законодателство на ЕС

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 386/2007 НА КОМИСИЯТА

Регламент (ЕО) № 386/2007 на Комисията от 10 април 2007 година за изменение и привеждане в съответствие на Регламент (ЕО) № 990/2006 относно откриване на постоянни покани за участие в тръжна процедура за износ на зърнени култури, провеждана от интервенционни агенции на...
Библиотека / Законодателство / Вторично законодателство на ЕС

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 545/2007 НА КОМИСИЯТА

Регламент (ЕО) № 545/2007 на Комисията от 16 май 2007 година за откриване и управление на тарифни квоти за внос на замразено говеждо месо, предназначено за преработка (от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г.)
Библиотека / Законодателство / Вторично законодателство на ЕС

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 552/2007 НА КОМИСИЯТА

Регламент (ЕО) № 552/2007 на Комисията от 22 май 2007 година за установяване на максималното участие на Общността при финансирането на работните програми в сектора на маслиновото масло и за определяне за 2007 г. на бюджетни тавани за частичното или избирателно изпълнение на схемата на единно плащане и на годишните финансови пакети за схемата на единно плащане на площ,...
Библиотека / Законодателство / Вторично законодателство на ЕС

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 289/2007 НА КОМИСИЯТА

Регламент (ЕО) № 289/2007 на Комисията от 16 март 2007 година за привеждане в съответствие на Регламент (ЕО) № 1301/2006 за установяване на общи правила за прилагане на тарифни квоти за вноса на селскостопански продукти, управлявани чрез система от лицензии за внос, поради присъединяването на България и Румъния към Европейския...
Библиотека / Законодателство / Вторично законодателство на ЕС

РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 337/2007 НА СЪВЕТА

Регламент (ЕО, Евратом) № 337/2007 на Съвета от 27 март 2007 година за актуализиране от 1 януари 2007 г. на тарифната таблица на разходите за мисии на длъжностните лица и другите служители на Европейските общности в България и...
За преглед на още статии от тази рубрика, моля използвайте календара в горната част на тази страница.

Вторично законодателство на ЕС
Регламенти
Директиви
Други


 
Заедно
Архив - Март
пон вт ср чет пет съб нед
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.