Europe.bg
  Начало - Преговори за присъединяване - Договор за присъединяване
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Преговори за присъединяване / Договор за присъединяване

  • A+
  • A-
01-03-2005

ДОГОВОР ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ КЪМ ЕС

 
A. Договор Между Кралство Белгия, Чешката Република, Кралство Дания, Федерална Република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската Република, Ирландия, Италианската Република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Велико Херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия,  Република Полша, Португалската Република, Република Словения, Словашката Република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави-членки на Европейския Съюз) и Република България, Румъния, относно Присъединяването на Република България и Румъния към Европейския Съюз

Б. Протокол относно условията и договореностите за приемането на Република България и Румъния в Европейския съюз

 
 Част първа: Принципи 

 Част втора: Промени в Конституцията 

   Дял I: Институционални разпоредби 
   Дял II: Други промени

 Част трета: Постоянни разпоредби 

   Дял I: Изменения на актове, приети от институциите 
   Дял II: Други разпоредби 

 Част четвърта: Временни разпоредби 

   Дял I: Преходни мерки 
   Дял II: Институционални разпоредби 
   Дял III: Финансови разпоредби
   Дял IV: Други разпоредби

 Част пета: Разпоредби, свързани с прилагането на настоящия протокол 

   Дял I: Създаване на институциите и органите 
   Дял II: Приложимост на актовете на институциите 
   Дял III: Заключителни разпоредби 

 Приложения

 Приложение I: Списък на конвенциите и протоколите, по които България и Румъния стават страни при присъединяването (по член 3, параграф 3)
 
 Приложение II: Списък на разпоредбите на достиженията на правото на ЕС от Шенген както са включени в рамките на Европейския съюз и актовете, които се основават на тях или са свързани с тях, които са задължителни за и се прилагат в новите държави членки от присъединяването им(по смисъла на член 4, параграф 1)

  Приложение III: Списък по член 15 от Протокола

  1. Дружествено право
 
  Права върху индустриална собственост
    I. Търговска марка на Общността
    II. Сертификат за допълнителна закрила
    III. Промишлен дизайн на общността
 
  2. Земеделие
  3. Транспортна политика
  4. Данъчна политика

 Приложение IV: Списък по член 16 от Протокола
 
  Земеделие
   A. Законодателство в областта на земеделието
   Б. Законодателство за ветеринарни и фитосанитарни дейности

 Приложение V: Списък по член 17 от Протокола

  1. Дружествено право
  2. Политика на конкуренция
  3. Земеделие
  4. Митнически съюз

    Допълнение към Приложение  V
 
 Приложение  VI: Списък по член 19 от Протокола: България

  1. Свободно  движение на хора
  2. Свободно предоставяне на услуги
  3. Свободно движение на капитали
  4. Земеделие
 
   A. Законодателство в областта на земеделието
   Б. Законодателство за ветеринарни и фитосанитарни дейности
 
  5. Транспортна политика
  6. Данъчна политика
  7. Социална политика и заетост
  8. Енергетика
  9. Телекомуникации и информационни технологии
  10. Околна среда

   A. Качество на въздуха
   Б. Управление на отпадъците
   В. Качество на водите
   Г. Промишлено замърсяване и управление на риска

    Допълнение към Приложение VI

 Приложение VII: Списък по член 19 от Протокола : Румъния
 
  1. Свободно движение на хора
  2. Свободно предоставяне на услуги
  3. Свободно движение на капитали
  4. Политика на конкуренция

   A. Фискална помощ
   Б. Преструктуриране на стоманодобивния сектор
 
  5. Земеделие

   A. Законодателство в областта на земеделието
   Б. Законодателство за ветеринарни и фитосанитарни дейности

    I. Ветеринарно законодателство
    II. Фитосанитарно законодателство

  6. Транспортна политика
  7. Данъчна политика
  8. Енергетика
  9. Околна среда

   A. Качество на въздуха
   Б. Управление на отпадъците
   В. Качество на водите
   Г. Промишлено замърсяване и управление на риска

    Допълнение A към Приложение VII
   
Допълнение Б към Приложение VII

 Приложение VІІІ: Развитие на селските райони
 
 Приложение ІХ: Специфични поети задължения и изисквания, приети от Румъния при приключването на преговорите за присъединяване на 14 декември 2004 г.
 

В. Акт относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промени в Учредителните договори на Европейския съюз

 
 Част първа: Принципи 
 
 Част втора: Промени в Договорите 

  Дял I: Институционални разпоредби 
  Дял II: Други промени

 Част трета: Постоянни разпоредби 

  Дял I: Изменения на актовете, приети от институциите 
  Дял II: Други разпоредби 

 Част четвърта: Временни разпоредби 

  Дял I: Преходни мерки 
  Дял II: Институционални разпоредби 
  Дял III: Финансови разпоредби
  Дял IV: Други разпоредби

 Част пета: Разпоредби, свързани с прилагането на настоящия Акт 

  Дял I: Създаване на институции и органи 
  Дял II: Приложение  на актовете на институциите 
  Дял III: Заключителни разпоредби 
 

 Приложения

 Приложение I: Списък на конвенциите и протоколите, по които България и Румъния стават страни при присъединяването (по член 3, параграф 3)

 Приложение II: Списък на разпоредбите на достиженията на правото на ЕС от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз и актовете, които се основават на тях или са свързани с тях, които са задължителни и се прилагат в новите държави членки, считано от момента на присъединяването (по смисъла на в член 4, параграф 1)

 
 Приложение  III: Списък по член 19 от Акта за присъединяване
 
  1. Дружествено право

  Права върху индустриална собственост
    I. Търговска марка на Общността
    II. Сертификат за допълнителна закрила
    III. Промишлен дизайн на общността
 
  2. Земеделие
  3. Транспортна политика
  4. Данъчна политика

 Приложение IV: Списък по член 20 от Акта за присъединяване

  Земеделие
   A. Законодателство в областта на земеделието
   Б. Законодателство за ветеринарни и фитосанитарни дейности
 
 Приложение V: Списък по член 21 от Акта за присъединяване
 
  1. Дружествено право
  2. Политика на конкуренция
  3. Земеделие
  4. Митнически съюз

    Допълнение към Приложение V
 
 Приложение VI: Списък по член 23 от Акта за присъединяване: България

  1. Свободно движение на хора
  2. Свободно предоставяне на услуги
  3. Свободно движение на капитали
  4. Земеделие
 
   A. Законодателство в областта на земеделието
   Б. Законодателство за ветеринарни и фитосанитарни дейности

  5. Транспортна политика
  6. Данъчна политика
  7. Социална политика и заетост
  8. Енергетика
  9. Телекомуникации и информационни технологии
  10. Околна следа

   A. Качество на въздуха
   Б. Управление на отпадъците
   В. Качество на водите
   Г. Промишлено замърсяване и управление на риска

    Допълнение към Приложение  VI

 Приложение VII: Списък по член 23 от Акта за присъединяване: Румъния

  1. Свободно движение на хора
  2. Свободно предоставяне на услуги
  3. Свободно движение на капитали
  4. Политика на конкуренция
 
   A. Фискална помощ
   Б. Преструктуриране на стоманодобивния сектор
 
  5. Земеделие

   A. Законодателство в областта на земеделието
   Б. Ветеринарно и фитосанитарно законодателство

    I. Ветеринарно законодателство
    II. Фитосанитарно законодателство
 
  6. Транспортна политика
  7. Данъчна политика
  8. Енергетика
  9. Околна среда
 
   A. Качество на въздуха
   Б. Управление на отпадъците
   В. Качество на водите
   Г. Промишлено замърсяване и управление на риска

    Допълнение  A към Приложение  VII
   
Допълнение  Б към  Приложение VII

 Приложение VIII: Развитие на селските райони

 Приложение IX: Специфични поети задължения и изисквания, приети от Румъния при приключването на преговорите за присъединяване на 14 декември 2004 г.


Заключителен акт

 I. Текст на заключителния акт

 II. Декларации
  A. Съвместни декларации на настоящите държави-членки
   1. Съвместна декларация относно свободно движение на работници: България
   2. Съвместна декларация относно зеленчукови семена: България
   3. Съвместна декларация относно свободното движение на работници: Румъния
   4. Съвместна декларация относно развитието на селските райони : България и Румъния

  Б. Съвместни декларации от настоящите държави-членки и Комисията
   5. Съвместна декларация за подготовката на България и Румъния за присъединяване

  В. Съвместна декларация на Федерална република Германия и на Република Австрия
   6. Съвместна декларация на Федерална република Германия и на Република Австрия относно свободното движение на работници: България и Румъния

  Г. Декларация на Република България
   7. Декларация на Република България за използването на кирилицата в Европейския съюз

 III. Размяна на писма между Европейския съюз и Република България и Румъния относно процедура за уведомяване и съгласуване с цел приемането на някои решения и други мерки, които да бъдат предприети през периода преди присъединяването.Преговори за присъединяване
Преговорни глави
Глава 1 Свободно движение на стоки; Глава 2 Свободно движение на хора; Глава 3 Свободно предоставяне на услуги; Глава 4 Свободно движение на капитали; Глава 5 Дружествено право; ...
Национални позиции
Общи позиции на страните-членки
Изпълнение
Мониторингови доклади; Редовни доклади
Договор за присъединяване


 
Заедно
Анализи
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.