Europe.bg
  Начало - Преговори за присъединяване - Договор за присъединяване
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Преговори за присъединяване / Договор за присъединяване

  • A+
  • A-
01-03-2005

ДОГОВОР ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ КЪМ ЕС

ДОГОВОР

МЕЖДУ

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, КРАЛСТВО ДАНИЯ, ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ИРЛАНДИЯ, ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА КИПЪР, РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, РЕПУБЛИКА ЛИТВА, ВЕЛИКО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ, РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ, РЕПУБЛИКА МАЛТА, КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ, РЕПУБЛИКА ПОЛША, ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ, КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ, ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ
(ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ)

И  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,  РУМЪНИЯ,

ОТНОСНО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ КЪМ  ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА БЕЛГИЙЦИТЕ,

 ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

 ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,

 НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ДАНИЯ,

 ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

 ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,

 ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

 НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА ИСПАНИЯ,

 ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

 ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИРЛАНДИЯ,

 ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

 ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА КИПЪР,

 ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,

 ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА,
 
 НЕГОВО КРАЛСКО ВИСОЧЕСТВО ВЕЛИКИЯТ ХЕРЦОГ НА ЛЮКСЕМБУРГ,

 ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ,

 ПРЕЗИДЕНТЪТ НА МАЛТА,

 НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА НИДЕРЛАНДИЯ,

 ФЕДЕРАЛНИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

 ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ПОЛША,

 ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

 ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РУМЪНИЯ,

 ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,

 ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,

 ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

 ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

 НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

 

ОБЕДИНЕНИ в своето желание и стремеж към постигането на целите на Европейския съюз,

ТВЪРДО РЕШЕНИ да продължат процеса на създаване на все по-тесен съюз между народите на Европа на вече положените основи,

КАТО ОТЧИТАТ, че член I-58 от Конституцията, както и член 48 от Договора за Европейския съюз, предвиждат възможността европейските държави да станат членове на Съюза,

КАТО ОТЧИТАТ, че Република България и Румъния са подали молби за членство в Съюза,

КАТО ОТЧИТАТ, че Съветът на Европейския съюз, след като получи мнението на Комисията и одобрението на Европейския парламент, изразява своето съгласие за приемането на тези държави,

КАТО ОТЧИТАТ, че към момента на подписване на настоящия договор, Договорът за създаване на Конституция за Европа е подписан, но не е ратифициран от всички държави-членки на Съюза и че Република България и Румъния ще се присъединят към Европейския съюз на 1 януари 2007 г.,

СЕ СПОРАЗУМЯХА за условията и договореностите по приемането и определиха за свои упълномощени представители: /следват подписите/

 
 НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯ НА БЕЛГИЙЦИТЕ,

 ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

 ПРЕЗИДЕНТА НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,

 НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ДАНИЯ,

 ПРЕЗИДЕНТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

 ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,

 ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

 НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯ НА ИСПАНИЯ,

 ПРЕЗИДЕНТА НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

 ПРЕЗИДЕНТА НА ИРЛАНДИЯ,

 ПРЕЗИДЕНТА НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

 ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА КИПЪР,

 ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,

 ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА,

 НЕГОВО КРАЛСКО ВИСОЧЕСТВО ВЕЛИКИЯ ХЕРЦОГ НА ЛЮКСЕМБУРГ,

 ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ,

 ПРЕЗИДЕНТА НА МАЛТА,

 НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ХОЛАНДИЯ,

 ФЕДЕРАЛНИЯ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

 ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ПОЛША,

 ПРЕЗИДЕНТА НА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

 ПРЕЗИДЕНТА НА РУМЪНИЯ,

 ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,

 ПРЕЗИДЕНТА НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,

 ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

 ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

 НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,


КОИТО, след като си размениха валидно установените и съставени в надлежната форма пълномощни,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


Член 1
1. С настоящия договор Република България и Румъния стават членове на Европейския съюз.

2. Република България и Румъния стават страни по Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, с измененията и допълненията в него.

3. Условията и договореностите по приемането са изложени в Протокола,приложен към настоящия Договор. Разпоредбите на този протокол са неразделна част от настоящия Договор.

4. Протоколът, включително неговите приложения и допълнения, се прилагат към Договора за създаване на Конституция за Европа и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия и неговите разпоредби са неразделна част от тези договори.

Член 2
1. При условие, че Договорът за създаване на Конституция за Европа не е в сила към датата на присъединяване, Република България и Румъния стават страни по учредителните договори на Съюза, така както са изменени или допълнени.
В този случай, член 1, параграфи от 2 до 4, се прилагат от датата на влизане в сила на Договора за създаване на Конституция за Европа.

2. Условията за приемане и измененията на Учредителните договори на Съюза, в следствие на приемането, които ще се прилагат от датата на присъединяване до датата на влизане в сила на Договора за създаване на Конституция на Европа, са посочени в акта, приложен към настоящия договор. Разпоредбите на този акт са неразделна част от настоящия договор.

3. В случай, че Договорът за създаване на Конституция за Европа влезе в сила след присъединяването, Протоколът по член 1, параграф 3 заменя Акта по член 2, параграф 2 към датата на влизане в сила на посочения договор. В такъв случай, се счита че, разпоредбите на горепосочения Протокол не произвеждат нов правен ефект и действат при условията, посочени в Договора за създаване на Конституция за Европа, Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия и този Протокол, при  породените вече правни последици от разпоредбите на Акта, посочен в член 2, параграф 2.
Актове, приети до влизането в сила на Протокола, посочен в член 1, параграф 3, въз основа на настоящия Договор или на Акта, посочен в параграф 2, остават в сила и техните правни последици се запазват докато тези актове не бъдат изменени или отменени.

Член 3
Разпоредбите, отнасящи се до правата и задълженията на държавите-членки, до правомощията и юрисдикцията на институциите на Съюза, са определени в Договорите, по които Република България и Румъния стават страни и се прилагат по отношение на настоящия Договор.

Член 4
1. Настоящият договор се ратифицира от Високодоговарящите се страни в съответствие с  конституционните им изисквания. Инструментите за ратификация се депозират  при Правителството на  Италианската република най-късно до 31 декември 2006 г.

2. Настоящият договор влиза в сила на 1  януари 2007 г. при условие, че всички ратификационни инструменти са депозирани преди тази дата.
Ако, въпреки това, държава, посочена в член 1, параграф 1, не е депозирала своевременно своя документ за ратификация, Договорът влиза в сила за другата държава, която е депозирала своя инструмент. В този случай, Съветът, с единодушно решение,приема незабавно необходимите промени в членове 5 и 6 от настоящия Договор, в членове от Протокола, посочен в член 1, параграф 3 и, според случая,  в членове от акта, посочен в член 2, параграф 2; с единодушие, Съветът може също да отмени, поради изтекъл срок на действие, или да измени тези разпоредби на гореспоменатия Протокол, включително неговите приложения и допълнения, и според случая, на гореспоменатия Акт, включително неговите приложения и допълнения, отнасящи се изрично за държава, която не е депозирала своя инструмент за ратификация.
Независимо от депозирането на всички необходими инструменти за ратификация в съответствие с параграф 1, настоящият Договор влиза в сила на 1 януари 2008 г., ако Съветът приеме решение за двете присъединяващи се държави, съгласно член [20 от Част 4] от Протокола, посочен в член 1, параграф 3 или съгласно член [17 от Част 4] от Акта, посочен в член 2, параграф 2 преди влизането в сила на Договора за създаване на Конституция за Европа.
Ако се вземе такова решение само за една от присъединяващите се държави, настоящият договор влиза в сила за същата на 1 януари 2008 г.

3. Независимо от параграф 2, институциите на Съюза могат да приемат преди присъединяването мерките, посочени в членове, включително в член 20 (1), втора подточка от част ІV] от Протокола, посочен в член 1, параграф 3. Такива мерки се приемат съгласно съответните разпоредби на членове включително в член 17 (1) втора подточка на Част ІV] от Акта, посочен в член 2, параграф 2, преди влизането в сила на Договора за създаване на Конституция за Европа.
Тези мерки влизат в сила само поради и от датата на влизане в сила на настоящия договор.

Член 5
Текстът на Договора за създаване на Конституция за Европа, съставен на български и румънски език, се прилага към настоящия договор. Тези текстове са автентични при същите условия като текстовете на Договора за създаване на Конституция за Европа, съставени на английски, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, словашки, словенски, унгарски, финландски, френски, чешки и шведски езици.
Правителството на Италианската република предоставя на правителствата на Република България и Румъния заверено копие от Договора за създаване на Конституция за Европа на всеки от езиците, посочени в първия параграф.

Член 6
Настоящият договор, съставен в единствен оригинал на български, чешки,  датски, холандски, английски, естонски, финландски, френски, немски, гръцки, унгарски, ирландски, италиански, латвийски, литовски, малтийски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, испански и шведски езици, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво валидни, се депозира в архивите на Правителството на Италианската република,  което предоставя заверено копие на всяко от правителствата на другите страни по договора.Преговори за присъединяване
Преговорни глави
Глава 1 Свободно движение на стоки; Глава 2 Свободно движение на хора; Глава 3 Свободно предоставяне на услуги; Глава 4 Свободно движение на капитали; Глава 5 Дружествено право; ...
Национални позиции
Общи позиции на страните-членки
Изпълнение
Мониторингови доклади; Редовни доклади
Договор за присъединяване


 
Заедно
Анализи
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.