Europe.bg
  Начало - България - ЕС - Дейности - Регионално развитие - Регионална политика 2007-2013 - Европейско законодателство - Законодателство за периода 2007-2013
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

България - ЕС / Дейности / Регионално развитие / Регионална политика 2007-2013 / Европейско законодателство / Законодателство за периода 2007-2013

  • A+
  • A-

Регламент на Европейския парламент и Съвета за Европейския Социален фонд (проект)

Съдържание
Преамбюл
Регламент

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

Предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 148 от него,
Предвид предложението на Комисията
Предвид становището на Европейския икономически и социален комитет
Предвид становището на Комитета на регионите
Като действа съгласно процедурата, визирана в член 251 от Договора
Като счита следното:

1) Регламент (EС(1)) No ... за общите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, установява рамка за действието на Структурните фондове и Кохезионния фонд, определя по-специално целите, принципите и правилата за партньорство, програмиране, оценка и управление. Затова е необходимо да се определи мисията на Европейския социален фонд (цитиран по-долу като ЕСФ) във връзка със задачите , предвидени в член 146 от Договора и в рамките на работата на държавите членки и Общността предвид разработването на координирана Стратегия за заетостта, така както е предвидено в чл. 125 от Договора. За по-голяма яснотата този Регламент ще замести Регламент на Съвета (EС) No 1784/99 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 1999 г. за Европейския социален фонд.
2) Трябва да се съставят специфичните разпоредби за дейностите, които могат да се финансират от ЕСФ в рамките на целите, определени от Регламент (EС) No … (относно общите разпоредби за Структурните фондове и Кохезионния фонд).
3) ЕСФ подкрепя политики на държавите членки, които са тясно свързани с ръководните насоки и препоръките, направени в рамките на Европейската стратегия за заетостта и целите, възприети от Общността относно социалното изключване, обучението и образованието, с цел да се направи по-добър принос за реализирането на целите, вкл. и околичествени, одобрени от европейските съвети в Лисабон и Гьотеборг.
4) С цел да се предприемат предварителни действия и да се управлява по-добре промяната, в рамките на цел “Регионална конкурентоспособност и заетост” подкрепата на ЕСФ ще се концентрира по-конкретно върху засилването на капацитета за адаптация на работниците и предприятията върху подобряването на достъпа до заетост и участие в пазара на труда, за засилване на социалното включване на лица в неравностойно положение и борба срещу дискриминацията, както и за насърчаване на партньорства за [осъществяване на] реформата.
5) Освен тези приоритети, с цел стимулиране на икономическия ръст, възможностите за заетост на жените и мъжете, както и качеството на производителността на труда, е необходимо по цел “Конвергенция” в необлагодетелстваните региони и държави членки да се подобрят инвестициите в човешкия капитал и да се подобри институционалния, административния и юридическия капацитет и по-конкретно за да се подготвят и проведат реформите и да се засили възприемането на европейското законодателство (acquis).
6) Насърчаването на иновационните дейности и на транснационалното сътрудничество е основното измерение, което трябва да се интегрира в полето на приложение на ЕСФ.
7) Би трябвало да се осигури обвързаност в дейността на ЕСФ с прилаганите политики в рамките на Европейската стратегия за заетостта и да се концентрира подкрепата на Фонда върху прилагането на Ръководните насоки и препоръките в областта на заетостта.
8) Ефективното и ефикасно реализиране на действията, подкрепяни от ЕСФ почива на доброто управление и на партньорството между всички заинтересовани териториални и социално-икономически субекти и по-специално социалните партньорства и всички участващи страни, по-конкретно на регионално и местно ниво.
9) Важно е държавите членки и Комисията да следят за това, реализирането на приоритетите, финансирани от ЕСФ в рамките на целите “Конвергенция” и “Регионална конкурентноспособност и заетост”, допринасят за насърчаването на равенството и отстраняването на дебалансите между жените и мъжете. Би трябвало да се комбинират интегриран подход към половото измерение във всички политики със специфични действия, целящи увеличаване на устойчивото участие и увеличаване на заетостта на жените.
10) ЕСФ трябва също да подкрепя техническата помощ, като по-конкретно се концентрира върху действията си за насърчаване на взаимното обучение чрез обмен на опит, разпространение и трансфер на добри практики и върху приноса на ЕСФ за политическите цели на Общността в областта на заетостта и социалното включване(2).
11) Регламент (СЕ) No […] [относно общите разпоредби за Структурните фондове и Кохезионния фонд] предвижда, че избираемостта(3) на разходите трябва да се дефинира на национално ниво, с някои изключения, които трябва да се прецизират в специфични разпоредби. Следователно, изключенията, свързани с ЕСФ, трябва да се прецизират.


ПРИЕМА ТОЗИ РЕГЛАМЕНТ:


__________________

(1) EC – European Commission (Европейска комисия)
(2) Бел. прев. “включване” (inclusion) – интеграция
(3) Бел. прев. “избираемост” (eligibility) – допустимост на разходитеЕвропейско законодателство
Законодателство за периода 2000-2006
Законодателство за периода 2007-2013


 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.