Europe.bg
  Начало - България - ЕС - Дейности - Регионално развитие - Регионална политика 2007-2013 - Европейско законодателство - Законодателство за периода 2000-2006
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

България - ЕС / Дейности / Регионално развитие / Регионална политика 2007-2013 / Европейско законодателство / Законодателство за периода 2000-2006

  • A+
  • A-

Регламент на Съвета на ЕO № 1260/1999 от 21 юни 1999, формулиращ общите положения по Структурните фондове


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

Имайки предвид Договора за създаване на Европейската общност и в частност Член 161 от него, имайки предвид предложението на Комисията (1)

Имайки предвид съгласието на Европейския парламент (2),

Имайки предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

Имайки предвид становището на Комитета по регионите (4),

(1) Като се има предвид Член 158 от Договора, който гласи, че с цел да увеличи икономическата си и социална кохезия, Общността ще се стреми да намали разликите в нивата на развитие на отделните региони и изостаналостта на най-малко облагодетелстваните региони или острови, включително и селскостопанските области; като се има предвид Член 159, който постановява тези действия да бъдат подкрепяни чрез структурните фондове, Европейската инвестиционна банка и другите съществуващи финансови инструменти.

(2) Като се има предвид Член 19 от Регламента на Съвета на ЕС No 2052/88 от 24 юни 1988 по отношение на задачите на структурните фондове и тяхната ефективност и координацията на действията им между самите тях, както и с действията на Европейската инвестиционна банка и останалите съществуващи финансови инструменти (5), изискващ преразглеждането на този регламент от страна на Съвета по предложение на Комисията преди 31 Декември 1999; имайки предвид, че с цел да се увеличи прозрачността на законодателството на Общността е желателно да бъдат събрани всички регламенти, засягащи структурните фондове в един и да се отмени Регламент (ЕЕС) No 2052/88 и Регламент на Съвета на Европа (ЕЕС) No 4253/88 от 19 Декември 1988, излагащ начините за прилагане на Регламент (ЕЕС) No 2052/88, отнасящ се до координацията на дейностите на отделните структурните фондове помежду им от една страна и от друга с действията на Европейската инвестиционна банка и другите съществуващи финансови инструменти (6);

(3) Като се има предвид, че по силата на Член 5 от Протокол 6 относно специфичните мерки по Цел 6 в рамката на структурните фондове във Финландия и Швеция, приложен към Договора за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция, мерките на този протокол трябва да бъдат преразгледани преди края на 1999, заедно с Регламент (ЕЕС) No 2052/88;

(4) Като се има предвид, че с цел да се увеличи концентрацията и да се упрости дейността на структурните фондове, броят на приоритетните цели трябва да се намали в сравнение с броят им в Регламент (ЕЕС) No 2052/88; като се има предвид, че тези цели трябва да бъдат дефинирани отново като насърчаващи развитието и структурното пригодяване на регионите, които изостават в икономическото си развитие, икономическата и социална конверсия на региони, изправени пред структурни затруднения и адаптиране и модернизиране на политики и системи за образование, обучение и заетост;

(5) Като се има предвид, че с опитите си да увеличи икономическата и социална кохезия на територията си, Общността цели да стимулира хармонично, балансирано и устойчиво развитие на икономическите дейности, по-високи равнища на заетост, равнопоставеност между половете и опазване и подобряване на околната среда; имайки предвид, че тези усилия трябва в частност да включват изискванията за опазване на околната среда при определянето и изпълнението на операциите на структурните фондове и да съдействат за премахване на неравенството и насърчаване на равнопоставеността между половете; имайки предвид, че операциите на фондовете могат да направят възможна борбата с всякаква дискриминация, основаваща се на расова принадлежност, етнически признак, инвалидност или старост главно чрез оценка на нуждите, финансовите стимули и разширено партньорство;

(6) Като се има предвид културното развитие, състоянието на природната и социална среда и това, че качественото и културно измерение на живота и развитието на туризма допринасят за икономическата и социална привлекателност дотолкова, доколкото стимулират създаването на устойчива заетост;

(7) Като се има предвид, че Европейският фонд за регионално развитие е основният орган, който допринася за постигането на цел насърчаване на развитието и структурното пригодяване на региони, които изостават в икономическото си развитие и икономическата и социална конверсия на области, претърпяващи структурни затруднения;

(8) Като се има предвид, че задачите на Европейския социален фонд трябва да бъдат пригодени така, ча да бъдат в съответствие със и да прилагат Европейската стратегия за заетост.

(9) Като се има предвид, че структурните аспекти от общата политика по рибовъдството са интегрирани като цялостна структурна политика по правилата, управляващи структурните фондове от 1993; като се има предвид, че изпълнението трябва да продължи по правилата на структурните фондове чрез Финансовия инструмент за рибовъдството (ФИР); имайки предвид, че подпомагането от ФИР по Цел 1 ще бъде част от програмирането на тази цел и помощта извън Цел 1 ще бъде предмет на отделни програми във всички засегнати страни членки.

(10) Като се има предвид, че Общността е започнала реформа в общата селскостопанска политика, която включва структурни и съпътстващи мерки за насърчаване на развитието на селскостопанските области; имайки предвид, че в този контекст ЕАФ трябва да продължи да дава своя принос за постигане на приоритетната цел за развитието и структурното пригодяване на региони, които изостават в развитието си чрез подобряване на ефикасността на структурите за производство, разпространение и продажба на селскостопански и горски продукти и чрез развитие на местния потенциал в селскостопански области; имайки предвид, че раздел гаранции на ЕАФ допринася за постигане на приоритетна цел икономическа и социална конверсия на области, изправени пред структурни затруднения, в съответствие с Регламент на Съвета на ЕС No 1257/1999 от 17 Май 1999 относно подкрепата за селскостопанско развитие от страна на ЕАФ и изменението и отменянето на определени Регламенти (7);

(11) Като се има предвид, че специичните правила, приложими за всеки фонд, ще бъдат определени чрез решенията за изпълнение, приети в следствие на Членове 37, 148 и 162 от Договора;

(12) Като се има предвид, че трябва да бъдат формулирани критериите за избор на подходящи региони и области; имайки предвид, че в този смисъл е уместно идентифицирането на приоритетните региони и области на общностно ниво да се основава на обща система за класификация на регионите, известна като “Номенклатура на териториалните статистически звена”, установена от статистическата служба на Европейските общности със съдействието на националните статистически институти;

(13) Като се имо предвид, че регионите, които изостават в развитието си по дефиниция са тези, чийто БВП на глава от населението е по-малък от 75% от средния за Общността; имайки предвид, че с цел да се осигури ефективна концентрация на подпомагането, Комисията стриктно ще прилага критериите, като използва обективни статистически данни; имайки предвид, че най-външните региони и области с много малка гъстота на населението, покрити от Цел 6, изложена в Плотокол 6, приложен към Договора за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция за периода от 1995 до 1999, трябва да бъдат покрити и от Цел 1 от този Регламент.

(14) Като се има предвид, че областите, търпящи икономическа и социална конверсия по дефиниция са тези, включващи райони, които претърпяват социално-икономически промени в индустриалните и секторите на услугите, упадащи селскостопански области, градски райони със затруднения и области с нисък стандарт на живот, зависещи от рибовъдството; имайки предвид,че това подпомагане трябва да бъде концентрирано по подходящ начин върху най-силно засегнатите части от Общността; имайки предвид, че тези области следва да бъдат посочени от Комисията, действаща по предложение на страните членки и в тясна връзка с тях;

(15) Като се има предвид, че за да гарантира общностната същност на действията на фондовете, областите, претърпяващи социално-икономически промени в индустриалния сектор и упадащите селскостопански зони трябва, доколкото е възможно, да бъдат посочвани на базата на обективни индикатори, дефинирани на общностно ниво; имайки предвид, че населението, покрито от тази приоритетна цел, сравнено с това на Общността като цяло, като насока би трябвало да представлява около 10% при индустриалните области, 5% при селскостопанските области, 2% при градските и 1% при областите, зависещи от рибовъдството; имайки предвид, че с цел всяка страна членка да допринася наравно с останалите към цялстното усилие за концентрация, максималното възможно намаление на населението, покрито по Цел 2 през 2006, регламентирано от този Регламент, не трябва да превишава една трета в сравнение с покритото от Цел 2 и 5б през 1999, регламентирано от Регламент (ЕЕС) No 2052/88;

(16) Като се има предвид, че в интерес на ефикасното програмиране, регионите, изоставащи в развитието си, чийто БВП на глава от населението е по-нисък от 75% от средния за Общността, трябва да съвпадат с тези, подпомагани от страните членки по Член 87 (3) (а) от Договора и имайки предвид всички специфични мерки, приети в следствие на член 299 (2) от този Договор в полза на най-външните региони (Френските отвъдморски департаменти, Азорските острови, Мадейра и Канарските острови); имайки предвид, че областите, претърпяващи икономически и социални промени трябва в голяма степен да съответстват на тези, подпомагани от страните членки по член 87(3) (в) от Договора; имайки предвид, че Общността трябва да цели увеличената съгласуваност в края на периода от 2000 до 2006 чрез уместно усилие от страна на страните членки в съответствие със сегашното им състояние;

(17) Като се има предвид, че целта на адаптирането и модернизирането на политики и системи за образование, обучение и заетост е да бъде предоставена финансова помощ в регионите и областите, които не са покрити от Цел 1; имайки предвид, че Цел 3 също трябва да предоставя рамка за справки, която да гарантира съгласуваност с всички действия в сферата на човешките ресурси в дадената страна членка;

(18) Като се има предвид, че помощта от ЕСФ в рамките на Цел 2 трябва да представлява действия на регионално и локално ниво, отговарящи на специфичната ситуация в област по Цел 2, координирани с намеса от страна на другите структурни фондове; имайки предвид, че всяка контрибуция от страна на ЕСФ към програмен документ по Цел 2 трябва да бъде достатъчно значима, за да бъде обосновано отделното й управление и следователно не трябва да бъде по-малка от 5% от общите контрибуции на структурните фондове;

(19) Като се има предвид, че регионите, покрити по приоритетна Цел през 1999, които вече не отговарят на съответните критерии, трябва да получават постепенно намаляващо ниво на подпомагане на прехода; имайки предвид, че тази помощ следва да бъде по-малка през 2000, отколкото през 1999;

(20) Като се има предвид, че трябва да бъдат взети мерки за разпределението на наличните ресурси; имайки предвид, че тези ресурси трябва да бъдат разпределяни всяка година, тъй като до голяма степен са съсредоточени в региони, изоставащи в развитието си, включително и такива, получаващи подпомагане по време на прехода;

(21) Като се има предвид, че цялостната годишна помощ от структурните фондове в която и да е страна членка по силата на този Регламент – в комбинация с помощта, предоставена по Кохезионния фонд – трябва да бъде ограничена в зависимост от възможността за абсорпция на съответната страна члнка;

(22) Като се има предвид, че Комисията трябва да разработи индикативни алокации за финансовите ангажименти по всяка от приоритетните цели, като се базира на уместни обективни критерии; имайки предвид, че 4% от отпуснатите средства, разпределени по този начин между страните членки трябва да бъдат разпределени от Комисията до средата на периода; имайки предвид, че в знак на признателност за положените усилия за мирния процес в Северна Ирландия, програмата PEACE трябва да продължи действието си до 2004; имайки предвид, че ще бъде създадена специална програма за подпомагане на Шведските региони NUTS – II, които не са включени в списъка, споменат в Член 3(2), но отговарящи на критериите, изложени в Член 2 от Протокол 6 към Договора за присъединяване на Австрия, Швеция и Финландия;

(23) Като се има предвид, че 5,35% от всички придобивки трябва да бъдат посветени на инициативи на Общността и 0,65% на програми за обновление и техническа помощ;

(24) Като се има предвид, че наличните придобивки на Структурните фондове трябва да бъдат индексирани на уеднаквена база за всички за целите на прогнозирането и, ако е необходимо, трябва да бъде направено техническо пригодяване на тази индексация преди 31.12.2003г.

(25) Като се има предвид, че основните приципи на реформата на Структурните фондове от 1988г. трябва да продължат да са основополагащи за фондовете до 2006г; имайки предвид обаче,че досегашният опит демонстрира нуждите от подобрения с цел опростяване на тези принципи и тяхната по-голяма прозрачност; имайки предвид, че ефективността в частност трябва да се разглежда като фундаментален принцип;

(26) Като се има предвид, че ако са желателни ефективността и прозрачността на действията на Структурните фондове, отговорността на страните-членки и тези на общността следва да бъдат точно регламентирани; имайки предвид, че тези отговорности следва да бъдат определени за всеки етап от програмирането, мониторинга, оценката и надзора; имайки предвид, че в съответствие с принципа на спомагателността и без това да засяга правомощията на Комисията, помощта при прилагането и мониторинга трябва да бъдат главна отговорност на страните-членки;

(27) Като се има предвид, че действията на Общността трябва да допълват, или да допринасят към действията на страните-членки; имайки предвид, че с цел значителна добавена стойност, партньорството трябва да бъде засилено; имайки предвид, че това засяга регионалните и местни власти, другите компетентни власти, включително тези, отговорни за околната среда и насърчаване на равнопоставеността между половете, икономическите и социални партньори и другите компетентни структури; имайки предвид, че съответните партньори ще бъдат включени в подготовката, мониторинга и оценката на подпомагането.

(28) Като се има предвид, че програмният процес следва да бъде изножен от начална концепция до краен бенефициент и прилагането му трябва да бъде улеснено от широки индикативни насоки, изготвени от Комисията на базата на подходящи и приети политики на Общността във връзка със Структурните фондове.

(29) Като се има предвид, че програмирането трябва да гарантира взаймна координация на Структурните фондове и координацията им с други съществуващи финансови институции и ЕИБ; имайки предвид, че тази координация включва и комбиниране на субсидии и заеми.

(30) Като се има предвид, че дейността на фондовете и операциите, финансирани с тяхна помощ, трябва да са в съответсвие с другите политики на Общността и да се подчиняват на законодателството на ЕС, за което трябва да бъдат предприети специфични мерки; имайки предвид, че в тази област операциите за разпределение и експлоатация на резултатите от изследванията и технологични развития, проведени в контекстта на Структурните фондове, трябва да осигурат съблюдаването на правата, свързани с придобиването и използването на познанието и трябва да бъдат проведени в съотвествие с правилата за надпревара на Общността.

(31) Като се има предвид, че трябва да бъдат въведени опростени критерии за удостоверяване и прилагане на принципа на допълнителността.

(32) Като се има предвид, че системата за програмиране следва да бъда упростена чрез установяване на единен програмен срок от седем години; имайки предвид, че в този контекст формите и броят на програмите за помощ следва да бъдат ограничени и следва да се състоят от едно единствено интегрирано подпомагане за всеки регион чрез изготвяне на единни програмни документи, нормиращи приоритетните цели и чрез включване на основни проекти и глабални субсидии в другите форми на помощ.

(33) Като се има предвид, че, с цел налагане на интегриран подход за развитие, трябва да бъдат взети мерки – с уважение към специфичните особености на засегнатите региони- за осигуряване ва взаимообвързаността между действията на различните фондове и политиките на Общността, стратегията за заетост, икономическите и социални политики на страните членки и регионалните им политики;

(34) Като се има предвид, че с цел да се ускорят и опростят програмните процедури, отговорностите на Комисията трябва да бъдат разграничени от тези на страните членки; имайки предвид, че в следствие на това трябва да бъдат предвидени действия от страна на Комисията по предложения на страните членки за приемане на стратегиите и приоритетите за развитие, които следва да управляват програмирането, както и размера на финансовите средства на Общността и свързаните с тях договорености по изпълнението, докато страните членки следва да вземат решение относно прилагането им; имайки предвид, че съдържанието на различните форми на подпомагане също следва да бъде уточнено.

(35) Като се има предвид, че подобно децентрализирано прилагане на операциите на структурните фондове от страна на страните членки трябва да предостави достатъчни гаранции за детайлите и качеството на прилагане, резултатите от операциите и тяхната оценка, както и за разумното финансово управление и съблюдаването му;

(36) Като се има предвид, че Комисията, заедно с ЕИБ, където това е уместно, следва да одобрява основни инвестиционни проекти, чийто финансов обем надхвърля определена сума с оглед оценяване приноса им и предложената употреба на ресурси на Общността;

(37) Като се има предвид, че трябва да бъдат взети мерки относно операциите в интерес на Общността, извършвани по инициатива на Комисията, така че те да допълнят тези, извършвани по приоритетните цели;

(38) Като се има предвид, че тези инициативи на Общността трябва да се концентрират върху насърчаване на трансгранично, транснационално и интеррегионално сътрудничество (Interreg), икономическата и социална регенерация на градове и градски квартали в криза (URBAN), които следва да бъдат финансирани от ЕФРР, развитие на селските области (Leader), финансирано по Секция насоки на EAGGF и развитието на човешките ресурси в контекста на равните възможности (EQUAL), финансирано от ЕСФ; имайки предвид, че насърчаването на трансграничното сътрудничество – в частност в светлината на предстоящото разширение, транснационалното и интер-регионално сътрудничество – има особена важност в този контекст; имайки предвид, че следва да бъде отделено подобаващо внимание на сътрудничеството с най-външните региони; имайки предвид, че е необходимо налагането на координацията между трансграничното, транснационално и интер-регионално сътрудничество чрез мерки, предприети в контекста на регламент на Съвета (EEC)

No 3906/89(8), регламент на Съвета (Euratom, EC) No 1279/96(9) и регламент на Съвета (EC) No 1488/96(10), особено с оглед на разширяването на Европейския съюз и имайки предвид Европейско-Средиземноморското партньорство; имайки предвид, че трябва да бъде отделено подобаващо внимание на социалната и професионална интеграция на търсещите убежище в рамките на EQUAL;

(39) Като се има предвид, че Структурните фондове трябва да предоставят помощ за проучвания, пилотни проекти и обмяна на опит с цел насърчаване на обновителни подходи и практики чрез опростено и прозрачно изпълнение;

(40) Като се има предвид, че с цел да се усили ефекта на взаимообвързаност на ресурсите на Общността, като се насърчава прибягването към частни финансови средства, доколкото това е възможно и да се води по-добра отчесност за доходоносностаа на проектите, видовете подпомагане от структурните фондове следва да бъдат разнообразени и равнищата подпомагане, диференцирани с оглед съблюдаване на интересите на Общността, насърчавайки използването на по-широк кръг финансови ресурси и ограничаване на приноса от страна на фондовете чрез стимулиране използването на подходящи видове подпомагане; имайки предвид, че с оглед на това трябва да бъдат установени снижени равнища на намеса при инвестиции във формата на инфраструктурни проекти, които носят съществени печалби; имайки предвид, че за целите на този регламент същественият чист доход трябва да се дефинира като доход надвишаващ поне 25% от съответната инвестиция;

(41) Като се има предвид, че в съответствие с принципа на допълнителността правилата за избор на разходите следва да бъдат съответните национални правила там, където няма такива на Общността, въпреки че те могат да бъдат изложени от Комисията там, където са безспорно необходими за единното и правдиво използване на структурните фондове на територията на Общността; имайки предвид обаче, че трябва да бъдат посочени сроковете за приемане и трябва да бъде изрично опоменато, че инвестиционните проекти не могат да претърпяват основни промени; имайки предвид, че в следствие на това, с цел да се осигури ефикасността и трайното влияние на помощта по Фондовете, цялата или част от помощта по даден фонд следва да остане прикрепена към операция само там, където по своята същност или по изпълнението си тя не претърпява основна модификация, отклоняваща подпомаганата операция от първоначалните и цели.

(42) Като се има предвид, че правилата и процедурите за определяне на задълженията и разплащането трябва да бъдат опростени; имайки предвид, че с оглед на това веднъж годишно трябва да бъдат поемани бюджетни задължения в съответствие с многогодишната финансова перспектива и финансовия план за подпомагане, докато плащанията трябва да бъдат във формата на аванс, следван от покриване на реалните разходи; имайки предвид, че в съответствие с установения  закон, лихвата, начислена по аванса трябва да се смята за ресурс на засегнатите страни членки и с цел да се усили влиянието на фондовете, трябва да се разпредели за същата цел, за която е бил и авансът.

(43) Като се има предвид, че разумното финансово управление трябва да бъде гарантирано чрез навременното оправдаване и удостоверяване на разноските и чрез обвързване на разплащането с изпълнението с помощта на съществени отговорности като мониторинг на програмирането, финансов контрол и прилагане на Законите на Общността;

(44) Като се има предвид, че с цел да се осигури разумното управление на ресурсите на Общността трябва да се подобрят процесите на прогнозиране и правене на разходите; имайки предвид, че с оглед на това страните членки трябва редовно да изпращат прогнозите си за използване на ресурсите на Общността до Комисията и всякакви закъснения по финансовото изпълнение трябва да водят до повторно изплащане на аванса и автоматично преустановяване на задълженията;

(45) Като се има предвид, че по време на преходния период от 1 Януари 1999 до 31 Декември 2001, всички отнасяния към еврото трябва да се възприемат като отнасяния към еврото като парична единица, както се споменава във второто изречение на Член 2 от Регламент на Съвета на Европа (ЕС) No 974/98 от 3 Май 1998 относно въвеждането на еврото (11);

(46) Като се има предвид, че единият от начините за осигуряване на ефективността на операциите на структурните фондове е ефикасният мониторинг;

имайки предвид, че мониторингът трябва да бъде подобрен и отговорностите в тази сфера следва да бъдат по-ясно дефинирани; имайки предвид, че управленческите функции в частност следва да бъдат разграничени от мониторинговите функции;

(47) Като се има предвид, че трябва да има единна управителна власт за всяко подпомагане, с дефинирани отговорности; имайки предвид, че тези отговорности следва да включват преди всичко събирането на данни относно резултатите и докладването им пред Комисията, гарантирането на разумното финансово изпълнение, провеждане на оценки в съответствие с отговорностите относно публичността и законите на Общността; имайки предвид, че в съответствие с това трябва да бъдат предвидени редовни срещи между Комисията и управляващите проекта с цел наблюдение на подпомагането;

(48) Като се има предвид, че следва да бъде изрично упоменато, че Комитетите за мониторинг са структури, създадени от страната членка, наблюдаваща подпомагането и те са тези, които подлагат на проверка управлението от страна на управляващите, следят за съответствието със собствените си насоки, прилагат правилата и преразглеждат оценките;

(49) Като се има предвид, че индикаторите и годишните доклади по изпълнението са основополагащи за мониторинга и трябва да бъдат по-ясно дефинирани, за да отразят надеждно напредъка на програмите за подпомагане и качеството на програмиране;

(50) Като се има предвид, че, с цел да се гарантира ефикасното и правилно изпълнение, задълженията на страните членки трябва да бъдат формулирани в съответствие със системите за управление и надзор, удостоверяването на разходите и предотвратяването, разкриването и коригирането на нередности и нарушения на законите на Общността;

(51) Като се има предвид, че без да бъдат засегнати отговорностите на Комисията за финансов контрол, сътрудничеството между страните членки и Комисията в тази сфера следва да бъде подобрено, главно като се вземат мерки за редовни консултации между страните членки и Комисията с цел оценка на предприетите мерки от страните членки и даването на възможност за коригиращи мерки от страна на Комисията, където това е необходимо;

(52) Като се има предвид, че следва да бъдат уточнени отговорностите на Страните членки за търсене и корекции на нередности и нарушения и тези на Комисията в случаите, когато страните членки не изпълняват задълженията си;

(53) Като се има предвид, че ефективността и влиянието от действията на Структурните фондове зависят и от подобрената и изчерпателна оценка; имайки предвид, че отговорностите на Страните членки и Комисията включват вземане на мерки, гарантиращи надеждността на оценката;

(54) Като се има предвид, че програмите за подпомагане следва да бъдат оценявани с оглед тяхното изготвяне, средносрочен преглед и оценка на влиянието им, а процесът на оценка трябва да бъде включен в мониторинга на подпомагането; имайки предвид, че във връзка с това трябва да бъдат дефинирани целите и съдържанието на всеки етап от оценката, както и да бъде подобрена оценката на ситуацията с оглед на социалната и икономическа обстановка, околна среда и равнопоставеност между половете;

(55) Като се има предвид, че средносрочната оценка и заделяне на част от първоначалните придобивки като резерв дават възможност допълнителното финансиране да бъде разпределено във всяка страна членка въз основа на изпълнението; имайки предвид, че тези разпределения трябва да се основават на обективни, прости и прозрачни критерии, които да отразяват ефикасността и качеството на управлението и финансовото изпълнение;

(56) Като се има предвид, че на всеки три години трябва да бъде представян доклад относно постигнатия прогрес по пътя към икономическа и социална кохезия, който трябва да включва анализ на ситуацията в регионите от Общността и икономическото им и социално развитие;

(57) Като се има предвид, че в интерес на добро работно партньорство и подходящото промоциране на подпомагането от Общността, трябва да бъде осигурена възможно най-голяма публичност и информираност; имайки предвид, че отговорните власти за подпомагане на управлението трябва да поемат отговорност за този аспект и за информиране на Комисията за предприетите мерки;

(58) Като се има предвид, че трябва да бъдат приети правила за действията на комитетите, подпомагащи Комисията при изпълнението на този регламент;

(59) Като се има предвид, че трябва да бъдат предвидени подробни преходни мерки, които да позволят подготовката на ново програмиране веднага щом този регламент влезе в сила и да следят подпомагането за страните членки да не бъде прекъсвано по време на съставянето на регионални планове за развитие и програми за подпомагане в съответствие с новата система,Европейско законодателство
Законодателство за периода 2000-2006
Законодателство за периода 2007-2013


 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.