Europe.bg
  Начало - България - ЕС - Дейности - Регионално развитие - Регионална политика 2007-2013 - Европейско законодателство - Законодателство за периода 2000-2006
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

България - ЕС / Дейности / Регионално развитие / Регионална политика 2007-2013 / Европейско законодателство / Законодателство за периода 2000-2006

  • A+
  • A-

Регламент на Европейския парламент и на Съвета (EО) № 1261/1999 от 21 юни 1999, относно Европейския фонд за регионално развитие

Съдържание
Преамбюл
Членове
 
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 162 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Икономическия и социален съвет,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите,

съгласно процедурата по член 251 от Договора,


(1) като имат предвид, че съгласно член 160 от Договора, Европейският фонд за регионално развитие ЕФРР (FEDER (фр.)) е призван да допринася за коригиране на основните регионални различия в Общността; че по този начин ЕФРР допринася за съкращаване на разликата в степента на развитие на отделните региони, както и на изоставането на слабо развити региони или острови, включително селските зони;

(2)
като имат предвид, че съгласно член 2, параграф 2 от Регламент на Съвета (ЕО) № 1260/1999 от 21 юни 1999 г., съдържащ общи разпоредби за Структурните фондове 5, основната мисия на ЕФРР е да подпомага цели № 1 и 2, предмет на член 1, алинея първа, точки 1 и 2 (наречени по-долу “цели № 1 и 2”) от посочения регламент; че съгласно член 20 и 21 от същия регламент ЕФРР допринася за финансиране на трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество, както и за икономическата и социална рехабилитация на градове и предградия в криза, в рамките на инициативите на Общността; че съгласно член 22 и 23 от въпросния регламент, се предвижда той да подпомага новаторските действия на ниво на Общността и мерките за техническа помощ;

(3)
като имат предвид, че общите, за Структурните фондове, разпоредби са определени в регламент (EO) № 1260/1999; че е целесъобразно да се уточни естеството на мерките, които могат да бъдат финансирани от ЕФРР по силата на цели № 1 и 2, на инициативите на Общността и на новаторските действия;

(4)
като имат предвид, че е целесъобразно да се уточни приносът на ЕФРР за хармоничното, балансирано и трайно развитие на икономическите дейности, за високото равнище на конкурентно-способност, за високото равнище на заетост, за равенството между мъжете и жените и за високото равнище на опазване и подобряване на околната среда, в рамките на мисията му за регионално развитие;

(5)
като имат предвид, че участието на ЕФРР трябва да се вписва в рамките на глобалната и интегрирана стратегия за трайно развитие и да осигурява сливане с участието и на другите Структурни фондове;

(6)
като имат предвид, че в рамките на мисия си, целесъобразно е ЕФРР да подпомага: продуктивната среда и конкурентно-способността на предприятията, по-специално на малките и средни предприятия; местното икономическо развитие и заетостта, включително в областта на културата и туризма, като допринасящи за създаване на трайни работни места; изследванията и технологичното развитие; развитието на местните, регионални и трансевропейски мрежи, включително като осигурява подходящ достъп до тези мрежи в секторите на транспортните инфраструктури, далекосъобщенията и енергетиката; опазването и подобряването на околната среда, като се вземат в предвид принципите на предпазливост и превантивна дейност, на коригиране - с приоритет при източника- на влошената околна среда, и принципа “замърсител-платец”, и като се насърчава чистото и ефикасно използване на енергията и развитието на възобновяеми енергии и равенството между мъжете и жените по отношение на заетостта;

(7)
като имат предвид, че ЕФРР трябва да играе особена роля за местното икономическо развитие, в обстановка на подобрени условия на живот и развитие на територията, по-специално чрез насърчаване на териториални пактове за заетост и на нови източници на заетост;

(8)
като имат предвид, че ЕФРР би трябвало да подпомага, в рамките на мисията си, инвестициите в полза на рехабилитацията на изоставените зони, с цел местно икономическо, селско или градско развитие в бъдеще;

(9)
като имат предвид, че мерките от интерес за Общността, предприети по инициатива на Комисията, ще играят важна роля при осъществяването на общите цели на структурните действия на Общността, упоменати в член 1 от Регламент (ЕО) № 1260/1999; че в тази връзка, предвид и добавената им стойност за Общността, важно е ЕФРР да продължава да насърчава трансграничното, транснационално и междурегионално сътрудничество, включително това с регионите, разположени при външните граници на Европейския съюз по смисъла на Договора, сътрудничеството с най-слабо развитите острови, както и това с най-крайните региони, поради естеството на особените им затруднения; че в рамките на това сътрудничество, едно хармонично, балансирано и трайно развитие на цялото пространство на Общността, включително във връзка с благоустройството на територията, носи добавена стойност към действията, в полза на икономическото и социално сближаване; че е целесъобразно дейността на ЕФРР за такова развитие да бъде продължена и засилена; че освен това е желателно да се подпомага икономическата и социална рехабилитация на градовете и предградията в криза, с цел насърчаването на трайно градско развитие;

(10)
като имат предвид, че е целесъобразно да бъдат определени компетенциите за приемането на разпоредби по прилагането, като се предвидят и преходни разпоредби;

(11)
като имат предвид, че е целесъобразно да се измени Регламента на Съвета (ЕИО) № 4254/88 от 19 декември1988 г. за разпоредбите по прилагането на Регламент (ЕИО) №2052/88 относно Европейския фонд за регионално развитие.


Европейско законодателство
Законодателство за периода 2000-2006
Законодателство за периода 2007-2013


 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.