Europe.bg
  Начало - България - ЕС - Дейности - Регионално развитие - Регионална политика 2007-2013 - Европейско законодателство - Законодателство за периода 2000-2006
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

България - ЕС / Дейности / Регионално развитие / Регионална политика 2007-2013 / Европейско законодателство / Законодателство за периода 2000-2006

  • A+
  • A-

Регламент на Съвета (ЕО) № 1264/1999 от 21 юни 1999 г. за изменение и допълнение на Регламент (ЕО) № 1164/94 за създаване на Фонда на сближаване

 
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 161, алинея втора от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет,

като взе предвид становището на Комитета на регионите,

(1) като има предвид, че съгласно член 16, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1164/94 5, Съветът трябва да преразгледа въпросния регламент преди 31 декември 1999 г.;

(2) като има предвид , че основните принципи на Фонда за сближаване, определени през 1994 г., трябва дапродължат да ръководят дейностите на Фонда до 2006 г., но придобитият опит налага да бъдат внесени подобрения в него;

(3) като има предвид, че единната валута - еврото, ще се отрази на макроикономическия климат на Общността,но ще остане необходимостта за подбор на страните бенефициенти, като се изхожда от критериите за брутния национален продукт;

(4) като има предвид, че всяка държава - членка, участваща в еврото, внася в Съвета програма за стабилност, в която по-конкретно определя средносрочната бюджетна прогноза, близка до баланса или съдържаща излишък;

(5) като има предвид, че Европейският парламент и Съветът приеха, с Решение № 1692/96/ЕО, насоките на Общността за развитие на трансевропейската транспортна мрежа;

(6) като има предвид, че през преходния период (от 1 януари 1999 г. до 31 декември 2001 г.) всяко позоваване на еврото трябва, по правило, да се разглежда като позоваване на еврото като парична единица по смисъла на член 2, изречение второ от Регламент (ЕО ) № 974/98 от 3 май 1998 г., отнасящ се до въвеждането на еврото;

(7) като има предвид че, изхождайки от постигнатите трайни резултати за истинско сближаване и от новия макроикономически климат, в който отсега нататък се вписва Фонда за сближаване, общото равнище на помощта за държавите - членки, участващи в еврото, ще се коригира в зависимост от подобряването на благосъстоянието на страната през предходния период;

(8) като има предвид, че процедурите, отнасящи се до засилване надзора над бюджетните пера, както и до засилване надзора и съгласуването на икономическите политики, са уточнени в Регламент (ЕО) № 1466/97;

(9) като има предвид, че предварителните данни и окончателните статистически данни, отнасящи се до нуждата от финансиране на държавните администрации, до брутния вътрешния продукт и до брутния национален продукт, трябва да бъдат изработени съгласно нормите на европейската система за интегрирани икономически сметки, установена с Регламент (ЕО ) № 2223/96;

(10) като има предвид, че резолюцията, отнасяща се до пакта за стабилност и икономически растеж, приета от Европейския съвет от Амстердам на 17 юни 1997 г., уточнява ролята на държавите - членки, на Комисията и на Съвета;

(11) като има предвид , че макар принципът на висок размер на участие да се запазва, то Комисията би трябвало да подкрепя търсенето на други източници за финансиране, и по-специално усилията, полагани от държавата бенефициент за оптимизиране на ресурсите на Фонда, чрез насърчаване на по - широко използване на частни източници за финансиране; че е целесъобразно да се коригира размерът на участие, с цел да се увеличат ресурсите на Фонда и за да се отчита рентабилността на проектите; че принципът на “замърсител - платец”, упоменат в член 174 от Договора, трябва да се прилага в рамките на действията, финансирани от Фонда;

(12) като има предвид, че отговорността на държавата - членка в операциите по финансов контрол трябва да бъде ясно определена;

(13) като има предвид, че се налага да бъде осигурена приемственост при финансиранията по текущи действия, като те се приспособят към новите правни изисквания;

(14) като има предвид, че е целесъобразно, следователно, да се измени и допълни Регламент (ЕО) № 1164/94,


Европейско законодателство
Законодателство за периода 2000-2006
Законодателство за периода 2007-2013


 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.