Europe.bg
  Начало - България - ЕС - Дейности - Регионално развитие - Регионална политика 2007-2013 - Европейско законодателство - Законодателство за периода 2000-2006
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

България - ЕС / Дейности / Регионално развитие / Регионална политика 2007-2013 / Европейско законодателство / Законодателство за периода 2000-2006

  • A+
  • A-

Регламент на Съвета (ЕО) № 1267/1999 от 21 юни 1999 година за създаване на структурен предприсъединителен механизъм

 
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 308 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет,

като взе предвид становището на Комитета на регионите,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) като има предвид, че в заключенията на Европейския съвет от Люксембург на 12 и 13 декември 1997 г.се предвижда изграждането на засилена пред- присъединителна стратегия за страните-кандидатки от Централна и Източна Европа, както и отделна пред-присъединителна стратегия за Кипър;

(2) като има предвид, че в заключенията на Европейския съвет от Люксембург на 12 и 13 декември 1997 г. се предвижда помощта, предвидена в Настоящия регламент, да се предоставя за момента на десетте страни-кандидатки от Централна и Източна Европа;

(3) като има предвид, че Регламент на Съвета (ЕО) № 622/98 от 16 май 1998 г., относно помощта за страните-кандидатки в рамките на пред- присъединителната стратегия, и по-специално за установяване на партньорства за присъединяване,5 предвижда партньорствата да имат една единствена рамка за приоритетните области и за всички разполагаеми средства за пред-присъединителната помощ;

(4) като има предвид, че пред-присъединителната стратегия включва разпоредби за структурен пред-присъединителен механизъм (наричан по-долу “ИСПА”), който има за цел да приобщи страните-кандидатки към инфраструктурните норми на Общността и които предвижда финансова помощ за мерки в областта на околната среда и транспортната инфраструктура;

(5) като има предвид, че помощта на Общността по ИСПА, както и помощта на Общността по силата на Регламент на Съвета (ЕИО) № 3906/89 от 18 декември 1989 относно икономическата помощ за Република Унгария и за Народна република Полша 6, и помощта на Общността по силата на Регламент на Съвета (ЕО) № 1268/1999 г. от 21 юни 1999 г. относно помощта на Общността по пред-присъединителните мерки за земеделието и за селското развитие в страните-кандидатки от Централна и Източна Европа в периода на пред-присъединяване,7 ще бъдат координирани в съответствие с Регламента на Съвета (ЕО) № 1266/1999 от 21 юни 1999 г. за координиране на помощта за страните-кандидатки в рамките на пред- присъединителната стратегия, който изменя и допълва Регламент (ЕО) № 3906/89 ,8 и ще се подчиняват на условните разпоредби, залегнали в Регламент (ЕО) № 622/98 и на индивидуалните решения, отнасящи се до партньорствата за присъединяване;

(6) като има предвид, че следва да се търси правилното равновесие между финансирането на мерки за транспортната инфраструктура и финансирането на мерки в областта на околната среда, предвид особеното положение на страните бенефициенти;

(7) като има предвид, че помощта на Общността по ИСПА би трябвало да улеснява въвеждането, от страните-кандидатки, на достиженията на правото на Европейските Общностти в областта на околната среда, както и да допринася за трайното развитие в тези страни;

(8) като има предвид, че в Решение на Европейския парламент и на Съвета № 1692/96/ЕО от 23 юли 1996 г. за насоките на Общността в развитието на трансевропейска транспортна мрежа9, са описани критериите за проектите от съвместен интерес, които, при необходимост, трябва да се спазват при избора на приемливи мерки по силата на Настоящия регламент;

(9) като има предвид, че оценката на нуждите от транспортна инфраструктура (ОНТИ – (ЕBIT фр.)), извършена от Съвета, би трябвало да улеснява процеса за подбор на приоритетните мерки, с оглед развитието на трансевропейска транспортна мрежа в периода на пред-присъединяване;

(10) като има предвид, че Комисията следва да пристъпи към показателно разпределение, между страните-кандидатки, на всички заделени ресурси на Общността по ИСПА, с оглед улесняване предприемането на мерките;

(11) като има предвид, че точка 17 от заключенията на Европейския съвет от Люксембург на 12 и 13 декември 1997 г. предвижда разпределението на финансовата помощ за държавите, участващи в процеса на разширяване, да се основавана принципа на равнопоставенност, независимо от датата на присъединяване, като особено внимание се отделя на най-нуждаещите се държави;

(12) като има предвид, че размерът на отпусканата помощ от Общността по ИСПА би трябвало да се определя по такъв начин, че да се засилва ефектът от ресурсите, да се насърчава съфинансирането и използването на частни финансирания, и да се отчита способността на мерките даотчитат съществени нетни печалби;

(13) като има предвид, че използването на помощта на Общността трябва да бъде максимално прозрачно на равнище финансово подпомагане и стриктен контрол за използването на кредитите;

(14) като има предвид, че в интерес на правилното управление на помощта на Общността, предоставена по ИСПА, е необходимо да се предвидят ефикасни мерки за оценка, наблюдение, преценка и контрол на операциите, а следователно и разпоредби определящи принципите за оценка, същността и способите за наблюдение, както и мерките в случай на нередности или на неспазване на условията, предвидени при отпускането на помощта по ИСПА;

(15) като има предвид, че по време на преходния период от 1 януари 1999 г. до 31 декември 2001 г., всяко позоваване на еврото трябва, по правило, да се подразбира и като позоваване на еврото като парична единица, по смисъла на член 2, второто изречение от Регламент на Съвета (ЕО) № 974/98 от 3 март 1998 г. за въвеждането на еврото10 ,

(16) като има предвид, че при прилагането на Настоящия регламент Комисията трябва да бъде подпомагана от комитет по управление;

(17) като има предвид, че прилагането на мерките, предвидени в Настоящия регламент, са от естество да допринесат за осъществяването на целите на Комисията; че Договорът не предвижда, за приемането на Настоящия Регламент, други права за действие, освен тези, предвидени в член 308,


Европейско законодателство
Законодателство за периода 2000-2006
Законодателство за периода 2007-2013


 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.