Europe.bg
  Начало - България - ЕС - Дейности - Регионално развитие - Регионална политика 2007-2013 - Европейско законодателство - Законодателство за периода 2000-2006
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

България - ЕС / Дейности / Регионално развитие / Регионална политика 2007-2013 / Европейско законодателство / Законодателство за периода 2000-2006

  • A+
  • A-

Регламент на Съвета (ЕО) № 1266/1999 от 21 юни 1999 година за координиране на помощта за страните-кандидатки, в рамките на пред-присъединителната стратегия, и за изменение и допълнение на Регламент (ЕИО) № 3906/89

Съдържание
Преамбюл
Приложение
 
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 308 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

(1) като има предвид, че Европейският съвет от Люксембург на 12 и 13 декември 1997 г. се произнесе в полза на същественото увеличение на предприсъединителната помощ, която да обхваща, в допълнение към програмата ФАР, помощи за селското стопанство и за структурните участия;

(2) като има предвид, че Регламент на Съвета (ЕО) № 622/98 от 16 март 1998 г. относно помощта за страните-кандидатки, в рамките на предприсъединителната стратегия, и по-конкретно установяването на партньорство за присъединяване 3, предвижда партньорствата да имат една единствена рамка за приоритетните области и за всички разполагаеми ресурси на помощта за предприсъединяване;

(3) като има предвид, че с Регламент (ЕО) № 1268/19994 се създава селскостопански механизъм, който се прилага преди всичко за области като модернизация на структурите на селските стопанства, подобряване на структурите за преработка и разпространение, развитие на дейностите по контрола, както и за селското развитие;

(4) като има предвид, че създадения с Регламент (ЕО) № 1267/1999 5 структурен механизъм има за цел да финансира инфраструктурите в областта на транспорта и околната среда;

(5) като има предвид, че програма ФАР, създадена с Регламент (ЕИО) № 3906/896, ще съсредоточава, отсега нататък, своите участия в съществените приоритети, свързани с въвеждането на достиженията на правото на Европейските общности, а именно увеличаване капацитета на администрациите и институциите на страните-кандидатки за присъединяване и финансиране на инвестициите, за да се помогне на тези страни да започнат да съблюдават, възможно най-бързо, нормите на Общността;

(6) като има предвид, че е необходимо да се осигури най-добро икономическо въздействие от участията на Общността, осъществявани по силата на трите предприсъединителни механизми;

(7) като има предвид, че точка 17 от Заключенията на Европейския съвет от Люксембург на 12 и 13 декември 1997 г. предвижда финансовата подкрепа за страните-участващи в процеса на разширяването да се основава, при разпределението на помощта, на принципа на равнопоставеността, независимо от датата на присъединяване, като особено внимание следва да се отделя на най-нуждаещите се държави;

(8) като има предвид, че при зачитане специфичността на всеки един от предходните механизми, целесъобразно е да се осигури координиране на участията им, както и на тези участия с финансирания от Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, от другите финансови механизми на Общността и от другите международни финансови институции;

(9) като има предвид, че за да се гарантира ефикасна защита на финансовите интереси и за да се води борба срещу измамата и другите нередности, е необходимо дасе предвиди реципрочно информиране и сътрудничество между Комисията и страните-кандидатки, за контрол и проверки на място;

(10) като има предвид, че, за да бъдат по-широко приобщени страните-кандидатки към предприсъединителната помощ, от коятосе възползват, целесъобразно е да се осигури постепенно въвеждане на децентрализирано управление на тази помощ от самите страни, като се отчита способността им за управление и финансовконтрол;

(11) като има предвид, че Комисията трябва да представя периодични доклади за предприсъединителната помощ, предоставяна на страните-кандидатки,


Европейско законодателство
Законодателство за периода 2000-2006
Законодателство за периода 2007-2013


 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.