Europe.bg
  Начало - България - ЕС - Дейности - Регионално развитие - Регионална политика 2007-2013 - Българско законодателство
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

България - ЕС / Дейности / Регионално развитие / Регионална политика 2007-2013 / Българско законодателство

  • A+
  • A-
28-12-2005

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 Г.

Съдържание
АНАЛИЗ НА СЕГАШНОТО СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - Въведение
Макроикономическа рамка
Производствен сектор
Регионално развитие
Земеделие и селски райони
Базисна инфраструктура
Социално развитие и качество на човешките ресурси
Социално развитие и проблеми на социалното включване
Изводи
АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ, НПР 2007-2013
ОБЛАСТИ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ В РАЗВИТИЕТО НА СТРАНАТА В СРАВНЕНИЕ С ЕС
ВИЗИЯ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА НПР - 2007-2013
ОБЛАСТИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ
ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ, ЗАЛОЖЕНИ В НПР - 2007-2013
МЕХАНИЗМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ОЦЕНКА НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В НПР - 2007-2013
ХОРИЗОНТАЛНИ ВЪПРОСИ
СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ НАСОКИ НА ОБЩНОСТТА
ПРИЛОЖЕНИЯ
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
Анализът на настоящото състояние на НПР има за цел да опише социално-икономическото развитие на страната и да идентифицира основните социално-икономически проблеми и тесни места, които задържат развитието. Паралелно с анализа е търсено сравнение с динамиката на тенденциите и процесите в ЕС, което на по-късен етап би позволило идентифицирането на най-важните области на несъответствие между България и ЕС, които оперативните програми ще адресират. На първо място анализът разглежда общата макроикономическа рамка на социално-икономическите процеси в страната: макроикономическата стабилизация след 1997 г., устойчивият и относително висок растеж на БВП, задълбочаването на финансовия пазар, тенденциите на пазара на труда и бизнес средата. Направен е и сравнителен анализ между България и средните стойности за ЕС на някои основни макроикономически показатели.

На следващо място е обърнато внимание на производствения сектор – относителна неразвитост на сектора на МСП, преструктуриране на монополните отрасли (енергетика, ж.п транспорт и др.), слабата връзка между бизнес, образование и наука, висока енергоемкост на БВП.

Към анализа е добавен и регионалният аспект на разглежданите икономически и социални процеси. Изследвани са регионалните и вътрешно-регионални различия по
отношение на доходи, заетост и качество на инфраструктурата.. В страната се наблюдават изразени разлики от вида „център-периферия” и значителни вътрешно-регионални различия по отношение на развитост на местната икономика и благоустроеност на населените места.

Друга специфична област, разгледана в анализа, е земеделието и селските райони. Посочени са основните проблеми на сектора - ниска степен на специализация и ниска производителност на земеделските стопанства. Отчетени са специфичните проблеми на селските райони, които оказват съществено влияние върху тяхното развитие в икономически, социален и екологичен аспект. Конкретно за България развитието на селските райони е съществен въпрос, доколкото значителни части от територията и заетостта в страната са обвързани със земеделски дейности.

Базисната инфраструктура се разглежда като съществен фактор както на развитието на местната и национална икономика, така и на качеството на живот. Конкретно внимание е обърнато на областите на транспортната и телекомуникационна инфраструктура, на инфраструктурата за водоснабдяване, канализация, и преработка на водите, както и на състоянието в елементите на околната среда: води, въздух, почви, биоразнообразие. Направен е също преглед на управлението на отпадъците в страната. Съществуват значителни потребности за модернизиране и разширяване на съществуващата базисна инфраструктура.

Социалните въпроси и развитието на човешките ресурси е друг съществен компонент на анализа. През последното десетилетие България се характеризира с устойчив отрицателен прираст, съпроводен със застаряване на населението и обезлюдяване на части от територията. Независимо от относително добрата образованост на населението, има ясно изразена тенденция на спад в качеството на средното образование. Много от българските компании нямат дългосрочни програми за повишаване на професионалната квалификация. Използването на икономическия потенциал на културата в страната е изключително неефикасно. В България съществуват също остри социални проблеми, свързани с хора с увреждания, наркомани, малцинствени групи, бездомници и други рискови групи, осигуряване на равни възможности на мъжете на жените. Необходими са както допълнително финансиране за социалните интервенции, така и по-добра координация между участващите институции и неправителствените организации.


Регионална политика 2007-2013
Българско законодателство
Европейско законодателство
Законодателство за периода 2000-2006; Законодателство за периода 2007-2013


 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.