Europe.bg
  Начало - Конкурси
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Конкурси

RSS
 • A+
 • A-
06-02-2014

Генерална дирекция „Развитие и сътрудничество“ – EuropeAid търси директори

В Официалния вестник на ЕС от 6 февруари са публикувани три обявления, че Генерална дирекция „Развитие и сътрудничество“- EuropeAid обявява свободни работни места за постовете директор на дирекцията за човешко и обществено развитие, дирекция D и дирекция Н.

В рамките на Европейската комисия ГД „Развитие и сътрудничество“ – EuropeAid отговаря за формулиране на политиките на Европейския съюз за развитие и за съседство. Освен това Генералната дирекция отговаря за изработването на секторни политики в областта на външната помощ. Те целят намаляване на бедността в света, осигуряване на устойчиво икономическо, социално и екологично развитие и утвърждаване на демокрацията, върховенството на закона, доброто управление и зачитането на правата на човека. Освен това Генералната дирекция насърчава координацията между Европейския съюз и държавите-членки в областта на сътрудничеството за развитие. EuropeAid осигурява външното представителство на Европейския съюз в тази област.

В този контекст ГД „Развитие и сътрудничество“ – EuropeAid отговаря (самостоятелно или заедно с Европейската служба за външна дейност) за многогодишното програмиране и прилагане на инструментите на ЕС за външна помощ. Тези инструменти са съфинансирани от бюджета на Европейския съюз и Европейския фонд за развитие.

ГД „Развитие и сътрудничество“ – EuropeAid прилага политиката за сътрудничество по децентрализиран начин посредством делегациите на ЕС в трети държави и международни организации. За тази цел тя определя, създава и управлява системите за управление, надзор, подпомагане и контрол. Те са необходими, за да се гарантира най-голяма степен на редовност, качество, въздействие и видимост на осъществяваните програми.

Дирекцията за човешко и обществено развитие отговаря за:

 • изработването на секторни политики в следните области: управление (включително системите за сигурност и правосъдие), въпроси, свързани с пола, демокрация и права на човека, гражданско общество и местни органи, трудова заетост, социално приобщаване и миграция, образование, здравеопазване, научни изследвания и култура. Освен това тя допринася за разработването на секторни подходи в областите, свързани с предизвикателствата за международната сигурност и с ядрената безопасност
 • управлението на конкретни тематични инструменти и програми в тези области;
 • разработването на тематични насоки, обучение и разпространението на информация, осигуряване на процесите за подкрепа и гарантиране на качеството на секторните операции, осъществявани от географските дирекции.

Дирекция D отговаря за двустранното и регионалното сътрудничество с Източна и Южна Африка на юг от Сахара, както и за хоризонталната координация на въпросите, свързани с развитието, с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ). Дирекцията е централното звено на Комисията за Съвместната стратегия Африка – ЕС, както и за панафриканските институции, политически процеси и изграждане на институционален капацитет. Дирекция D отговаря за програмирането, управлението и прилагането на Механизма за подкрепа на мира в Африка. Дирекцията допринася за стратегическата работа по връзката между мира, сигурността и развитието (тематична подкрепа, формулиране и съгласуваност на политиката). Като част от тази дейност дирекцията отговаря за комуникационната дейност, връзките с обществеността и видимостта на Съвместната стратегия Африка – ЕС и на Механизма за подкрепа на мира в Африка.

Дирекция Н отговаря за двустранното и регионалното сътрудничество с Азия, Централна Азия, Близкия изток и Персийския залив и Тихоокеанския басейн. Дирекцията допринася за многогодишното програмиране. Тя осигурява координацията при осъществяването на операциите, осигурява финансиране, насърчава методологическа съгласуваност и гарантиране на качеството в сътрудничество с дирекции А,B и C. Дирекция Н подкрепя делегациите при децентрализирани проекти и програми през целия цикъл на осъществяване на операциите. Целта е да се гарантира постигането на желаните резултати и въздействие.

Ролята на директора е да осигури цялостна стратегическа ориентация и управление на дирекцията. Тази дейност той осъществява под ръководството на генералния директор и заместник генералния директор. Директорът трябва да мотивира персонала и да гарантира, че Дирекцията печели доверието на своите партньори. Дирекцията трябва да изпълнява своята роля за превръщане на Генералната дирекция в център за високи постижения за политиката на развитие и управлението на външната помощ. Тази дейност тя развива в рамките на ролята и мисията на Европейската комисия и, когато това е уместно, в сътрудничество с Европейската служба за външна дейност.

Подходящият кандидат следва да притежава:

 • добро общо познаване на политиките на Европейския съюз, както и на процесите за изработване на политиките и вземане на решения в ЕС;
 • добро познаване на политиката на развитие на ЕС и финансовите инструменти, използвани от Европейската комисия (а именно Европейския фонд за развитие, Инструмента за сътрудничество за развитие, Европейския инструмент за съседство), тематичните и хоризонталните програми, както и новите финансови инструменти, предложени от 2014 г. нататък;
 • обширни познания и експертен опит на оперативно равнище в областта на развитието и външното подпомагане, за предпочитане в съчетание с практически опит на място;
 • доказан опит в областите на развитие, които са от значение за длъжността;
 • солидни познания и опит по въпросите на управлението на бюджетни, финансови и човешки ресурси, за предпочитане в контекст, свързан с Европейския съюз;
 • опит във формулирането и прилагането на ефикасни и ефективни политики или законодателство;
 • доказани качества на лидер, новаторски и творчески характер;
 • способност да ръководи и мотивира мултидисциплинарни екипи от високо квалифицирани служители;
 • доказани умения за водене на преговори и координация, с умения за провеждане на успешни дискусии с вътрешните и външните заинтересовани страни на високо равнище. В това число солиден опит в координирането и/или воденето на преговори на междуинституционално или международно равнище;
 • отлични умения за представяне и комуникация.

Към крайния срок за подаване на кандидатурите, кандидатите трябва да отговарят на следните формални критерии:

 • гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава-членка на Европейския съюз;
 • университетска степен или диплома: 
  • кандидатите трябва да имат образователно равнище, което съответства на пълен курс университетско образование, удостоверено с диплома, когато нормалната продължителност на обучението е четири или повече години или
  • образователна степен, която съответства на завършено следване в университет, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне една година, когато обичайната продължителност на следването в университет е поне три години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в професионалния опит, придобит след дипломирането, изискван по-долу);
 • професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години опит след дипломирането си на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Кандидатите следва ясно да посочат за всяка висша длъжност нейното наименование и точните функции, които са упражнявали;
 • управленски опит: поне 5 години от професионалния опит, посочен по-горе, трябва да са придобити на висша ръководна длъжност(и);
 • езици: да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят достатъчно поне още един от тези официални езици.
 • възрастова граница: да не са достигнали възрастта за пенсиониране. За служителите, постъпващи на работа в Европейската комисия от 1 януари 2014 г. нататък, пенсионната възраст е определена като края на месеца, в който лицето навършва 66 години.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies

и да следвате указанията за различните етапи на процедурата.

Крайният срок за регистрация е 6 март 2014 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.

Пълния текст на конкурсите можете да видите и изтеглите оттук: 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.