Europe.bg
  Начало - Конкурси
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Конкурси

RSS
 • A+
 • A-
24-02-2014

Покана за представяне на предложения по Програма „ЕРАЗЪМ+“

В Официалния вестник на ЕС е публикуванa покана за представяне на предложения в рамките на Програма „ЕРАЗЪМ+“. Поканата се отнася за Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Перспективни инициативи – Експериментални подходи в европейската политика в областта на образованието, обучението и младежта – транснационално сътрудничество за изпълнението на иновативни политики под ръководството на публични органи на високо равнище.

Общата цел на поканата е насърчаване на оценката на системното въздействие на иновативни мерки в политиката. Тази цел се постига чрез полеви изпитания, целящи подобряване на ефективността и ефикасността на системите на образование и обучение и на политиките за младежта. Поканата цели включване на публичните органи на високо равнище от допустимите за участие държави в събирането и оценяването на съответни доказателства в подкрепа и за наблюдение на реформата на политиката. Трябва да бъдат използвани сигурни и широко признати методи за оценка въз основа на широкомащабни полеви изпитания.

Конкретните цели на поканата са:

 • да се насърчи транснационалното сътрудничество и взаимното обучение между компетентните органи на най-високо равнище. Целта е да се изпитат и усъвършенстват системите, структурите и процесите за изпълнение на политиката с потенциално съществено въздействие;
 • да се улеснят събирането и анализът на съществени доказателства, като се даде възможност на публичните органи да оценяват и наблюдават изпълнението на иновативни политики;
 • да се определят основни критерии и условия за ефективно изпълнение и наблюдение на политики;
 • да се улеснят възможностите за прехвърляне и разширяване на мащабите.

Приоритетните теми за тази покана са:

 • оценяване на универсалните умения в основното и средното образование;
 • практически предприемачески опит в училище;
 • сътрудничество относно иновативни методи за бързо и лесно академично признаване през граница във висшето образование;
 • намаляване на броя на възрастните лица с ниска квалификация;
 • насърчаване на развитието и интернационализацията на доброволческата дейност на младите хора.

Допустими държави

Допустими са предложения от юридически лица, установени в една от следните държави, участващи в Програмата:

 • 28-те държави-членки на Европейския съюз;
 • държавите от ЕИП/ЕАСТ: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия;
 • страните-кандидатки за членство в ЕС: Турция, бивша югославска република Македония;
 • Конфедерация Швейцария.

Допустими кандидати

Понятието „кандидати“ се отнася до всички организации и институции, участващи в предложението, независимо от тяхната роля в проекта.

Кандидатите, които се считат за допустими по поканата, са:

 • публични органи на най-високо равнище (министерство или равностойна институция), отговорни за образованието, обучението или младежта в съответния национален или регионален контекст (като най-високо равнище се считат кодове 1 или 2 по NUTS; за държавите, за които не са налични кодове 1 или 2, моля прилагайте най-високия наличен код по NUTS;
 • публичните органи на най-високото равнище, отговорни за сектори, различни от образование, обучение и младеж (напр. заетост, финанси, социални въпроси, здравеопазване и др.), се считат за допустими, ако докажат, че имат конкретна компетентност в областта, в която се провеждат експериментите. Публичните органи могат да делегират на други публични или частни организации, както и законно установени мрежи или сдружения, да ги представляват, при условие че делегирането е писмено и в него е посочено изрично представеното предложение;
 • публични или частни организации или институции, активни в областите на образованието, обучението или младежта;
 • публични или частни организации или институции, извършващи дейности, свързани с образовани, обучение и/или младеж в други социално-икономически сектори (напр. центрове за признаване, търговски камари, търговски организации, културни организации, организации за оценяване, изследователски организации и др.).

Минимален състав на партньорствата

По поканата изискването за минимално партньорство е 4 субекта, представляващи 3 допустими държави, по-специално:

 • най-малко един публичен орган (министерство или равностойна институция) или делегиран орган – както е описано в различни допустими държави, или законно установена мрежа/сдружение на публични органи, представляващи най-малко три различни допустими държави.

Мрежата или сдружението трябва да са с мандат от най-малко 3 публични органа. Те трябва да работят от тяхно име по конкретното предложение.

Предложенията трябва да включват най-малко един публичен орган от държава-членка.

Публичните органи, участващи или представлявани в предложението, са отговорни за стратегическото ръководство на проекта и за управлението на експеримента в рамките на тяхната собствена юрисдикция;

 • най-малко една публична или частна организация с опит в оценката на въздействието на политики. Тази организация е отговорна за методологическите аспекти и протоколите от оценката. Предложението може да включва повече от една организация за оценяване, стига дейността да е координирана и последователна.

Допустими дейности

Дейностите трябва да започнат между 1 декември 2014 г. и 1 март 2015 г. Продължителността на проектите трябва да е между 24 и 36 месеца.

Дейностите, които се финансират по тази покана, включват най-малко:

 • разработване на полеви изпитания относно прилагането на иновативни мерки;
 • паралелно изпълнение на полевите изпитания в различни държави, участващи в проекта, под ръководството на съответните органи (министерство или равностойна институция);
 • анализ и оценка: ефективност, ефикасност и въздействие на изпитваните мерки, както и на методологията на експериментиране, на условията за мащабируемост и прехвърляне между страните на поуки и добри практики (партньорско обучение);
 • повишаване на осведомеността, разпространение и използване на идеята на проекта и на резултатите от него на регионално, национално и европейско равнище по време на изпълнението на проекта и в дългосрочен план. Целта е насърчаване на възможностите за прехвърляне между различни сектори, системи и политики.

Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти по поканата, е 10 000 000 EUR. Той и е разпределен по следния начин между двете полета на действие:

 • Образование и обучение: 8 000 000 EUR;
 • Младеж: 2 000 000 EUR.

Финансовото участие от страна на ЕС не може да надвишава 75 % от общата сума на допустимите разходи.

Максимален размер на субсидията за проект е 2 000 000 EUR.

Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура си запазва правото да не отпусне всички налични средства.

Заявленията за субсидиране трябва да са съставени на един от официалните езици на ЕС. Трябва да се използва официалният пакет за кандидатстване. Уверете се, че използвате правилния формуляр за кандидатстване съответно за етапа на представяне на предварителни предложения и етапа на представяне на пълни предложения.

Пакетът за кандидатстване е наличен в интернет на следния адрес:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/prospective-initiatives-eacea-102014_en

Крайни срокове:

Предварителни предложения: 20 май 2014 г. – според пощенското клеймо;

Пълни предложения: 2 октомври 2014 г. – според пощенското клеймо.

Заявленията се внасят в комплект по пощата. Всеки комплект съдържа само един пълен екземпляр на хартия, подписан от законния представител на организацията координатор. В допълнение се изпраща и пълен сканиран екземпляр на подписаната кандидатура по електронна поща на адреса по-долу веднага след изпращането по пощата на хартиения екземпляр. Двата екземпляра съдържат всички съответни и приложими приложения и подкрепящи документи.

Комплектът се изпраща с експресна куриерска услуга (разписката за препоръчана пощенска пратка служи за удостоверение) на следния адрес:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Unit A.1 – Erasmus+: Schools, Prospective initiatives, Programme coordination
Call for Proposals EACEA/10/14
BOU2 02/109
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

и по електронна поща на адрес: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu

Заявленията, невключващи всички посочени документи и подадени след крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

За повече информация вижте указанията за кандидатите.

Подробни указания за кандидатите и пълният комплект документи за кандидатсване могат да бъдат намерени на следния интернет адрес:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/prospective-initiatives-eacea-102014_en

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения – EACEA/10/14 – Програма „ЕРАЗЪМ+“ – Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката.pdf (766.35 KB). 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.