Europe.bg
  Начало - Конкурси
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Конкурси

RSS
 • A+
 • A-
04-04-2014

ГД „Евростат“ търси директор на дирекция Б „Методика; статистически и ИТ услуги на организацията“

В Официалния вестник на ЕС от 4 април е публикувано обявление за свободно работно място за поста директор (степен AD 14) на дирекция Б „Методика; статистически и ИТ услуги на организацията“ в Генерална дирекция „Евростат“.

Евростат е генерална дирекция на Европейската комисия със седалище в Люксембург. Мисията ѝ е да бъде водещият доставчик на висококачествена статистика за Европа. Институциите на ЕС използват данните на Евростат за изготвянето, изпълнението, контрола и оценката на политиките на ЕС. Държавите-членки, финансовите пазари, деловите и изследователските среди, медиите и широката общественост също използват нейните статистически данни за различни цели.

Евростат изготвя и разпространява европейска статистика въз основа на данните, събирани в държавите-членки, включително ЕС и агрегатите на ЕС и еврозоната. Тя координира Европейската статистическа система (ЕСС). ЕСС се състои от националните статистически институти и други органи, изготвящи статистически данни на национално равнище. Целта е да се осигурят сравними статистически данни на равнище ЕС. Освен това Евростат отговаря за всички законодателни предложения на ЕС в сферата на статистиката. Дирекцията подпомага също усъвършенстването на статистическите системи в страните кандидатки и в по-широката международна общност.

Дирекцията на вътрешните служби за методика, статистика и информационни технологии се състои от 5 отдела и една работна група с около 160 служители (на постоянни и временни договори). Нейният оперативен годишен бюджет е около 20 милиона евро. Дирекцията осигурява институционални услуги в областта на информационните технологии, разпространението, методиката и изследванията на всички дирекции на Евростат и на ЕСС.

По-конкретно дирекцията:

 • осигурява ИТ инфраструктурата и услугите в подкрепа на процесите за изготвяне на статистически и административни данни в цялата организация;
 • разработва и въвежда технически и статистически стандарти в тясно сътрудничество със своите партньори от ЕСС и международната статистическа общност;
 • улеснява статистическите изследвания и насърчава нововъведенията в официалната статистика;
 • разпространява и оповестява европейска статистическа информация по лесен за ползване и открит начин;
 • насочва стратегията и дейностите за използване на големи информационни масиви при изготвянето на европейската статистика.

Основните отговорности на директора са:

 • да упражнява ръководно лидерство; да определя стратегическата ориентация за инфраструктурата на дирекцията и нейните услуги в областта на информационните технологии, за разработката на основните методики за официалната статистика; да гарантира, че организацията постига своята цел да предоставя висококачествена европейска статистика;
 • да ръководи непрекъснатия процес на развитие; да отговаря за модернизацията на ИТ рамката, с което да бъде улеснено функционирането на системите за изготвяне на статистическата информация на ЕС в бъдеще. Това включва въпросите, свързани със сигурността и достъпа до поверителни микроданни;
 • да осигурява всекидневното управление на дирекцията, нейните ключови статистически процеси и резултати в съответствие с цялостната стратегия на Евростат; да намира решения за задоволяването на нуждите на дирекцията с оптимално равнище на инвестиции в инфраструктура, информационни системи и услуги;
 • да улеснява и насърчава статистическите изследвания и използването на резултатите от тях в официалната статистика, като координира тези дейности в рамките на ЕСС. Това включва използването на нови източници на данни, например големите информационни масиви, при изготвянето на европейската статистика;
 • да направлява цялостната стратегия за разпространение и външна комуникация на Евростат и ЕСС. Това включва разработването на иновационни продукти и услуги, например нови инструменти за визуализация на данни и продукти за мобилни устройства;
 • да представлява дирекцията в областта на своята компетентност при ключови взаимоотношения с други служби на Комисията и други органи на ЕС и международни организации, както и с партньори от ЕСС и заинтересованите страни в статистическата общност и извън нея;
 • да упражнява надзор върху изготвянето и изпълнението на годишния бюджет на дирекцията; да гарантира, че той се управлява ефективно и в съответствие с принципите за добро финансово управление (функция на вторично оправомощен разпоредител с бюджетни кредити).

Кандидатите следва да притежават:

 • задълбочени и актуални познания в областта на информационните и комуникационните технологии, използвани за събиране, обработка, обмен и разпространение на данни, особено за управлението и ползването на големи информационни масиви;
 • актуални познания и доказан опит в решенията за ИТ инфраструктура и ИТ архитектура, въз основа на най-новите разработки в областта на ИТ; да са способни да представят нов поглед върху осъвременяването на ИТ архитектурата и ИТ инфраструктурата на Евростат и Европейската статистическа система;
 • добро разбиране на инициативите на ЕС в рамките на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа и стратегията за „електронна Комисия“;
 • отлични аналитични и концептуални умения; стратегическа визия и лидерство, позволяващи им да се съсредоточат върху/да развиват работата на дирекцията в съответствие с целите на Евростат;
 • доказан опит в управлението на сложни и големи програми и проекти, свързани с ИТ архитектурата, и в управлението на промените;
 • отлично умение да ръководят и мотивират големи екипи в мултикултурна и многоезична среда;
 • практически опит в управлението на бюджетни, финансови и човешки ресурси в национален, европейски и/или международен контекст;
 • отлични умения за общуване, способност да водят ефикасно дискусии, да общуват ясно и да представляват Комисията ефективно на вътрешни и външни форуми;
 • способност да намират решение на организационни и оперативни проблеми чрез подход, ориентиран към клиента и към постигането на резултати.

Критерии за допустимост

Кандидатите трябва:

 • Да са граждани на държава-членка на Европейския съюз;
 • Да имат образователна степен, която съответства на завършено университетско обучение, удостоверено с диплома, когато нормалната продължителност на обучението е четири или повече години; или
 • образователна степен, която съответства на завършено университетско обучение, удостоверено с диплома, и подходящ професионален опит с продължителност поне една година, когато нормалната продължителност на обучението е най-малко три години;
 • След дипломирането си да имат най-малко 15 години професионален опит на длъжност, за която се изискват горепосочените квалификации. Те трябва да са придобили най-малко 5 години от този професионален опит на висша ръководна длъжност в пряка връзка с област, свързана с предлагания пост;
 • Да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и да притежават задоволителни познания по друг от тези официални езици;
 • Да не са достигнали нормалната възраст за пенсиониране, която за длъжностните лица на Европейския съюз е определена за края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Одобреният кандидат ще бъде избран и назначен от Европейската комисия съгласно процедурите ѝ за подбор и наемане на служители. Като част от процедурата за подбор кандидатите, извикани на събеседване с Консултативния комитет по назначенията към Европейската комисия, ще участват преди събеседването в тестове по модела „център за оценяване“. Тестовете ще бъдат проведени от външни консултанти по подбор на персонал.

Одобреният кандидат ще бъде назначен като длъжностно лице на степен AD 14. Заплатата и условията за наемане на работа са посочени в Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз. Съгласно Правилника за длъжностните лица всички нови служители трябва да преминат успешно изпитателен срок от девет месеца.

Преди да подадат кандидатурата си, кандидатите трябва внимателно да проверят дали отговарят на всички критерии за допустимост, особено на изискванията относно образователната степен, вида на получената диплома и необходимия професионален опит.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies

и да следвате указанията за различните етапи на процедурата.

Трябва да направите своята онлайн регистрация своевременно. Не изчаквайте до последните дни, за да кандидатствате, тъй като натоварен интернет трафик или проблем с интернет връзката може да доведе до прекъсване на онлайн регистрацията, преди да сте я завършили, поради което ще се наложи да повторите целия процес отначало. След изтичане на крайния срок за регистрация няма да имате повече възможност да кандидатствате. Закъснели регистрации няма да се приемат.

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за идентифициране на Вашата регистрация и на него ще получите информация за резултата от процедурата. Ето защо трябва да уведомите Европейската комисия за всяка промяна на адреса си на електронна поща.

За да попълните своята кандидатура, трябва да заредите автобиографията си във формат WORD или PDF и да попълните онлайн мотивационно писмо (максимум 8 000 знака). Автобиографията и писмото трябва да бъдат написани на английски, френски или немски език.

След приключване на онлайн регистрацията на екрана ще се появи регистрационен номер, който трябва да запишете и да запомните - това ще бъде референтният Ви номер по всички въпроси, свързани с Вашата кандидатура. Когато получите този номер, процесът на регистрация е приключил - това е потвърждение, че въведените данни са регистрирани. Ако не получите номер, Вашата кандидатура не е регистрирана!

Моля, обърнете внимание, че не е възможно да следите развитието на своята кандидатура онлайн. Назначаващата генерална дирекция ще се свърже директно с Вас във връзка със състоянието на Вашата кандидатура.

Ако имате увреждане, което не Ви позволява да се регистрирате онлайн, може да изпратите кандидатурата си (автобиография и мотивационно писмо) в печатен вид с препоръчано писмо, с дата на пощенското клеймо не по-късна от крайния срок за регистрация. Всяка по-нататъшна кореспонденция между Европейската комисия и Вас ще се осъществява по пощата. В такъв случай към формуляра за кандидатстване трябва да приложите удостоверение за инвалидност, издадено от съответния компетентен орган. На отделен лист трябва също да посочите специалните условия, които според Вас ще бъдат необходими за улесняване на участието Ви в подбора.

За повече информация и/или при евентуални технически проблеми моля, изпратете електронно писмо на адрес:

HR-A2-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Крайният срок за регистриране е 5 май 2014 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата. 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.