Europe.bg
  Начало - Конкурси
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Конкурси

RSS
 • A+
 • A-
23-04-2014

ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ търси директор на дирекция B „Електронни съобщителни мрежи и услуги“

В Официалния вестник на ЕС от 23 април е публикувано обявление за свободно работно място за поста директор на CNECT.B „Електронни съобщителни мрежи и услуги“ (AD 14).

Задачата на Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ (ГД CNECT) е да направи цифровите технологии неразделна част от всекидневието на всеки европеец чрез:

 • установяване на единен цифров пазар;
 • засилване на конкурентоспособността на Европа чрез увеличаване на инвестициите в изследвания и иновации в областта на ИКТ;
 • насърчаване на достъпа и използването на ИКТ в полза на обществото в ЕС;
 • прилагане на достиженията на правото на ЕС (законодателството на ЕС) в сферата на съобщителните мрежи, съдържание и технологии.

Задачата на дирекция B „Електронни съобщителни мрежи и услуги“ е да изгради юридически предвидима (регулаторна) среда за електронните съобщения в ЕС и да осъществява мониторинг на тази среда. Такава среда следва да насърчава развиването на отворен за конкуренцията единен пазар за постепенното внедряване на мрежи за високоскоростен интернет. Също така трябва да се насърчи и предлагането на услуги за електронни съобщения. Това ще бъде основен принос за насърчаването на иновациите, растежа и работните места в Европа. Освен това ще се координира и по-добра нормативна уредба за постигането на конкуренция и растеж във всички части от сферата на електронните съобщения: икономически анализ, оценка на въздействието, разработване на политиката, спазване на законодателството. Дирекцията отговаря също така за връзките с Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС).

Тя наброява около 120 служители и управлява годишен бюджет в размер на 7 милиона евро.

Задълженията на директора включват:

 • формулиране на стратегията и политиките на дирекцията в по-широкия контекст на визията и политиките на генералната дирекция;
 • осигуряване на ефективно планиране (включително изготвяне на работната програма) и управление на дирекцията, включително спазване на стандартите за качество, следене за спазването на крайните срокове, наблюдение на работните процеси, напредъка и изпълнението на поставените цели;
 • координиране на дейностите на различните отдели (политика и законодателство) на дирекцията, като същевременно се осигурява тяхната съгласуваност и се оптимизира тяхното въздействие като част от по-широката политика на ЕС/Комисията;
 • осигуряване на ефективно планиране, използване и управление на човешките ресурси на дирекцията с цел оптимизиране на използването и разпределението на тези ресурси;
 • осигуряване на ефективно планиране, усвояване и управление на бюджетните средства на дирекцията; принос към развитието на политиките за управление на бюджетните и финансовите средства на генералната дирекция в контекста на общата рамка на политиките на Комисията;
 • представляване на Комисията в междуинституционални обсъждания, в комитети и при значими мероприятия;
 • представляване на дирекцията и/или генералната дирекция в съответните работни групи и на вътрешни срещи;
 • осъществяване на връзки и поддържане на редовни контакти със съответните външни органи и вътрешни служби на Комисията във връзка с полето на дейност на дирекцията.

Критерии за допустимост

Кандидатите трябва:

 • да бъдат граждани на една от държавите-членки на Европейския съюз;
 • да притежават образователна степен, която съответства на завършено университетско обучение, удостоверено с диплома, когато нормалната продължителност на обучението е четири или повече години; или
 • образователна степен, която съответства на завършено университетско обучение, удостоверено с диплома, и подходящ професионален опит с продължителност поне една година, когато нормалната продължителност на обучението е най-малко три години;
 • след дипломирането си да имат най-малко 15 години професионален опит на ниво, за което се изискват посочените по-горе квалификации;

Поне 5 години от този професионален опит трябва да е придобит на висша съветническа длъжност в област, свързана с настоящата длъжност. Кандидатите следва ясно да посочат за всяка висша съветническа длъжност нейното наименование и точните функции, които са упражнявали;

 • да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително друг от тези официални езици;
 • да не са достигнали възрастта за пенсиониране; за служителите, постъпващи на работа в европейските институции от 1 януари 2014 г. нататък, пенсионната възраст е определена като края на месеца, в който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички критерии за допустимост, по-специално на изискванията относно вида диплома и професионалния опит.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

и да следвате указанията за различните етапи на процедурата.

Ваша е отговорността да попълните онлайн регистрацията в срок. Не изчаквайте последните дни, за да кандидатствате – натоварен интернет трафик или проблем с интернет връзката може да доведе до прекъсване на онлайн регистрацията, преди да сте я завършили, поради което ще се наложи да повторите целия процес отначало.

След като срокът за регистрация изтече, няма да имате повече възможност да кандидатствате. Закъснели регистрации няма да се приемат.

След като приключите онлайн регистрацията, на екрана ще се появи регистрационен номер. Това ще бъде референтният Ви номер по всички въпроси, които се отнасят до тази конкретна процедура за подбор. Когато получите този номер, процесът на регистриране е приключил – той е потвърждение, че данните Ви са регистрирани.

Крайният срок за регистрация е 21 май 2014 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.

Пълния текст на конкурса можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за поста директор на CNECT.B „Електронни съобщителни мрежи и услуги“ (AD 14).pdf(776.99 KB)  
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.