Europe.bg
  Начало - България - ЕС - Дейности - Регионално развитие - Регионална политика 2007-2013
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

България - ЕС / Дейности / Регионално развитие / Регионална политика 2007-2013

  • A+
  • A-

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2005-2015

Съдържание
Въведение
Сравнителен анализ на социално-икономическото развитие на районите за планиране
Население и демографска ситуация
Икономическо развитие и сближаване
Социално развитие и сближаване
Фактори, определящи растежа, заетостта и конкурентоспособността
Околна среда
Териториално развитие и сближаване
Оценка на капацитета за усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС на местно и регионално равнище
Основни изводи
SWOT анализ
Концепция за устройство на националната територия
Развитие на мрежата от населени места и териториално-урбанистичната структура в дългосрочен план
Развитие на инфраструктурните коридори
Подобряване на екологичното състояние на територии с натрупване на екологични проблеми
Визия, цели и приоритети за регионално развитие
Визия
Стратегически цели
Приоритети за регионално развитие
Институционална организация на изпълнението на НСРР
Икономически и финансови механизми за подпомагане на регионалното развитие
Наблюдение, оценка и актуализация на НСРР
България осъществява социално-икономическа политика, която е насочена към развитие на ефективна и конкурентна икономика и пълноценна интеграция в европейските структури. Политиката за регионално развитие, която придобива все по-голямо значение, е част от тази политика.
Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2005-2015 г. е основният документ за определяне на дългосрочните цели и приоритети на регионалната политика на страната. Тя дава стратегическите направления и равнища на регионалната политика и представлява отправна точка за придобиване и разпределение на помощта от ЕС при изпълнение на програмите, отнасящи се до регионалното развитие.

По-конкретно задачите на НСРР са:
• Да определи стратегическите цели на регионалното развитие на страната за периода 2005-2015 г.;
• Да очертае изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне на основните приоритетни направления на регионалното развитие и институционалното осигуряване на стратегията;
• Да даде ориентири при формулиране и провеждане на секторни политики с регионални последици и да заложи основата за координация на политиката за регионално развитие и останалите политики в районите за планиране;
• Да даде рамка на плановите и програмните документи на другите териториални нива;
• Да осигури съгласуване между политиките за регионално развитие и териториално устройство с оглед постигане на балансирано териториално развитие;
• Да приобщи всички заинтересовани страни към изпълнението на политиките, заложени в НСРР.

Мястото и ролята на НСРР в системата от стратегическите планови и програмни документи за регионално развитие са определени в Закона за регионалното развитие. НСРР определя стратегическите насоки на политиката за регионално развитие. Тя трасира подхода отгоре надолу, като по този начин е ориентир за областните стратегии за регионално развитие, общинските и регионалните планове за развитие и Националната оперативна програма за регионално развитие. Те следва да транспонират целите и приоритетите на НСРР в съответствие с конкретните регионални условия и предназначение на отделните документи.
НСРР включва и доразвива положителните практики на политиката за регионално развитие през последните години, като ги приобщава към целите и приоритетите на Националния план за развитие. Тя отчита действащите и нови цели на структурните и кохезионна политики на ЕС.

Предмет на Националната стратегия е регионалното развитие, което има многоцелеви и многофункционален характер. Доколкото останалите политики нямат за конкретен обект развитието на районите и намаляването на регионалните различия, политиката за регионално развитие трябва да се фокусира върху тях и да предложи комплекс от интегрирани мерки, които ще допринесат за постигане на целите на дългосрочното развитие на страната, като включи и териториалните фактори на растеж. По тази причина стратегията е обобщаващ документ, който обхваща всички ключови елементи на бъдещото регионално развитие. Някои от предложените политики ще се реализират в партньорство със секторните политики, други са предмет единствено на регионалната политика. При всички случаи заложените действия винаги са свързани със задължителното участие на регионалните и местните власти.

Националната стратегия за регионално развитие ще се изпълнява в съответствие с основните принципи на регионалната политика на ЕС. Принципът на програмиране дефинира, че средствата от Структурните фондове ще бъдат отпускани на основата на многогодишни програми, определящи приоритетите, използването на ресурсите и споразумения за използване на средствата. Принципът на партньорство изисква партньорите да участват и да представят своите мнения и предложения по прозрачен начин още в началото на процеса на планиране и програмиране, както и в процеса на подготовката, финансирането, наблюдението и оценката. Този принцип включва механизми на консултация и участие на национално, регионално и местно равнище, които да осигурят участието на бизнеса и асоциации на работодателите, синдикатите, неправителствените организации. Принципът на допълняемостта означава средствата от Европейската общност да са допълнителни към тези, които страната отпуска за публични инвестиции. Принципът на устойчивост е свързан с постигане на устойчиво регионално развитие и отчитане на въздействието на околната среда от действията, предприети от регионалната политика. Равните шансове на мъжете и жените и всички социални групи са друг важен принцип, който следва да бъде реализиран.

Изграждането на партньорство е част от процеса на подготовка и изпълнение на Националната стратегия.

На етапа на подготовка на Стратегията бяха проведени консултации с всички заинтересовани страни: министерства и ведомства, областните управители, местни власти, национално представените социално-икономически партньори и представители на неправителствения сектор, работещи в областта на регионалното развитие. На заседание на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика партньорите представиха своите мнения и предложения по всички части на проекта на Национална стратегия. Преди внасянето в Министерския съвет, проектът с отразените предложения отново е предложен за съгласуване с партньорите.

На етапа на прилагане на Стратегията партньорството ще се подкрепи от дейността на бъдещия Съвет за партньорство по НСРР. Основните функции на Съвета са текущо обсъждане на процеса на изпълнение на Националната стратегия, наблюдение и оценката на нейната реализация и препоръчване на подходящи мерки за постигане на целите и приоритетите на регионалното развитие

По този начин се постига широка обществена подкрепа на стратегията, която ще се реализира не само в процеса на изработване на стратегията, но и в етапите на нейното прилагане, наблюдение и оценка. Това ще даде положително въздействие и върху финансирането на заложените политики, доколкото осъщественият процес на обществено-частно партньорство при нейното изработване и широка публичност ще допринесе за широка прозрачност и мобилизиране на финансови ресурси не само на централните и местните власти, но и на частния сектор и неправителствените организации за изпълнението на целите й.

Освен проведените консултации със заинтересованите лица Националната стратегия ще бъде широко разпространена. Един от механизмите за това ще бъде публикуването й в Държавен вестник след одобряването от Министерския съвет. Освен това се предвижда организиране на широки обсъждания с публичните власти и всички заинтересовани лица на регионално и местно равнище, с оглед нейното прилагане и отразяване в останалите планови и програмни документи за регионално развитие. По този начин ще се постигне затваряне на плановия цикъл на регионалното развитие.


Регионална политика 2007-2013
Българско законодателство
Европейско законодателство
Законодателство за периода 2000-2006; Законодателство за периода 2007-2013


 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.